Motivace

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Magdalena Kahounová

Klíčová slova: motivace, odůvodňování, povzbuzování, hodnoty, chování člověka

Související pojmy:

nadřazené: psychický proces, lidské chování
podřazené: motiv, potřeba, podnět, pohnutka

Charakteristika

tento pojem je velice rozsáhlý a lze jej uchopit z několika stran. Existuje několik možných definic motivace. Všechny se ovšem v něčem shodují. Jedná se o psychický proces chování člověka. Rozdíl je pak v tom, zda se zaměříme na průběh motivace a vnímame ji tedy "jako hypotetický proces, jehož podstatným znakem je zaměřování a energetizace chování (...) Motivace dává chování jednotu a význam a strukturuje spolu s kognitivními procesy pohyby tak, že vykazují smysluplné aktivity." [1] Můžeme tedy říci, že je to proces, který je příčinou našeho chování. "Tento proces určuje zaměření, trvání a také intenzitu jednání. Zaměření určuje směr a orientaci lidského jednání a toto jednání má dospět k určitému cíli. Cílem bývá zpravidla uspokojování nějaké z potřeb, ale nemusí to být pravidlem. Proces trvá obyčejně tak dlouho, dokud není dosaţeno vytyčeného cíle. A intenzita je určitý stupeň úsilí, které jedinec vynakládá k tomu, aby došel k vytyčenému cíli. Intenzita se projevuje mimo jiné překonáváním překážek nebo rezignací před nimi." [2] Nebo pak můžeme na motivaci nazírat jako proces povzbuzování k určitému výkonu či činnosti, obvykle se jedná o motivaci pracovní a zabývá se jí management. Zde se pak nabízí jiná definice, a to pana Clegga: "Cynický pohled na motivaci je, že se jedná o záležitost lstivé manipulace a je způsobem jak dostat lidi tam, kam chcete, aniž by si vůbec uvědomili, co je vaším záměrem." [3] tato definice ovšem sedí spíše na falešnou motivaci, která se ale v našem světě bohužel také objevuje.

Motivace obsahuje několik dalších pojmů, které ji determinují:

 • "hodnota - to, co odpovídá potřebě člověka, co potřebuje
 • potřeba - prožívaný nedostatek něčeho, co má pro člověka hodnotu
 • stimul - vnější podnět, pobídka, která přichází z okolí
 • motiv - vnitřní pohnutka, příčina chování, která určuje směr a intenzitu chování člověka
 • cíl - cíle si člověk stanovuje, aby dosáhl uspokojení svých potřeb
 • přesvědčení - něco, čemu o sobě a o světě kolem nás člověk věří" [4]

Jak motivovat

V průběhu dějin vznikaly a vznikají různé druhy teorií motivace. Nejznámější z nich jsou například: "McClellandova teorie získaných potřeb, Herzbergova dvoufaktorová teorie, Vroomova teorie očekávání, Skinnerova teorie pozitivního posílení a v neposlední řadě Maslowova hierarchická teorie potřeb," [4] která zde bude více rozepsána pro lepší představu pojmu motivace.

"Maslowova hierarchická teorie potřeb" [4]
Tato teorie pracovní motivace tvrdí, že lidé dokáží dosáhnout svých cílu tím, že překonávají překážky (jako např. žízeň, finanční problémy...). Tím tedy vzniká jakási hierarchie potřeb, které motivují člověka k lepšímu výkonu. Jedná se o dvě základní skupiny:

 • potřeba odstranění nějakého nedostatku - zde "je pociťována úzkost a snaha odstranit nedostatek, snaha zaplnit chybějící potřebu. Je-li potřeba uspokojena, není pocit žádný." [4]

Tato skupina skrývá čtyři hierarchické úrovně, kde vždy nejdříve jsou uspokojeny ty nejzákladnější potřeby a když jsou uspokojené přejde se na potřeby následující.

 1. Biologické a fyziologické potřeby (jídlo, pití, spánek, sex...)
 2. Potřeby jistoty a bezpečí (jistota, zákon, pořádek...)
 3. Sociální potřeby (příslušnost ke skupině, láska...)
 4. Potřeba úcty a uznání (sebeúcta, nezávislost, prestiž...)
 • potřeba dosažení něčeho - zde "existuje dobrý pocit z naplnění těchto potřeb, ale také naplněním této potřeby jsme dokonce motivováni o to více." [4]

V této skupině jsou opět čtyři úrovně:

 1. Poznávací potřeby (znalosti, smysl...)
 2. Estetické potřeby (krása, harmonie, rovnováha...)
 3. Seberealizace (osobní růst a naplnění)
 4. Sebetranscendence (něco, co přesahuje samotného jedince)

Literatura

 1. NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. 1. Praha: Academia, 1997. 270 s. ISBN 80-200-0592-7. s. 12
 2. HOFFMANNOVÁ, Klára. Motivace žáků k učení v souvislosti s jejich hodnotovou orientací. Brno, 2009. 128 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Psychologický ústav. Dostupné z WWW: <https://is.muni.cz/auth/th/123970/ff_m/Diplomova_prace.pdf?zpet=%2Fauth%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dmotivace%20agenda:th%26start%3D1>. Vedoucí práce PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. s. 5
 3. CLEGG, Brian. Motivace : Povzbuďte ostatní k dosažení lepších výsledků. 1. Brno: CP Books, a.s., 2005. 115 s. ISBN 80-251-0550-4. s. 2
 4. HÁJEK, Martin. Vybrané teorie motivace k vedení lidí [online]. 30.3.2006, 23.8.2008 [cit. 2010-11-27]. Vedeme.cz. Dostupné z WWW: <http://www.vedeme.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=69>.