MODS

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

RTENOTITLE


MODS

Metadata Object Description Schema (MODS) je metadatové schéma vytvořené odborníky z Kongresové knihovny (Library of Congres) a Marc Standard Office. Obsahuje soubor bibliografických prvků, které jsou navrženy speciálně pro potřeby knihoven, ale dají se použít i v dalších případech, neboť tímto systémem lze popsat prakticky jakékoliv médium od monografií přes CD-ROM či mapy až k webovým stránkám. MODS je založen na jazyce XML a díky tomu může lehce převádět data z MARC či Dublin Core a samozřejmě i opačným směrem, tedy z MODS do MARC či Dublin Core.

Myšlenka, která umožnila vznik schématu MODS, vzešla od provozovatelů digitálních knihoven, kteří požadovali projekt, který by zahrnul možnost bohatého popisu jakéhokoliv dokumentu v XML, spravování složitých digitálních objektů a sjednocení metadat z knihovních databází založených na MARC s těmi, které využívají jiná schémata. Původně byl zamýšlen jako podmnožina MARC s jinými názvy prvků, ale nakonec vznikl jako samostatné schéma, které sice nezahrnuje kompletní sadu prvků svého vzoru, ale naopak obsahuje i některé nové. První verze schématu MODS (verze 1.2) byla představena v polovině června roku 2002. Postupně byly přidávány nové atributy a prvky (např. prvek <part>) a byla zlepšována schopnost převoditelnosti dat z a do jiných formátů, aby se snížila ztrátovost a zpětně převedená data se co nejvíce blížila originálu. Systém byl celkově zdokonalován až k současné verzi 3.3.

MODS ve verzi 3.3 obsahuje 20 základních prvků, kterými můžeme dokument popsat. Ty se dále dělí na podprvky (dílčí prvky) a k jednotlivým prvkům i podprvkům lze přiřadit atributy. Všechny prvky i jejich atributy jsou nepovinné. Prvky a podprvky jsou opakovatelné. Zatímco podprvky se musí vyskytovat v přesně daném pořadí, atributy nemají pevné pořadí a jsou neopakovatelné.


Seznam základních prvků:

- titleInfo - zahrnuje všechny informace, které se týkají názvu dokumentu.

- name - obsahuje jméno osoby nebo organizace, popř. událost, která umožnila, aby dokument vznikl.

- typeOfResource - obsahuje informace o tom, jak a na jakém typu materiálu je dílo zaznamenáno.

- genre - tento prvek charakterizuje žánr díla, ať už uměleckého, hudebního nebo literárního.

- originInfo - zahrnuje veškeré nakladatelské údaje včetně místa vydání nebo publikování, nakladateli či vydavateli a datech, která se váží k vydání díla.

- language - Tento prvek označuje jazyk, ve kterém je dílo vytvořeno nebo vydáno. Pokud je obsah díla ve více jak jednom jazyce, prvek se opakuje.

- physicalDescription - poskytuje uživateli informace o věcech spojených s fyzickým popisem dokumentu.

- abstract - obsahuje shrnutí obsahu díla neboli abstrakt. Může obsahovat odkaz na stránku, kde je abstrakt uveřejněn, plnou textovou formu nebo obě tyto formy kombinované.

- tableOfContents - obsahuje popis obsahu díla. Může to být např. seznam kapitol či částí díla včetně údajů o zodpovědnosti za jednotlivá díla, seznam skladeb na CD.

- targetAudience - tento prvek určuje, jaké skupině lidí je dílo určeno. Např. dětem nebo dospívajícím.

- note - obecná textová informace o díle.

- subject - termín nebo fráze, která nejlépe popisuje téma díla, to, na co je dílo zaměřeno.

- classification - obsahuje signaturu díla.

- relatedItem - informace, které identifikují dílo, které se nějakým způsobem vztahuje k popisovanému dílu.

- identifier - identifikátor - jednotné standardní číslo nebo kód, kterým je zdroj popsán.

- location - určuje místo či instituci, kde je dílo uloženo nebo adresu ve formě URL, odkud je možné se k textu díla dostat.

- accessCondition - obsahuje informace o omezení přístupu k dokumentu a podmínkách používání a zpřístupnění materiálů.

- part - pro detailní popis fyzické části díla.

- extension - zahrnuje všechny informace, které nebylo možno zařadit pod jiný prvek.

- recordInfo - obsahuje informace o metadatovém záznamu


Příklad:

Soubor:MODSxmlpriklad.jpg

Využití MODS:

MODS má širokou škálu využití – od knihovních katalogů, přes archivy, muzea, digitální knihovny až k popisu webových stránek. Lze jím popsat jakékoliv médium – klasické papírové knihy, digitální objekty, hudební partitury, obrazy, video i 3D objekty. Každá instituce má jiné požadavky na popis, proto lze vytvořit individuální schéma, které využívá jen ty prvky, které jsou potřeba. Kromě toho, že lze vytvářet originální popisky v XML, lze také převádět data z MARC 21 a Dublin Core, takže pokud se některá instituce rozhodne zcela na MODS přejít, nemusí se bát, že by musela celý fond znovu katalogizovat.

Metadatové schéma MODS je v současnosti používáno v mnoha projektech. Ve všech případech se jedná o aplikaci v digitálním světě, ať už je to webový archiv Minerva, hudební archiv MusicAustralia nebo program Biblio, který dokáže po zadání potřebných dat vygenerovat metadata. Zatímco když jsem psala bakalářskou práci a hledala, kde se MODS využívá, byla většina velkých projektů realizována v USA. Nyní se jeho používání rozšířilo i na další země jako Velkou Británii, Japonsko, Brazílie či Řecko.

U nás se o používání MODS zatím spíše uvažuje a to právě s projekty budování digitálních depozitních knihoven. Na konkrétní plány jsem narazila v projektu budování digitální knihovny a na možnost integrace v rámci Jednotné informační brány a jiných nadnárodních portálů nebo v programu Kramerius, kde bude zřejmě využíván kontejnerový formát METS. Ten kromě popisných metadat, pro která se právě o MODS uvažuje, zahrnuje formát i další metadata – administrativní, technická a ochranná.

Literatura:

Metadata Object Description Schema (MODS)[online]. 2005. Dostupný z WWW: <http://www.loc.gov/standards/mods/>.

Metadata Object Description Schema: MODS User Guidelines[online]. 2005. Dostupný z WWW : <http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-userguide.html/>.

MODS Cataloging Manual [online]. c2005 , September 21, 2005. Dostupný z WWW: <http://dl.lib.brown.edu/documentation/encoding/render.php?doc=mods.xml>

GUENTHER, Rebecca S. Using the Metadata Object Description Schema (MODS) for resource description: guidelines and applications. Library Hi Tech. Vol. 22, No 1, January 2004, p. 89-98. MCB University Press. ISSN 0737-8831. Dostupný z WWW: <http://www.sims.monash.edu.au/subjects/ims2603/resources/Assignment2Papers/Guenther_p89.pdf>

ŠVÁSTOVÁ, Pavla. Metadata object description schema. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, kabinet knihovnictví, 2006. 63 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.


RTENOTITLE