Monopol

Z WikiKnihovna
Verze z 3. 1. 2011, 23:18, kterou vytvořil Winnifred (diskuse) (Použitá literatura)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Vrzalová Tereza

Klíčová slova: monopol, nedokonalá konkurence, ekonomie, tržní struktura, výsada

Synonyma: výsadní postavení

Související pojmy:

- monopolistická konkurence, oligopol, monopson, dokonalá konkurence, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

- nadřazené: konkurence, nedokonalá konkurence, tržní struktura, ekonomie

- podřazené: monopolní praktiky, monopolní výsady


Charakteristika

Monopol (z řeckého monos – samotný a polein – prodávat; jeden prodávající) je termín primárně související s ekonomií, ale v přeneseném smyslu používaný i pro popis jevů z jiných vědních oborů a oblastí lidské činnosti. První použití termínu monopol, které navíc vyhovuje definici, můžeme vysledovat již ve starověkém Řecku. Aristoteles ve svém díle Politika zmiňuje, jak Tháles Milétský ovládl trh s olivovým olejem.

V ekonomii je monopol velmi často popisován jako přímý opak konkurence a tudíž jako prvek z hlediska trhu negativní a nežádoucí. Přesnější je ale říci, že monopol je jen druhem konkurence, jeho negativní působení na tržní realitu je přinejmenším diskutabilní. V ekonomické teorii pod pojmem monopol rozumíme typ tržní struktury, konkrétně jednu z forem nedokonalé tržní konkurence. Jde o modelovou situaci, kdy na straně nabídky stojí pouze jeden subjekt, mající plnou kontrolu nad určitým produktem či službou. Tato výsadní pozice poskytuje monopolnímu subjektu potenciální výhodu, která je ale ne vždy realizována.

Monopol je extrémní tržní strukturou, protipólem k dokonalé tržní konkurenci. Na současných skutečných trzích je absolutní monopol stejně teoretickým konstruktem, jako dokonalá konkurence, tj. v zásadě se nevyskytuje (když už, jde jen o jev přechodný a krátkodobý). To ale neznamená, že by neexistovaly organizační struktury, jako např. kartel, syndikát, trust, schopné a ochotné využívat monopolní výsady (které jsou ale omezeny vůlí koupěschopné poptávky).

Všeobecně můžeme pojmem monopol chápat jako výsadní postavení jednoho konkrétního subjektu v určité oblasti, kdy mu toto výsadní postavení poskytuje potenciální výhodu.


Vznik a existence monopolu

Vznik monopolů v té nejobecnější rovině je neoddělitelně svázán se snahou tržních subjektů zajistit si pevnou neotřesitelnou pozici, silný kapitál, jednoduše řečeno prosperovat.

Možností, jak si zajistit výsadní postavení, existuje několik. Ne všechny jsou v dnešní době relevantní, jejich pozice v žebříčku užitečnosti se měnila v průběhu času, jak se vyvíjela celá lidská civilizace. Možné příčiny vzniku monopolu:

- kontrola přírodní zvláštnosti, zdroje surovin (tzv. přírodní monopol)

- administrativní zásah státu (tzv. administrativní monopol)

- tržní podíl opírající se o kapitálovou sílu (tzv. monopol ekonomické síly)

- právní restrikce (patenty, ochrana autorských práv)

- logika tržního prostředí (tzv. přirozený monopol)

Existenci vzniklého monopolu umožňují tzv. bariéry vstupu do odvětví. Ty mohou být charakteru ekonomického nebo zákonného nebo důsledkem cílených akcí daného monopolního subjektu.


Druhy monopolů

Monopoly můžeme rozlišovat podle vícero hledisek:

- z hlediska legality (legální vs. nelegální)

- z hlediska příčiny vzniku (přírodní, přirozený, administrativní, etc.)

- z časového hlediska (krátkodobý vs. dlouhodobý, trvalý vs. přechodný)

Za zvláštní druh monopolu se dá označit monopson, kdy suverenita jednoho subjektu je na straně poptávky, nikoliv na straně nabídky.

Nejběžnějším typem monopolu je přirozený monopol. Jde o stav, kdy jeden subjekt je schopen uspokojit koupěschopnou poptávku na určitém trhu efektivněji (tj. s nižšími náklady a tím vyšším ziskem), než by tak mohlo učinit více subjektů.


Monopol a zákon

Existence monopolu může být porušením zásad hospodářské soutěže, na jejichž dodržování dohlíží v ČR Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.


Použitá literatura

1. FUCHS, Kamil; TULEJA, Pavel. Základy ekonomie. první. Praha : EKOPRESS, 2003. 347 s. ISBN 80-86119-74-2.

2. FIALOVÁ, Helena; FIALA, Jan. Malý ekonomický slovník s výkladem pojmů v češtině a v angličtině. 1. vyd. Praha : A plus, 2006. 294 s. ISBN 809025148X.

3. Monopoly [online]. 31. prosince 2010 [cit. 2011-01-03]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly#Historical_monopolies>.

4. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. [online]. 2006–2011 [cit. 2011-01-03]. Dostupný z WWW: <http://www.compet.cz/>