Lean Startup

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autorka: Tereza Navarová

Klíčová slova: startup, podnikání, metodiky

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - startup, podnikání
podřazené - ---

Charakteristika

Lean startup (štíhlý startup) je metodika spouštění firem a produktů. Opírá se o tzv. ověřené učení (validated learning), založené na rychlých iteracích produktu a tedy rapidní tempu experimentování s produktem, a také o praktiky, které výrazně zrychlují vývojový cyklus produktu a umožnují lépe měřit, co vlastně uživatelé od produktu očekávají.[1] Jejím tvůrcem je Eric Ries, který základy této metodiky popsal ve své knize The Lean Startup[2]. Vyšel přitom z tzv. lean manufacturing revolution (štíhlé výrobní revoluce), která se povedla uskutečnit ve firmě Toyota, a ze svých vlastních zkušeností se startupy v Silicon Valley.

Celá metodika je založena na vývojovém cyklu Built-Measure-Learn (vybudovat-změřit-poučit se), který slouží k testování hypotéz.[3] Na začátku cyklu je potřeba si určit samotnou hypotézu, kterou chceme tímto vývojovým cyklem testovat. Základní druhy hypotéz jsou dva: testují hodnotu produktu nebo možnosti růstu produktu. Podle ní je pak třeba vyvinout Minimum Viable Product (nejmenší životaschopný produkt), na nějž je potřeba vynaložit co nejméně sil a času, ale zároveň musí umožnit otestování hypotézy a změření jeho dopadu (tudíž se musí dostat do takového stádia použitelnosti, aby jej mohli vyzkoušet zákazníci). Ve fázi měření je potřeba ověřit, jak moc vývoj produktu vede k opravdovému posunu v kvalitě. Použít se dá celá řada metrik, Ries nicméně označuje tradiční metriky, kterými se startupy měří, za povrchní (vanity metrics). Doporučuje měření tzv. akčních metrik (actionable metrics), které jasně definují příčinu a následek konkrétních změn v produktu nebo službě. Celý cyklus je uzavřen zamyšlením nad tím, zda je nastavený kurz pro produkt přínosný, nebo zda je potřeba jej určitým způsobem upravit. K tomu slouží právě ověření hypotézy, která byla na začátku stanovena.[4]

V praxi může jeden vývojový cyklus vypadat např. takto: časopis Inflow z uživatelského výzkumu zjistí, že uživatelé málo komentují články. Redakce Inflow vznese hypotézu, že by uživatelé komentovali více, kdyby se mohli na Inflow přihlásit přes sociální sítě a nemuseli si tak vytvářet zvláštní účet. Rozhodne se tady v jednom vývojovém cyklu magazínu otestovat, zda uživatelé tuto možnost využijí. Po ukončení experimentu potom z různých kanálů (např. Google Analytics) může zjistit, jak uživatelé na tuto změnu reagovali a rozhodnout se, zda měla smysl nebo zda je třeba problém řešit nějak jinak. V praxi je důležité se vývojového cyklu pevně držet a nedopustit například testování dvou hypotéz zaráz, protože takovéto souběžné testování může ovlivnit výsledky měření.

Hlavní výhoda lean startupu oproti klasickým metodikám vývoje produktu spočívá v rychlosti jeho vývoje. Lean startup umožňuje rychleji vybudovat nové verze produktu, rychleji změřit jejich úspěšnost a také umožňuje velmi rychle sbírat zpětnou vazbu od zákazníků. Umožní tak podnikatelům dříve rozeznat, kdy je čas změnit kurz a vyhnout se plýtvání času i peněz. Zároveň jim umožní ověřit si, jestli jejich vize má šanci uspět a co přesně budou na produktu nebo službě muset změnit, aby mohla být opravdu úspěšná.

Ohlas

Ries začal metodiku formovat v roce 2004 na své vlastní firmě IMVU v Silicon Valley. V roce 2008 sepsal na svůj blog článek The Lean Startup, kde představil základy lean startupu. Zpočátku byla metodika přijata poněkud rozpačitě[5], ale od roku 2010 nabyla na popularitě a rozšířila se nejen po Spojených státech, ale také do zbytku světa.[6] V době vydání knihy The Lean Startup (2011) už byla tato metodika vysoce populární, což zapříčinilo to, že kniha se hned po vydání stala bestsellerem.[7] V dnešní době už je lean startup považován za validní metodu vývoje produktu nebo služby a konference nebo workshopy spojené s tímto tématem se konají jak ve světě[8], tak i v České republice.[9]

Projekty, které využívají metodiku lean startup

Částečný seznam případových studií dobrého i špatného využití se dá nalézt na Lean Startup Circle[10], Wiki encyklopedii, na které zpracovávají hesla fanoušci této metodiky. Poměrně dobře známé jsou i projekty uvedené na domovské stránce Lean Startup metodiky[11], konkrétně služby Dropbox, Wealthfront, Grockit, IMVU, Votizen a Aardvark. Co se českého prostředí týče, metodiku lean startupu propraguje například ředitel akcelerátoru StarCube Michal Hrabí.[12]

Poznámky

 1. RIES, Eric. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. 1st ed. New York: Crown Business, c2011, book jacket. ISBN 978-0307887894.
 2. RIES, Eric. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. 1st ed. New York: Crown Business, c2011, 320 p. ISBN 978-0307887894.
 3. Tamtéž, p. 22.
 4. Tamtéž, p. 76-77.
 5. Following the standard and failing; The Lean Startup philosophy goes outside the norm. National Post. Dec 2, 2011. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/910922817
 6. Why web entrepreneurs lean toward lean startup; Test idea first. National Post. Nov 26, 2012. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/1220534146
 7. Best Sellers. The New York Times [online]. 2. 10. 2011 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/best-sellers-books/2011-10-02/hardcover-advice/list.html
 8. Lean Startup Conf 2012 [online]. 2012 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://2012.leanstartup.co/
 9. JANOUŠ, Marek. Lean Startup Machine: Nevěřte sobě, prověřujte na lidech. Startup.lupa.cz: pomáháme českým startupům [online]. 2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://startup.lupa.cz/clanky/prvni-lean-startup-machine-v-praze/
 10. Case Studies. In: The Lean Startup Circle [online]. [2013] [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://leanstartup.pbworks.com/w/page/15765211/Case%20Studies
 11. The Lean Startup [online]. 2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://theleanstartup.com/
 12. BUDÍN, Emil. Zero2Hero aneb lesk a bída start-upů. In: InFlow: Information Journal [online]. 15.03.2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/zero2hero-aneb-lesk-bida-startupu-0

Použitá literatura