Národní knihovna ČR

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kristýna Vohlídková

Klíčová slova: Národní knihovna, Česká republika, knihovnictví, veřejné knihovny

Synonyma: NK ČR

Související pojmy: národní knihovní systém, knihovní zákon, státní knihovna

nadřazené - ---
podřazené – Klementinum, nová budova Národní knihovny, Národní digitální knihovna

Úvod

Národní knihovna ČR je ústřední veřejná a univerzální knihovna České republiky, je zodpovědná za získávání, zpracovávání, evidenci, konzervaci a zpřístupňování národního fondu a je zodpovědná za rozvoj národního knihovního systému (2). Národní knihovna ČR je zřízena Ministerstvo kultury ČR a její činnost je upravována zákonem 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). NK ČR je zde definována jako knihovna: "s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy. Národní knihovna trvale uchovává konzervační fond a historický fond. Národní knihovna je centrem systému knihoven. V systému knihoven vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti“(9).

Historie

Zakladatelem Národní knihovny se stal v roce 1781 K. R. Ungár, její počátky ale sahají až do období vlády Karla IV. Od roku 1872 má knihovna právo povinného výtisku od pražských tiskařů, později bylo právo rozšířeno na všechny české tiskaře. Od roku 1935 je právo povinného výtisku upraveno zákonem. Za dobu své činnosti knihovna několikrát změnila název (Veřejná a univerzitní knihovna, Státní knihovna ČSR atd.). S činností knihovny je spojena řada významných osobností, spisovatelů, básníků, vědců, historiků – Pavel Josef Šafařík, Václav Tille – Říha, Jan Živný, Vilém Závada a další (7). Národní knihovna ČR sídlí v pražském Klementinu.

Současnost

Povinností Národní knihovny ČR je „zpracovat a uchovat veškeré dokumenty vydané v České republice, výběrově pak zahraniční dokumenty – hlavně z oblasti společenských a přírodních věd, kultury a umění. Specializované fondy jsou zejména z oblasti slavistiky, muzikologie a knihovnictví a patří k nim i fond historický. Celkově obsahuje fond historických a novodobých dokumentů přes 6 miliónů svazků, přičemž roční přírůstek tvoří přibližně 70 000 titulů. NK ČR zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a k ostatním službám, jež poskytuje. NK ČR je centrem systému knihoven, vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti“(1).


Hlavní projekty NK ČR (5):

Projekt Národní digitální knihovna

Ve spolupráci NK ČR a MZK vzniká projekt „Národní digitální knihovna“. Obě tyto instituce disponují díky právu povinného výtisku značnými fondy periodik a monografií (6). Digitální objekty určené k dlouhodobé ochraně vznikají v rámci projektů Manuscriptorium, Kramerius a WebArchiv (3). Do projektu Národní digitální knihovny mohou být vybrány dokumenty, které vytvoří knihovny, archivy, muzea nebo jiné instituce. Projekt digitalizace a zpřístupnění národního kulturního dědictví patří mezi strategické priority NK ČR. Rozpočet projektu je vyčíslen na 706 mil Kč (8).

Závěr

Národní knihovna ČR je členem SKIP, SČKN, SDRUK, celé řady zahraničních organizací a institucí a konsorcií na zpřístupňování elektronických informačních zdrojů (4). Národní knihovna dlouhodobě bojuje s nedostatkem prostoru pro ukládání narůstajících fondů. V roce 2007 vyhlásila NK ČR mezinárodní soutěž na novou budovu. Vítězem soutěže se stal projekt architekta Jana Kaplického a studia Future systéme, k realizaci návrhu ale nedošlo. Z důvodu nadále trvajícího nedostatku prostor plánuje NK ČR zdvojnásobit kapacitu depozitáře v Hostivaři.

Použité zdroje

1. KOTULANOVÁ, Zuzana. Role Národní knihovny České republiky při standardizaci věcných selekčních prvků. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet knihovnictví, 2006. 116 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Silvie Presová, DiS.

2. KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003. Dostupné na: <http://sigma.nkp.cz/cze/ktd>.

3. MELICHAR, Marek. Portál Národní digitální knihovny [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2001 – 2010, 30.3.2009 [cit. 2010-04-11]. Národní digitální knihovna. Dostupné z WWW: <http://www.ndk.cz/narodni-dk>.

4. Národní knihovna České republiky : Členství Národní knihovny ČR a jejích pracovníků v mezinárodních a národních organizacích a institucích [online]. Praha : 2006 [cit. 2010-04-10]. Dostupné z WWW: < http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=nkcr_clenstvi.htm>.

5. Národní knihovna České republiky : Projekty a programy [online]. Praha : 2006 [cit. 2010-06-09]. Dostupné z WWW: < http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_pp.html>.

6. STOKLASOVÁ, Bohdana. Portál Národní digitální knihovny [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2001 - 2010, 24.2.2010 [cit. 2010-04-11]. Projekt "Národní digitální knihovna" v širším kontextu. Dostupné z WWW: <http://www.ndk.cz/>.

7. Národní knihovna České republiky : Z historie knihovny [online]. Praha : 2006 [cit. 2010-04-10]. Dostupné z WWW: < http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Historie_knihovny&submenu3=16>.

8. Národní knihovna České republiky : Strategické priority 2009 [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2009 [cit. 2010-04-11]. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/files/sp_2_2009.pdf>.

9. RICHTER, Vít. Informace pro knihovny : Portál Knihovnického institutu Národní knihovny ČR [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 30.12.2004 [cit. 2010-04-10]. Zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) . Dostupné z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm>.