Legislativní rámec školství v ČR

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lenka Pokorná

Klíčová slova: školský zákon, vyhláška MŠMT, nařízení vlády 211/2010 Sb.

Synonyma: -

Související pojmy: -

Nadřazené: zákon, vyhláška, legislativní rámec, nařízení vlády

podřazené: -

Legislativní rámec školství v ČR

Legislativní rámec školství v ČR obsahuje nejdůležitější legislativní dokumenty upravující fungování záležitostí týkající se školství v České republice.

Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš. odb. aj. vzdělávání)

Nejdůležitějším právním dokumentem je Školský zákon, úplné znění tohoto zákona (č. 561/2004) bylo vyhlášené 2. září 2008. Dne 5. Března 2009 nabyl účinnosti zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. a 1. ledna 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona č. 472/2011 Sb. Jeho úplné znění včetně změn najdeme na webových stránkách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.[1]

„Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova (dále jen "vzdělávání") uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.“ [1]

Celý školský zákon má celkem 20 částí, z nichž ty, co jsou obsahově rozsáhlejší, se dále dělí na hlavy. První část se věnuje především obecným ustanovením jako např. cíle, rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy, právní postavení škol a školských zařízení, práva a povinnosti studentů, organizace, učební texty, školní řád atd. Část druhá se zabývá předškolním vzděláváním. Část třetí v Hlavě I řeší plnění povinnosti školní docházky související s odkladem povinné školní docházky, plnění školní docházky v zahraničí či individuálního vzdělávání. Hlava II třetí části je zaměřena na základní vzdělání zahrnující jeho cíle, jednotlivé stupně, organizaci a průběh vzdělávání a samozřejmě také hodnocení a ukončení. Střední vzdělávání je uvedeno v části čtvrté. Další části se zabývají speciálním druhy středního vzdělávání, jako jsou konzervatoře, nástavbová studia apod. Následující části zákona se týkají financování škol, školského rejstříku, ředitelů škol, ministerstva a školní inspekce atd.

Vyhlášky MŠMT

Vyhláška je „Obecně závazný právní předpis vydaný zpravidla ústředním orgánem státní správy k provedení zákona. Obecně závazné vyhlášky mohou vydávat též kraje a obce.“ [2]

Kompletní přehled všech vyhlášek vztahujících se ke školství v České republice najdeme opět na internetových stránkách ministerstva. Najdeme zde jak vyhlášky ke školskému zákoně, tak vyhlášky k zákonu o pedagogických pracovnících a vyhlášky k zákonu o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. V současné době nejvýraznější změnu ve školském zákoně představují podmínky ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, které upravuje vyhláška č. 177/2009 Sb.

Nařízení vlády

Nařízení vlády se řadí mezi tzv. prováděcí právní předpisy. Článek 78 Ústavy České republiky říká: „K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.“ [3]

Ve vzdělávání na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií se usiluje o další rozvíjení klíčových kompetencí, které žáci získali v základním vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí popsaná v RVP G představuje žádoucí stav, ke kterému se mají všichni žáci na základě svých individuálních předpokladů postupně přibližovat. Vzhledem k tomu, že schopnosti žáků a jejich osobní dispozice jsou velmi různé, by učitelé měli poměřovat dosaženou úroveň kompetencí osobním pokrokem každého žáka a jeho individuálními možnostmi. Další rozvíjení klíčových kompetencí by se mělo stát u každého jedince celoživotním procesem.

Nejaktuálnější nové nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání nahrazuje dosavadní úpravu č. 689/2004 Sb. Nové nařízení vlády má č. 211/2010 Sb. a nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2010.[4] Zásadní změnu provádí v oblasti vzdělávacích programů zredukováním počtu původních oborů vzdělání. Také byly vydány rámcové vzdělávací programy, podle kterých si jednotlivé školy zpracovávají své školní vzdělávací programy. Cílem je vytvořit komplexnější obory vzdělání.

Literatura

1. Školský zákon. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2006-2012 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon

2. Bezplatná právní poradna. Vyhláška - definice, vysvětlení co je to vyhláška [online]. 2012 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/pravnicky-slovnik/8957-vyhlaska-definice-vysvetleni-co-je-to-vyhlaska.html

3. Ústava České republiky. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna [online]. 2012 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

4. Nové nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2006-2012 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-narizeni-vlady-o-soustave-oboru-vzdelani-v-zakladnim