Metody výuky

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Nikola Chovanová

Kľúčové slová: metódy výuky, formy výuky

Synonymá: pedagogická výučba

Súvisiace pojmy:

nadradené - didaktika
podradené - didaktický trojuholník, brainstorming, kritické myslenie

Charakteristika

„Pod metódou výučby rozumieme pedagogický postup, ktorým je charakterizovaná činnosť učiteľa a žiaka."[1] Môžeme ich definovať ako cieľavedomé usporiadanie obsahu vyučovania, ktoré smeruje k splneniu stanovených cieľov. Dynamizujú obsah učenia a vyučovania, akitivizujú činnosť žiaka a učiteľa, ovplyvňujú procesuálnu stránku vzťahov medzi učiteľom a žiakom.[2]Metódy didakticky stvárňujú obsah učiva.

Klasifikácia metód

Široká problematika vyučovacích metód je v didaktickej teórii podrobovaná neustálym pokusom o ich presnú kategorizáciu a klasifikáciu. Existuje veľa rôznych skupín a kategórií metód.[3]Určujúce je popritom vždy kritérium, ktoré autor zvolí pre svoju, často osobitnú, klasifikáciu. Vyučovacie metódy sú vyberané na základe účelu. Je nutné ich mať veľkú zásobu pretože:

 • rôzne druhy tém a vzdelávacích obsahov vyžadujú rôznú metódu,
 • rôznym typom vzdelávaných osôb vyhovuje rôzny spôsob práce
 • učenie je zábavnejšie pre vzdelávajúcich aj vzdelaných, ak prebieha viacerými metódami.

K tomu musí učiteľ vedieť:[4]

 • aké metódy sú k dispozícií,
 • aké su prednosti a slabiny týchto metód,
 • k akým účelom jednotlivé metódy slúžia,
 • ako každú metódu užívať v praxi,

Rozdelenie metód

Z didaktického hľadiska

 • Motivácia učiva (metódy motivačné) - motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, aktualizácia obsahu, ilustrácie, grafické znázornenia.[5]
 • Osvojovanie učiva (metódy expozičné) - t.j. metódy zabezpečujúce kontakt žiakov s učivom.
 • Upevňovanie učiva (metódy fixačné a aplikačné) - t.j. metódy zabezpečujúce upevnenie učiva, zručnosti (nácvik, cvičenie)
 • Kontroly učiva (metódy diagnostické) - t.j. metódy ktoré zabezpečia diagnostikovanie, prognózovanie, motivovanie, regulovanie, vzdelávanie a výchovu žiakov.

a.) klasické diagnostické metódy: ústna skúška, písomná skúška, grafické skúšky, didaktické testy, metódy hodnotenia čítaného textu, metódy hodnotenia písomného prejavu, metódy hodnotenia grafického prejavu, metódy hodnotenia súvislého prejavu, metódy hodnotenia tvorivého prejavu.

b.) výskumné, diagnostické metódy: metódy pozorovania, metódy porovnávania, metódy analyzujúce žiacke práce, exploračné metódy, metódy skúmajúce gnostický, morálny, estetický a somatický profil žiaka a pod.

Podľa stupňa zamerania vyučovania vo všetkých didaktických fázach

 • Metódy (učivo) predkladajúce
 • Metódy (k učeniu) navádzajúce
 • Metódy (k učeniu) podnecujúce

Podľa toho čo je bezprostredným zdrojom( vlastnej prezentácie) učiva

 • Slovné metódy
 • Názorné metódy
 • Praktické metódy

Poznámky

 1. GAJANOVÁ, Mária. Vybrané kapitoly zo všeobecnej didaktiky chémie. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, ©2009. ISBN 978-80-7097-756-9
 2. VINCENC, Štefan. Vybrané kapitoly z didaktiky školskej geológie. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, ©1996. ISBN 80-88825-64-4
 3. PODLAHOVÁ, Libuše a kolektiv. Didaktika pro vysokoškolské učitele. ©Grada Publishing, a.s, 2012. ISBN 978-80-247-4217-5
 4. PODLAHOVÁ, Libuše a kolektiv. Didaktika pro vysokoškolské učitele. ©Grada Publishing, a.s, 2012. ISBN 978-80-247-4217-5
 5. * VINCENC, Štefan. Vybrané kapitoly z didaktiky školskej geológie. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, ©1996. ISBN 80-88825-64-4

Použitá literatura

 • GAJANOVÁ, Mária. Vybrané kapitoly zo všeobecnej didaktiky chémie. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, ©2009. ISBN 978-80-7097-756-9.
 • PODLAHOVÁ, Libuše a kolektiv. Didaktika pro vysokoškolské učitele. ©Grada Publishing, a.s, 2012. ISBN 978-80-247-4217-5.
 • VINCENC, Štefan. Vybrané kapitoly z didaktiky školskej geológie. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, ©1996. ISBN 80-88825-64-4.
 • KYRIACOU, Chris. Essential teaching skills. Simon and Schuster education, Maylands Avanue, ©1996. ISBN 80-7178-965-8