MOOC

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Štěpánka Kaftanová

Klíčová slova: online kurzy, vzdělávací kurzy

Synonyma: hromadný otevřený online kurz

Související pojmy:

nadřazené - online vzdělávání, Open Access
podřazené - cMOOC, xMOOC

Charakteristika

MOOC (zkratka anglického názvu Massive Open Online Course) je definován jako „studijní kurz přístupný na internetu, bez poplatků a pro velký počet lidí“.[1]

Jak je již patrné z definice, jedná se o volně přístupné online kurzy, do kterých se může zdarma přihlásit kdokoli z celého světa. Podmínkou ke studiu je připojení k internetu a také znalost jazyka, ve kterém je kurz vyučován. Do MOOC se zapojují univerzity z celého světa. Jednotlivé kurzy jsou roděleny tematicky do kategorií nebo mohou být rozděleny podle jazyka, ve kterém jsou vyučovány. Nabídka je široká a uživatel si tak může vybírat např. mezi společenskými a humanitními vědami nebo technickými obory. Součástí kurzu bývají video přednášky, tutoriály, volně přístupné studijní materiály, různé testy a kvízy a také diskuze spolupráce s ostatními účastníky kurzu a vyučujícími.

Jednotlivé nabízené kurzy mají různou délku. Jsou vyučovány podle předem nastaveného časového harmonogramu, který bývá v řádech týdnů až měsíců. Během této doby se od studentů očekává jejich aktivní zapojení do výuky a také samostudium učebních materiálů. Následné ověřování nabytých znalostí probíhá formou zkoušek a testů. Po úspěšném dokončení kurzu, dostane student osvědčení (certifikát) o tom, že daný kurz absolvoval.

Historie

Tento pojem vznikl v roce 2008, kdy byl otevřen první masivní otevřený online kurz a je spojován se jmény George Siemens, Stephen Downes a David Cormier. Základem pro vznik těchto kurzů byl princip konektivismu. [2] Konektivismus je „teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí“.[3] Důležitými průkopníky těchto kurzů jsou Daphne Koller, Sebastian Thrun a Peter Norwig. Ze začátku se zapojovaly univerzity v USA, ale postupně se přidávaly i další, z celého světa. To vyvolalo zájem komerčních firem a dalších investorů a začínají kurzy financovat.[4]

Další dělení MOOC

MOOC se mohou dále dělit, podle různých přístupů, na dvě podkategorie. První z nich vycházejí z konektivistického přístupu (G. Siemens, Athabasca University) a jsou označovány jako cMOOC. Tyto kurzy jsou nastaveny tak, že mezi sebou interagují studenti vzájemně mezi sebou, komunikují spolu a sdílí mezi sebou informace. Druhou podkategorií masivních otevřených kurzů jsou tzv. xMOOC. Tyto kurzy vycházejí z tradičnějšího instruktivního přístupu (MIT, Stanford). Interakce v nich probíhá především mezi studentem a výukovými materiály, jimiž jsou videa, testy, apod. Tyto přístupy jsou využívány dle potřeb a výukových cílů jednotlivých kurzů. Zatímco cMOOC se zaměřují na to, aby si studenti osvojovali a prohlubovali schopnost pracovat mezi sebou, v rámci xMOOC je cílem, aby se student naučil konkrétní (především technické) učivo.[5]

Příklady online univerzit

Nejznámnější online univerzity poskytující MOOC:

  • Coursera - nabízí vzdělávací kurzy z oblasti přírodních věd, humanitních věd, a také z oblasti zdraví a zdravé výživy
  • Khan Academy - nabízí výuková videa doplněná textovými materiály z různých vědních oborů
  • EdX - velmi obsáhlá nabídka kurzů z nejrůznějších oborů
  • Udacity - zde nabízené kurzy jsou zaměřeny především na programování na různých platformách, vývoj webu, vědu o datech, cloud computing nebo softwarové inženýrství

Poznámky

  1. MOOC. In: Oxford Dictionaries [online]. [cit. 2014-12-24]. Dostupné z: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/MOOC
  2. BRDIČKA, Bořivoj. Masivní otevřené online kurzy. In: Metodický portál [online]. 2011 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10725/
  3. DALECKÝ, František. Edventure design model: praktické využití konceptu PLE. ProInflow [online]. 31.10.2013 [cit. 26.12.2014]. Dostupný z: http://pro.inflow.cz/edventure-design-model-prakticke-vyuziti-konceptu-ple. ISSN 1804–2406.
  4. MERTOVÁ, Eva. MOOC: historie, vývoj, trendy [online]. 2014 [cit. 2014-12-23]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Iva Zadražilová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/398824/ff_b/
  5. BRDIČKA, Bořivoj. Velký MOOC boom pokračuje. In: Metodický portál [online]. 2012 [cit. 2014-12-22]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16415/VELKY-MOOC-BOOM-POKRACUJE.html

Použitá literatura