MVS

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Simona Stolařová

Klíčová slova: výpůjční služba, meziknihovní výpůjční služba, meziknihovní výpůjčka, MVS

Synonyma: MVS, meziknihovní výpůjčka, inter-library loan service

Související pojmy: výpůjční služba, Mezinárodní meziknihovní výpůjční službaMeziknihovní výpůjční služba rozšiřuje nejzákladnější službu všech knihoven a vědecko-informačních středisek – tedy půjčování dokumentů. Stejně jako mezinárodní meziknihovní výpůjční služba vznikla v podstatě jako přímá reakce na přebytek informací v moderní společnosti. Žádná instituce totiž není schopná zahrnout veškeré informace. Propojení fondů v rámci meziknihovní výpůjční služby, přesto knihovnám umožnilo zpřístupnit pro své uživatele co nejširší spektrum dokumentů.

Definice MVS

„Komplex odborných, organizačních a technických činností, které uskutečňují knihovny mezi sebou s cílem zprostředkovat svým uživatelům knihovní jednotky, popř. jejich kopie, bez ohledu na místo jejich uložení. Je založena na principu reciprocity, z něhož pro zúčastněné instituce vyplývá povinnost poskytovat meziknihovní výpůjční služby z vlastních fondů, jsou-li o ně požádány.“[1]

Právní vymezení

Souborně podmínky upravují zákony platné pro všechny knihovny. Je zde jasně vymezeno za jakých podmínek lze Meziknihovní výpůjční služby poskytovat. Vztahy a postupy mezi jednotlivými knihovnami dále upravují menší metodické a organizační pokyny, které jsou obsaženy v řádech samotných organizací. Nejpodstatnější je Zákon č. 257/2001, O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Meziknihovními službami je v tomto zákoně věnován paragraf číslo 14. Obsahuje například tyto pokny:

[1] „Pokud v knihovním fondu knihovny není dokument, jehož zpřístupnění si její uživatel vyžádal, má žádající knihovna povinnost v rámci meziknihovních služeb požádat jinou dožádanou knihovnu o zprostředkování tohoto knihovního dokumentu, popř. o poskytnutí informace o něm.“

[2] „Dožádaná knihovna je povinna žádající knihovně pro jejího uživatele knihovní dokument ze svého knihovního fondu zprostředkovat tak, že požadovaný knihovní dokument žádající knihovně zapůjčí nebo jí poskytne jeho kopii, popřípadě jí poskytne informace, kde se požadovaný knihovní dokument nalézá.“

[3] „Pokud je žádost o zprostředkování knihovního dokumentu vyřízena jeho zapůjčením, je žádající knihovna povinna vrátit zapůjčený knihovní dokument dožádané knihovně v dohodnuté lhůtě a odpovídajícím stavu. Po dobu výpůjčky knihovního dokumentu nese odpovědnost za jeho poškození nebo ztrátu.“

[4] „Meziknihovní výpůjční a informační služby je knihovna povinna poskytovat bezplatně. Za poskytnutí kopie knihovního dokumentu v rámci meziknihovních reprografických služeb může dožádaná knihovna požadovat úhradu vynaložených nákladů. Provozovatelé knihoven mohou požadovat úhradu nákladů na dopravu knihovního dokumentu.“

[5] „Provozovatel knihovny je povinen vést evidenci meziknihovních služeb, které poskytl.“ Použitá literatura, č. 4

Druhým podstatným legislativním vymezením je Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb. Zde jsou v paragrafu 2 podrobnější pokyny týkající se hlavně pravidel žádostí o meziknihovní výpůjční službu. Jsou zde také stanoveny knihovny, které mají na starosti mezinárodní MVS a zajišťují metodickou pomoc pro menší zapojené knihovny. Z této vyhlášky například vyplývají náležitosti žádosti o meziknihovní výpůjčku: Žádost se podává písemně popřípadě elektronicky a obsahuje údaje: - k identifikaci dokumentu - k identifikaci žádající knihovny - k identifikaci žádané knihovny (dodávající) - požadavky na způsob provedení výpůjčky - lhůtu k vyřízení žádosti - Pokud vyžádaný dokument nemá charakter tiskoviny, v žádance se objeví ještě informace umožňující technickou specifikaci dokumentu.Použitá literatura, č. 3

Národní knihovna

Národní knihovna má v meziknihovních výpůjčních službách velkou roli. Na svých stránkách zveřejňuje aktuální seznam knihoven zapojených do MVS a dostupné jsou zde veškeré potřebné informace spolu se vzorem elektronické žádanky. Díky tomu je služba jednoduše přehledná a dostupná i pro menší oblastní knihovny. Knihovny se mohou zapojit na: http://nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_katif_objednavky.htm

Základní postupy realizace MVS v knihovnách a dalších institucích zpracovávají dokumenty:

- Obecná organizační pravidla MVS

- Zásady meziknihovních výpůjčních služeb v ČR

Obě tyto metodiky vznikly z nutnosti standardizovat postupy meziknihovní spolupráce. Věnují se například roli knihovny žádající a knihovny dodávající.


Stručná pravidla MVS

Každá knihovna má právo žádat o výpůjčku z jiné organizace pouze tehdy, pokud dokument nemá ve svém fondu. Takováto žádost o výpůjčku je v dodávající knihovně vyřízena bez prodlev. Žádost však nemá právo přednosti, pokud je dokument rezervován. Po obdržení požadovaného dokumentu je knihovna povinna spravit uživatele o možnosti jeho dodání. Podmínky zapůjčení jsou stanoveny knihovnou, která dokument dodala. Knihovna, která si dokument vyžádala za něj nese zodpovědnost. Je nutné dodržovat stanovené lhůty a veškerá opatření chránící dokument před poškozením. Výpůjční lhůta dokumentu vychází z výpůjčního řádu dodávající knihovny nebo jejích momentálních požadavků. O prodloužení zápůjčky lze však knihovnu požádat. Všechny knihovny zprostředkující MVS jsou povinny vést záznamy o všech takto uskutečněných výpůjčkách.Použitá literatura

1. KREBES, Jiří. MVS v prostředí souborného katalogu ČR [online]. [cit. 2010-5-12]. Dostupné z WWW: <http://www.caslin.cz/spoluprace/sluzby/mvs>.

2. KTD - Úplné zobrazení záznamu : meziknihovní výpůjční služba [online]. c2005 [cit. 2010-05-22]. Dostupný z WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/X4ERMQ4JVNBFGAS1Y3P282FCEYRRVS95S1X8KYS6YVPMXL64XU-59169?func=full-set-set&set_number=023001&set_entry=000003&format=999>.

3. Ministerstvo kultury ČR. Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2002 [cit. 2010-05-22]. Dostupný z WWW:<http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257Vyhl.htm>.

4. Parlament České republiky. Zákon ze dne 29. června 2001 č. 257/2001 Sb., O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2004 [cit. 2010-05-19]. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm>.

5. PLÁNKOVÁ, Jindra. Meziknihovní služby v České republice : verze 1.0. Praha : Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, 2007. 95 s.

6. Zásady meziknihovních výpůjčních služeb v ČR : doporučení Ústřední knihovnické rady ze dne 15.3. 1999. Národní knihovna. 1999, roč. 10, č. 3.
  1. KTD - Úplné zobrazení záznamu : meziknihovní výpůjční služba [online]. c2005 [cit. 2010-05-22]. Dostupný z WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/X4ERMQ4JVNBFGAS1Y3P282FCEYRRVS95S1X8KYS6YVPMXL64XU-59169?func=full-set-set&set_number=023001&set_entry=000003&format=999>.