Management

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kristýna Macháčková


Klíčová slova: strategie

Synonyma: řízení, správa, vedení

Související pojmy:


Charakteristika

Management neboli proces řízení je zaměřen na dosažení stanovených cílů prostřednictvím práce jiných lidí. Jedná se o vytváření a udržování prostředí, v němž pracují jednotlivci ve skupině a skrze týmovou práci dosahují vybraných cílů. Management je řídící činností, kterou vykonávají manažeři. Důležitou součástí řízení organizace je dodržování morálních zásad. Ke správnému rozhodování pomáhají manažerovi etické kodexy. Nutnost řízení se projevuje ve všech sférách lidského života. Tato skutečnost vysvětluje management znalostní, procesní, jakostní, cestovního ruchu, ... .

Management lze rozdělit na tři na sebe navazující úrovně, které se liší mírou pravomocí a odpovědnosti během stanovování cílů a jejich dosahování:

1.krizový management (řeší se naléhavé úkoly; dlouhodobě se neplánuje)

2.taktický management (oragnizace ví, kam směřuje; střednědobé plánování)

3.strategický management (jasné stanovení cílů a odpovědností; i dlouhodobé plánování)

Historie

Obecně je vznik řízení spojen s okamžikem, kdy lidé ve skupině chtěli prostřednictvím týmové práce dosáhnout určitého výsledku. Mezi první představitele teorie managementu lze zařadit Roberta Owena a Charlese Babbage (18.-19.stol.). Významné principy nabízí vědecký management Frederica Tailora (např. dosažení harmonie ve skupinové činnosti, spolupráce lidí, nahrazení empírie vědou). Následuje velké množství teorií managementu ( moderní teorie Henriho Fayola, behavioristická teorie Eltona Mayo, systémová teorie Bertalanffyho situační teorie atd.) Současná situace je nakloněna množství přístupů, které vytvářejí určitou nejednotnost v terminologii managementu i analýze managerských činností.

Manažer

Manažer je osoba, která je zodpovědná za tvorbu, zajištění a dosahování stanovených cílů. Manažer jako pracovník se podílí na řídících činnostech, neřídí však firmu, ale lidi. Pracuje prostřednictvím svých podřízených. Pozice manažera je pro organizaci nenahraditelnou, a to z několika důvodů. Manažer zajišťuje efektivní plnění základního účelu, tj. produkce služeb nebo zboží. Slouží jako klíčový prvek mezi organizací a okolním prostředím. Skrze svoji funkci umožňuje naplňování cílů lidí, kteří řídí organizaci. Prací manažerů je postarat se o to, aby každý vědel, co konkrétně se od něj očekává. Vytvářejí iniciativu, která má přinést změnu ve smyslu zlepšení výkonu.


Manažer plní čtyři hlavní manažerské činnosti:

-plánování (nejdůležitější; stanovení cílů a cest k jejich dosažení; plány mohou mít různou podobu: pravidla, strategie, rozpočty...; efektivní plánování musí pružně reagovat na případné změny)

-rozhodování (pouze tehdy, když je více možných řešení; základ plánování; ovlivněno zkušeností, výzkumem...)

-organizování (koordinace)

-kontrolování (zpětná vazba na zásahy managementu, v průběhu i na konci procesu)


K nim lze přiřadit činnost pátou:

-personalistiku (vedení lidí; komunikace mezi manažery a podřízenými)


Součástí celého procesu řízení je dosažení motivace u podřízených.


K výkonu manažerské funkce je nutné disponovat:

-technickými znalostmi (specifické, konkrétní znalosti)

-koncepčními schopnostmi (schopnost přijímat rozhodnutí)

-společenskými dovednostmi (efektivní týmová práce)

Použitá literatura

1. AMSTRONG, Michael - STEPHENS, Tina. Management a leadership. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. 268 s. ISBN 978-80-247-2177-4.

2. CEJTHAMR, Václav - DĚDINA, Jiří. Management a organizační chování. 2., aktualiz. a rozšiř. vydání. Praha: Grada Publishning, 2010. 352 s. ISBN 978-80-247-3348-7.

3. NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vydání. Praha: Grada, 2002. 184 s. ISBN 80-247-0392-0.

4. PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem. 3., aktualiz. a rozšiř. vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. 208 s. ISBN 978-80-247-2448-5.

5. OTTO, Obst, et. al. Základy obecného managementu. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 74 s. ISBN 80-244-1365-5.