Licence

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

'Autor: Marie Packová

'Klíčová slova: licence, licenční smlouva

Synonyma:

povolení 


Související pojmy:

nadřazené - autorské právo

podřazené - softwarové licence, licence patentové, licence vzorové, licence na know-how, licence známkové, creative commons


Definice pojmu

Slovo licence pochází z latiny a znamená volnost, svobodu. V ekonomice představuje pojem licence druh vývozního nebo dovozního povolení či smlouvu o využití zahraničního patentu nebo výrobní dokumentace. Dříve se pojem licence používal také pro státní povolení k výkonu nějaké živnosti nebo obchodu s určitými výrobky (např. tabákovými). V literatuře existuje pojem básnická licence a znamená odchylku od jazykového pravidla básnické tvorby důvodu zachování rytmu, rýmu apod.

Typy licencí

V dnešní době se pojem licence používá převážně v ekonomickém odvětví. Základní rozdělení je určeno podle toho, jestli licenci poskytujeme (aktivní licence) nebo jestli ji nabýváme (pasivní licence).

Dále rozlišujeme podle předmětu licence patentové (umožňující používání patentů), licence vzorové (průmyslový nebo užitný vzor), licence na know-how (díky nimž získá nabyvatel výrobně technické poznatky a znalosti) a licence známkové (využití ochranných známek).

Důvod uzavírání licenčních smluv

Poskytnutí licence představuje pro autora příležitost k získání finančních příjmů nebo jiné formy prospěchu z vynálezecké činnosti či předmětů průmyslového vlastnictví (patent, užitný vzor atd.). K tomu, aby mohla být tato komercializace průmyslového práva a duševního vlastnictví realizována slouží licenční smlouva. Dalším způsobem komercializace výsledků vynálezecké činnosti či předmětu průmyslového vlastnictví je vlastní výroba a prodej inovačního produktu.

Licenční smlouva

"Je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou." [1] "Licenční smlouvou opravňuje poskytovatel (majitel práva daného průmyslového vlastnictví) nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv plynoucích z patentu, užitného nebo průmyslového vzoru nebo z ochranné známky, jež vlastní. Naopak nabyvatel se zavazuje poskytovateli k protiplnění v penězích nebo jiné majetkové hodnotě. Licencí se tedy poskytuje nabyvateli licence právo k výkonu průmyslových práv, tj. například vynález chráněný patentem vyrábět a obchodovat s vyrobenými výrobky. Toto právo, například patent, se tedy licencí neprodává, ale zůstává i nadále v majetku poskytovatele licence." [1]

Softwarové licence

V dnešní době jsou licenční smlouvy nejčastěji spjaty s nákupem softwaru. V tomto případě se jedná o doklad potvrzující zakoupení a opravňují uživatele k používání daného softwaru. V licenci jsou uvedeny přesné podmínky, za kterých smí uživatel s daným produktem nakládat. (Například u jednouživatelské licence smí být program nainstalován pouze na jeden počítač, existují ale i multilicence, které můžou opravňovat uživatele k instalaci programu na PC v celé firmě). Podmínky si určují jednotliví výrobci softwaru sami, obvykle se tedy od výrobce k výrobci liší.

Typy softwarových licencí

  • Shareware
  • Freeware
  • Public domain
  • Trialware
  • Plné verze zdarma
  • Lite verze a demoverze

Creative commons

"Jedná se o soubor předem připravených licenčních smluv, jejichž prostřednictvím držitel autorských práv vyjadřuje podmínky, za kterých je možno se zveřejněným dílem zacházet. Licence je možno přiřadit na jakoukoliv formu autorského díla, kterou připouští v § 2, odst. 1 autorského zákona. Využity mohou být jak pro "hmotná" díla, tak i pro díla v nehmotné podobě, především přenášené v rámci internetové sítě." [2]

Poznámky

  1. 1,0 1,1 Český statistický úřad [online]. Praha : 2011, 13.5. 2011 [cit. 2011-05-13]. Definice pojmů. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/definice_pojmu_licence
  2. Gruber, Lukáš. Licence Creative Commons v českém prostředí. Knihovna [online]. 2009, roč. 20, č. 1, s. 88-94 [cit. 2011-05-14]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna91/gruber.htm>. ISSN 1802-8772.

Zdroje

  • RAMBOUSEK, Vladimír, et al. Praktické činnosti : Práce s počítačem pro 6-9 ročník ZŠ. první. Praha : Fortuna, :1997. 256 s. ISBN 80-7168-448-1.
  • REJMAN, Ladislav. Slovník cizích slov. Praha : Státní pedagogické nakladatelství , 1971. 416 s.