Lékařský knihovník (Medical Librarian)

Z WikiKnihovna
Verze z 9. 6. 2013, 17:19, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (-prázdné řádky)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Marta Valešová

Lékařská knihovna

Je veřejná specializovaná knihovna, jejímž posláním je zajišťovat přístup k odborným zdravotnickým informacím. Získává a organizuje kvalitní a důvěryhodné klasické i elektronické informační zdroje. Buduje z nich archivní a informační fondy, které zpřístupňuje moderními službami odborné i laické veřejnosti. Zajišťuje informační podporu rozvoje vědy a vzdělávání v oblasti medicíny a příbuzných oborů. Charakteristický je víceoborový (multidisciplinární, interdisciplinární) přístup, kde se prolínají a vzájemně ovlivňují lékařská a knihovnická stanoviska. Je to typické rozhraní dvou tematicky i metodicky specifických disciplín. V České republice bylo evidováno v roce 2010 celkem 107 zdravotnických knihoven.[1]

Veřejné knihovnické a informační služby ve zdravotnictví (VKISZ)

Typy zdravotnických zařízení ve 14 krajích ČR:

- Fakultní nemocnice (integrovaná pracoviště LF a FN)
- Nemocnice, nemocnice s poliklinikou
- Lékařské a farmaceutické fakulty
- Ostatní lůžková zařízení
- Odborné lékařské ústavy
- Hygienická zařízení
- Léčebné lázně
- Střední a vyšší zdravotnické školy
- Ostatní zařízení (výzkumná a centrální)

Popis práce

Lékařský knihovník je knihovnicko-informační specialista, který poskytuje pomoc při hledání lékařských dokumentů, klinických studií, při léčebných procedurách a postupech, ale i při vyhledávání relevantních informací z různých zdrojů bez ohledu na média. Jeho úlohou je pomoci uživatelům získávat informace, které potřebují a doporučovat informační prameny. Měl by být nepostradatelným odborníkem, který ví, kde a jak hledat informace v elektronických zdrojích, databázích, měl by znát různé nástroje a postupy, které jsou k vyhledávání potřeba. Měl by mít své „know-how“ a „tacit knowledge“ osvojené na takové úrovni, aby byl uživateli s informační potřebou rovnocenným partnerem.


Náplň práce

Dle katalogu.nsp.cz:[2]
Knihovník specialista zajišťuje komplexní knihovnicko-bibliografické, referenční a informační služby uživatelům v knihovnách s celostátní působností, zpracovává celostátní koncepce, plány a programy v předmětné oblasti.

Tradiční knihovnické

- Akvizice
- Katalogizace
- Organizace fondu
- Revize
- MVS (meziknihovní výpůjční službu)
- Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby

Odborné

- Koordinační práce
- Odborné informační činnosti
- Vzdělávací a školící práce
- Analyticko-výzkumná práce
- Metodicko-poradenská práce
- MVS i MMVS (meziknihovní i mezinárodní výpůjční služba)
- Multifunkční knihovnické služby
- Technologická gramotnost
- Informační gramotnost
- Profilové a oborové databáze – tvorba, doplňování, znalost
- Oborová i mezioborová spolupráce – tvorba, doplňování fondu i ostatních zdrojů
- Dokumentační centrum – archiv, repozitář dokumentů
- Oborové bibliografie
- Souborné katalogy – doplňování, zpřístupňování
- Publikační činnost – referátové, sborníkové a informační publikace
- Digitalizace – dokumentů
- Digitální repozitář (digitální archiv)
- Virtualizace informačního sektoru i oboru
- Fundraising
- Marketing


Plat lékařského knihovníka se odvíjí od pracovního zařazení (kvalifikace) a velikosti a typu knihovny. V České republice je v rozmezí mezi 13.000 – 30.000 Kč. V USA v roce 2008 byl průměrný plat knihovníka 52.530 dolarů a na nejvyšším postu 81.130 dolarů. Dle jiného zdroje to bylo v rozmezí 40.832 – 158.000 dolarů. Takže průměrný plat je kolem 50.000 dolarů, nicméně knihovníci na nejvyšších postech a ředitelé zdravotnických knihoven si vydělávají kolem 100.000 dolarů.[3]


Náplň práce by se dala charakterizovat výtahem z tezí Helmuta Oehlinga:[4]

