LANius

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Alexandra Dvořáková

Klíčová slova: knihovní systémy, práce s daty, práce s informacemi, nové technologie v knihovnictví

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - knihovní systémy, nové technologie
podřazené - moduly knihovních systémů


Stručná historie

LANius je integrovaný knihovní systém určený pro počítačové prostředí DOS a jehož provoz byl zahájen již v roce 1991. Tehdy vznikl z podnětu firmy ArrowSys, později Kessoft a od roku 1996 se o vývoj začala starat nově vzniklá firma Lanius s. r. o. . [1]

Od roku 1997 firma LANius s. r. o. zahájila vývoj modernějšího systému – Clavius, na který po roce 2008 – kdy byl ukončen vývoj systému LANius - postupně přechází knihovny v České republice. [2]

Knihovní systém LANius vyvíjela firma LANius s. r. o. vždy v úzké spolupráci s Městskou knihovnou Tábor, ve které byl systém vždy testován a využíván.

Charakteristika knihovního systému

Integrovaný knihovní systém LANius je soubor programů, pracujících na osobním počítači PC nebo skupině těchto počítačů, spojených v síti. V tomto systému jsou zahrnuty všechny základní pracovní činnosti, prováděné běžně v knihovnách. Systém využívá několika moderních možností výpočetní techniky k zjednodušení a zrychlení práce, zejména možnosti práce více knihovníků současně se stejnými záznamy a podstatné zjednodušení výpůjční služby díky technologii čárkového kódu. [2]

Sdílená katalogizace a souborný katalog

Díky rozvoji internetu v polovině devadesátých let minulého století, začal v roce 1997 i systém LANius používat tzv. sdílenou katalogizaci. Sdílenou katalogizaci systém využíval pro tištěné monografie, hudebniny a kartografické dokumenty.


Základní principy kooperace při sdílené katalogizaci v systému LANius jsou:

 1. knihovna bezúplatně poskytuje všechny záznamy nových přírůstků knih, hudebnin a kartografických dokumentů
 2. centrum bezúplatně poskytuje všechny shromážděné tituly všech zúčastněných knihoven
 3. poskytnuté záznamy se předávají dále anonymně
 4. nezveřejňují se údaje o počtu poskytnutých záznamů z jednotlivých knihoven
 5. neeviduje se počet kopírovaných záznamů z jednotlivých knihoven [4]

Knihovny využívající sdílenou katalogizací musely začít dodržovat angloamerická katalogizační pravidla AACR2, přičemž katalogizační záznamy začaly být transformovány v mezinárodním formátu UNIMARC.

Od roku 1995 je v provozu také souborný katalog uživatelů systému LANius – zkráceně SKAT. Souborný katalog umožňuje uživatelům vyhledávat dokumenty - umístěné v různých knihovnách - z jednoho uživatelského rozhraní.

Moduly systému LANius

Systém LANius je členěn do několika modulů, které postihují všechny podstatné oblasti činnosti knihovny. Každý z nich se chová jako samostatný program, pracují však na společné datové základně a jsou úzce propojeny, dodržuje tedy integrovanost jako jeden ze základních požadavků. [1]


Systém LANius sestává z těchto modulů:

 1. doplňování údajů
 2. on-line katalog
 3. výpůjční protokol
 4. evidence periodik
 5. komunikace
 6. analytický popis
 7. statistika
 8. regionální databáze
 9. výměnné soubory
 10. revize fondu
 11. audiovizuální média
 12. personalistika
 13. dispečink studovny pro internet
 14. dětský on-line katalog
 15. elektronická meziknihovní výpůjční služba
 16. nadstandardní funkce výpůjčního protokolu
 17. www katalog
 18. sdílená katalogizace [3]


Použitá literatura

 1. OTRUBOVÁ, Alena Systém LANius ve veřejných knihovnách. In Knihovny současnosti ´95 : Sborník z 3. konference, konané ve dnech 3.–5. října 1995 v Seči u Chrudimi. Brno: [s.n.], 1995 [cit. 2010-05-13]. Dostupné z WWW: <http://www.sdruk.cz/sec/1995/sbornik/1995-1-105.pdf>.
 2. LANius [online]. [cit. 2010-05-13]. Dostupné z WWW: <http://www.lanius.cz/>.
 3. LANius [online]. [cit. 2010-06-16]. Popis jednotlivých modulů systému LANius. Dostupné z WWW: <http://www.lanius.cz/>.
 4. OTRUBOVÁ, Alena Souborný katalog a sdílená katalogizace v systému LANius . In Sborník příspěvků ze semináře CASLIN´99 : Souborné katalogy: organizace a služby. [s.l.] : [s.n.], 1999 [cit. 2010-05-13]. Dostupné z WWW: <http://klement.nkp.cz/Caslin/caslin99/c17.html>.