Manifest UNESCO o veřejných knihovnách

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Gabriela Obstová

Klíčová slova: veřejné knihovny - manifesty - IFLA - UNESCO

Synonyma: Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách 1994 - IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994

Související pojmy:
nadřazené: mezinárodní doporučení
podřazené: služby knihoven

Charakteristika

Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách [1] je mezinárodní doporučení, které v obecné rovině řeší poslání veřejných knihoven a jejich služby. Patří k základním dokumentům o knihovnictví, ze kterých vycházelo Ministerstvo kultury ČR při tvorbě zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) na základě členství našeho státu v UNESCO (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu). [2] Manifest byl připravován ve spolupráci s IFLA (Mezinárodní federací knihovnických asociací a institucí).

Základní teze

Manifest vyjadřuje přesvědčení, že základem k rozvoji demokracie je kromě vzdělání i svobodný přístup k informacím, vědomostem, myšlenkám a kultuře. Veřejné knihovny jsou vstupem do světa vědomostí a celoživotního vzdělávání. Mají být zřizovány, spravovány a účinně podporovány ve svém rozvoji národními vládami a místními samosprávami.

"Tento Manifest proklamuje přesvědčení UNESCO o tom, že veřejná knihovna je živoucím nástrojem vzdělávání, kultury a informační činnosti a nezbytným prostředkem podpory míru a duchovního rozvoje lidstva". [1]

Definice veřejné knihovny

Veřejná knihovna je chápána jako místní informační středisko, určené k poskytování služeb na základě rovného přístupu pro všechny, bez ohledu na věk, rasový původ, pohlaví, víru, národnost, jazyk nebo sociální postavení.

Knihovna je povinna nabízet speciální služby uživatelům, kteří nejsou z důvodu jakéhokoliv omezeni schopni využívat tradičních služeb, například pro jazykové menšiny, osoby se zdravotním postižením nebo lidi v nemocnicích či ve vězení. Fondy a služby by neměly být předmětem jakékoliv formy ideologické, politické či náboženské cenzury a komerčně ovlivňovány. Podrobněji jsou zásady služeb veřejných knihoven popsány v navazující Směrnici IFLA/UNESCO pro rozvoj - Služby veřejných knihoven [3]

Poslání (mise) veřejné knihovny

• vytváření a posilování čtenářských návyků od raného dětství;

• podpora samostatného sebevzdělávání i všech stupňů školského vzdělávání;

• poskytování příležitosti pro osobní tvůrčí rozvoj;

• povzbuzování imaginace a kreativity dětí a mládeže;

• podpora uvědomělého přístupu ke kulturnímu dědictví a k hodnotám umění a pokroku vědy;

• zajišťování přístupu ke všem kulturním formám prezentace reprodukčního umění;

• podpora dialogu mezi kulturami a kulturní rozmanitosti;

• podpora tradice lidové slovesnosti;

• zpřístupňování všech druhů obecních informací;

• poskytování informačních služeb místním podnikům, sdružením a zájmovým skupinám;

• podpora rozvoje informační a počítačové gramotnosti;

• podpora a podíl na všech akcích a programech zabývajících se odstraňováním negramotnosti, resp. - je-li to třeba - podněcování takových aktivit. [4]

Další ustanovení

Týkají se financování knihoven (zásada bezplatnosti služeb), vytváření speciální legislativy pro knihovny (začlenění zásad Manifestu do strategií rozvoje knihoven [5]).

Důležitá je taktéž podpora budování celostátní sítě knihoven a kvalitní řízení a organizace veřejných knihoven. Knihovníci mají mít pro zajištění služeb dostatečnou odbornou kvalifikaci, tak aby mohli společně s pracovníky na místní i státní úrovni uskutečňovat principy obsažené v tomto Manifestu.

Použité zdroje

  1. IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994 - Czech Version [online]. 2004 [cit.2010-12-12]. Dostupné na WWW: <http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/czech.htm>.
  2. Ministerstvo kultury [online]. 2007 [cit. 2010-12-12]. Spolupráce Ministerstva kultury s UNESCO. Dostupné na WWW: <http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/unesco/spoluprace-ministerstva-kultury-s-unesco-44230/>.
  3. GILL, Philip, et al. Služby veřejných knihoven : směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj. Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2002. 127 s. ISBN 80-85851-14-8.
  4. Národní knihovna : Informace pro knihovny [online]. 2000 [cit. 2010-12-13]. Manifest UNESCO o veřejných knihovnách 1994. Dostupné na WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/Manifest_UNESCO.htm>.
  5. Strategie knihoven v České republice, 1999-2003. Daidalos [online]. 2000, č.9, [cit. 2010-12-13]. Dostupné na WWW: <http://daidalos.ff.cuni.cz/docs/strategie99_03.php>.