 • Specialista na odborné informace v oboru, který zastupuje, bez ohledu na informační média.
 • V úkolech odborného referenta je nenahraditelný. Má široké kontakty, zkušenosti v různých projektech, ovládá strategické rozhodování, ovládá správu organizace a knihovní management.
 • Má odborné kompetence v oboru, což je rozhodující rys jeho kvalifikace. Permanentně se vzdělává a orientuje v knihovnických trendech, informačních technologiích i v oboru.
 • Orientuje se a ovládá nástroje pro externí informační zdroje.
 • Získává a zpracovává klasické informační prameny. Zprostředkovává aktivní poskytování odborných informací z informačních zdrojů konvenčních (tištěná média, lístkové katalogy) i netradičních (Internet, databáze, elektronické časopisy).
 • Zvládá celé spektrum odborných informací a má je jako zdroj k dispozici.
 • Pořádá, školí a zaučuje v nových informačních tocích.
 • Fyzická přítomnost je zárukou odborné autority, která je doplněna jazykovými a komunikačními schopnostmi.
 • Připravuje a pořizuje informační zdroje, aby odpovídaly poptávce, byly časově efektivní a s optimálními náklady.

Vzdělání a kvalifikace[5]

 • Absolventi akreditovaných rekvalifikačních knihovnických kurzů – Certifikace
 • Absolventi gymnázií – Grammar School
 • Absolventi středních odborných škol (High School)
 • Bez odborné kvalifikace
 • Absolventi středních knihovnických škol (High School and College for Vocation Studies in ILC
 • Absolventi vyšších odborných škol (Higher Proffesional School) – Diploma
 • Absolventi univerzitního knihovnického studia
 • Absolventi vysokých škol nezaměřených na předmět knihovnických a informačních služeb

(Další příklady z USA: Minimální úroveň vzdělání je magisterský titul v oboru knihovnictví, z programu, který je akreditován americkou knihovnickou asociací. Je možné mít i bakalářské knihovnické vzdělání, ale výhodou je vzdělání ve zdravotnictví. Existují i duální studijní programy, které absolventům umožňují získat lékařský diplom a magisterský titul v knihovnictví) [6]
.


Celoživotní vzdělávání:

Vzdělávání dle Standardu VKIS je 48 hodin ročně/1 zaměstnance

Formy – prezentace, přednášky, e-learning, samostudium, konzultace, školící aktivity, publikace

Kompetence

 • Znalost knihovnické a informační práce
 • Orientace v medicíně, terminologie oboru
 • Pokročilé metody vyhledávání informací
 • Identifikace relevantních informací
 • Orientace ve zdravotnických informačních zdrojích (papírových i elektronických)
 • Lektorské dovednosti – vzdělávání uživatelů i knihovníků
 • Práce klinického knihovníka v týmu
 • Znalost a podpora evidence based practice
 • Znalost ICT
 • Znalost výzkumných, analytických metod a statistiky
 • Strategické plánování, marketing knihovnicko-informačních služeb
 • Komunikace, prezentace, citační etika, publikační činnost
 • Znalost digitalizace, digitalizační politiky
 • Znalost redakční a editační činností
 • Jazyková vybavenost
 • Tvůrčí přístup
 • Organizační schopnosti
 • Kreativita, flexibilita, empatie, pečlivost


Profesní sdružení

IFLA International Federation of Library Associations and Institutions About IFLA. International Federation of Library Associations and Institutions [online]. 2009 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: http://www.ifla.org/

ALA American Library Association About ALA. American Library Association [online]. © 1997-2013 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: http://www.ala.org/

MLA Medical Library Association About MLA. Medical Library Association [online]. © 1999-2013 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: http://www.mlanet.org/

EAHIL European Association for Health Information and Libraries About EAHIL. European Association for Health Information and Libraries [online]. 2012-12-22 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: http://www.eahil.net/

CILIP Chartered Institute of Library and Information Professional About CILIP. Chartered Institute of Library and Information Professionals [online]. © 2013 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: http://www.cilip.org.uk/Pages/default.aspx

AGMB Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen About AGMB. Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen [online]. © 2008 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: http://www.agmb.de/papoopro/

SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR – Klub lékařských knihoven při SKIP About SKIP - Klub lékařských knihoven. Národní lékařská knihovna [online]. [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/spoluprace/klub-lekarskych-knihoven

ČIS Česká informační společnost About ČSI. Česká informační společnost [online]. © 2013 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: http://cisvts.cz/

ČSZIVI Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací About ČSZIVI. Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací [online]. © 2003-13 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: http://www.medinfo.cz/


Oborové zdroje (databáze)[7]

MEDVIK medicínská virtuální knihovna

ProQuest - ProQuest Health & Medical Complete – celkem plné texty (1900 časopisů); ProQuest Medical Library – plné texty (850 lékařských časopisů); ProQuest Hospital Collection – plné texty (2100 časopisů, 19000 dizertač. prací)

Ovid OvidMD Collection – plnotextová data Ovid, propojení na databázi UpToDate; kolekce 11 nejžádanějších titulů Current Opinion

Evidence-Based Medicine Reviews kolekce 7 databází

Karger Hospital Collection 22 klinicky zaměřených časopisů; 10 klinicky zaměřených sérií knih

MEDLINE Kompletní databáze Národní lékařské knihovny USA obsahuje přes 13 miliónu záznamů od roku 1966 do současnosti

OLDMEDLINE 1,7 mil. Záznamů z let 1950-1965

Poznámky

 1. Bouzková, Helena. Profesní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ve zdravotnictví., 2012. In: IKI - Informace, konkurenceschopnost, inovace, Prague (Czech Republic), 17 January 2012. (Unpublished) [Conference Paper]
 2. Knihovník specialista. In: NSP: Národní soustava povolání [online]. © Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102206&kod_sm1=21
 3. Medical Librarian. In: ExploreHEALTHCareers.org [online]. American Dental Education Association, ©2012, May 23, 2013 [cit. 2013-05-28]. Dostupné z: http://explorehealthcareers.org/en/career/63/medical_librarian
 4. NÁDVORNÍKOVÁ, Marie. Quo vadis vědecký knihovníku?. Knihovní obzor, 1998, 6(3), s. 23-28. ISSN 1210-5791. Dostupné také z: http://www.vkol.cz/obzory/983_10.htm.
 5. Bouzková, Helena. Profesní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ve zdravotnictví., 2012 . In: IKI - Informace, konkurenceschopnost, inovace, Prague (Czech Republic), 17 January 2012. (Unpublished) [Conference Paper]
 6. Medical Librarian: Job Description, Outlook and Requirements. In: Education Portal: Glossary of Career Education Programs [online]. Education-Portal.com., copyright 2003- 2013 [cit. 2013-05-28]. Dostupné z: http://education-portal.com/articles/Medical_Librarian_Job_Description_Outlook_and_Requirements.html
 7. SVOBODA, Michael. Přehled nabídky zdrojů pro skupinové licence 2012. In: Skupinové licence NLK 2012 [online]. Praha: Albertina icome Praha s.r.o, 2011 [cit. 2013-05-28]. Dostupné z: http://www.nlk.cz/sluzby/vzdelavani/vzdelavaci-akce/2011/MSvoboda_skupinove_licence.pdf


Použité zdroje

 • About IFLA. International Federation of Library Associations and Institutions [online]. 2009 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: http://www.ifla.org/
 • About ALA. American Library Association [online]. © 1997-2013 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: http://www.ala.org/
 • About MLA. Medical Library Association [online]. © 1999-2013 [cit. 2013-05-29]. Dostupné z: http://www.mlanet.org/
 • Informace o NLK. Národní lékařská knihovna. Národní lékařská knihovna [online]. Praha: ČR - Národní lékařská knihovna, 2013-05-28 [cit. 2013-05-28]. Dostupné z: http://www.nlk.cz/informace-o-nlk
 • SANTIAGO, Andrea. Medical Librarian Careers. In: About.com Careers Health Careers: Health Careers [online]. About.com, ©2013 [cit. 2013-05-28].
 • Bouzková, Helena. Profesní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ve zdravotnictví., 2012 . In: IKI - Informace, konkurenceschopnost, inovace, Prague (Czech Republic), 17 January 2012. (Unpublished) [Conference Paper]
 • LESNÝ, Petr. Lékař a knihovna: prezentace ze semináře 13.10.2011. 2011