Kyberprostor

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Věra Zelinková

Klíčová slova: internet, komunikace, virtuální realita

Synonyma: cyberspace

Související pojmy:

nadřazené - komunikace
podřazené - kyberpunk


Charakteristiky

Kyberprostor je nehmotný svět informací, který vzniká vzájemným propojením informačních a komunikačních systémů. Toto prostředí umožňuje vytvářet, uchovávat, využívat a vzájemně si vyměňovat informace. Zahrnuje počítače a databáze propojené komunikačními systémy, jako například celosvětovou síť internet. [7] Kyberprostor využívá nové možnosti komunikace, jako jsou například emaily, webové stránky, počítačové sítě, telefony, faxy a videokonference. [4]

Kyberprostor je imaginárním místem, na které se nevztahují omezení fyzického světa. To mimo jiné umožňuje vznik nových identit. Uživatel opouští své fyzické tělo a pobývá v tomto prostředí bez něj. [5]

Tento termín bývá vykládán různými způsoby. V současné době není žádná stoprocentně platná definice, která by zahrnovala všechno a kterou by bylo možné jednotně a bez výjimek používat. Spisovatel Bruce Sterling je zastáncem názoru, že kyberprostor se objevuje i při telefonním hovoru. Toto nehmotné místo se podle něj nenachází uvnitř telefonu ani na jedné straně, ale existuje někde mezi nimi. Antropolog David Hakken jej popisuje jako sociální arénu, ve které se nacházíme při komunikaci prostřednictvím počítačů. Spisovatel a teoretik John Perry Barlow o kyberprostoru uvažuje jako o místě, které umožní vznik lepší společnosti bez útisku, povyšování a násilí. [2] I když se některé názory liší, většina definic se shoduje v tom, že kyberprostor je nefyzickým místem, kde se nacházíme během komunikace zprostředkovanou počítačem. [1]

Problematikou kyberprostoru se zabýval například také spisovatel Neal Stephenson, filozof Pierre Lévy, Michael Benedikt a Ermel Stepp.

Anglickým označením pro kyberprostor je slovo cyberspace.

Historie pojmu

Pojem kyberprostor se poprvé objevil v roce 1982. Tento termín vymyslel americko-kanadský spisovatel William Gibson, který ho následně použil ve své povídce s názvem Burning Chrome a později ve svém románu Neuromancer z roku 1984. Termín kyberprostor pak začalo pro své myšlenky a díla používat mnoho dalších autorů.

Ve světě popisovaném Gibsonem informace znamenají moc. Lidská společnost postupně nahrazuje přírodu a tradiční život globální sítí informací zvanou Matrix. Lidé se na tuto síť připojují a stávají se na ní závislými. Román Neuromancer vyhrál tři ocenění a je považován za průlomové dílo. Pokračování s názvem Hrabě nula (Count Zero) vyšlo v roce 1986. [3] Tato díla se řadí k literárnímu směru nazývaného kyberpunk.

Kyberprostor a virtuální realita

„Jak kyberprostor, tak i virtuální realita prezentují virtuální světy, ve kterých se jejich návštěvníci (uživatelé či obyvatelé) mohou pohybovat a které mohou prozkoumávat. I když jsou si významy pojmů kyberprostor a virtuální realita podobné a místy velice blízké, také se od sebe liší.“[2]

Na rozdíl od virtuální reality kyberprostor například nemá přesně určené hranice. V této síti navzájem propojených počítačů, ve které se nachází spousta dat a informací, nelze přesně určit žádný začátek. Virtuální realita je softwarový program, u kterého jsou hranice určeny programátorem. [2]

Virtuální realita je počítačové rozhraní, které simuluje realistické prostředí. Virtuální svět umožňuje uživatelům se například dívat na předměty z různých úhlů a uchopit je. Virtuální realita má vyvolat dojem, že uživatel se přímo nachází na určitém místě. Úplné ponoření do virtuální reality vyžaduje propojení lidského vnímání a svalové soustavy s virtuálním prostředím pomocí senzorů, efektorů a simulátoru reality. [6]


Použitá literatura

1. BAUWENS, Michael. What is cyberspace? [databáze online]. Computers in Libraries, 1994, roč. 14, č. 4, s. 42. Academic Search Complete, EBSCOhost, 1994 [citováno 27. června 2010]. Dostupné z: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=9410052060&site=ehost-live>. ISSN 10417915.

2. GOJNÁ, Markéta. Virtuální světy matrix, Metaverzum, Second Life [online]. Brno: Masarykova univerzita. Filosofická fakulta. Ústav hudební vědy, 2009. Vedoucí diplomové práce Mgr. Jakub Macek. [citováno 27. června 2010]. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/217784/ff_b/Bakalarka_Virtualni_svety.doc?lang=en>.

3. IDIER, Dominic. Science fiction and technology scenarios: Comparing Asimov's robots and Gibson's cyberspace [databáze online]. Technology in Society, 2000, roč. 22, č. 2, s. 255-272. Elsevier Science Direct, 2000, aktualizace 3. května 2000 [citováno 27. června 2010]. Dostupné z: <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V80-405SWGD-7-5&_cdi=5856&_user=835458&_pii=S0160791X0000004X&_orig=search&_coverDate=04%2F30%2F2000&_sk=999779997&view=c&wchp=dGLzVtb-zSkWA&md5=0d04844d4f08aa18c596969cb093aea1&ie=/sdarticle.pdf>.

4. TROY, Leo. Is the future of unionism in cyberspace? [databáze online]. Journal of Labor Research, 2003, roč. 24, č. 2, s. 257-270. Springer New York, 2003, aktualizováno 1. dubna 2003 [citováno 27. června 2010]. Dostupné z: <http://www.springerlink.com/content/xqa1trp4djx053rm/fulltext.pdf>. ISSN 1936-4768.

5. TZIMOPOULOU, Sofia. The virtuality of the digital [databáze online]. Intelligent Environments, 2006. IE 06. 2nd IET International Conference on, roč.1, s.75-79. IEEE, 2006, aktualizováno 15. května 2007 [citováno 27. června 2010]. Dostupné z:< http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4197757&isnumber=4197733>. ISSN 0537-9989.

6. Zheng, J.M., CHAN, K.W., GIBSON, I. Virtual reality [databáze online]. Potentials, IEEE, 1998, roč. 17, č. 2, s. 20-23. IEEE 1998, aktualizováno 6. srpna 2002 [citováno 27. června 2010]. Dostupné z:< http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=666641&isnumber=14643>. ISSN 0278-6648.

7. Computer Science and Communications Dictionary [databáze online]. Springer US, 2001, aktualizováno 14. června 2006 [citováno 27. června 2010]. Dostupné z: <http://www.springerlink.com/content/m80g11848104t581/fulltext.html>. ISBN 978-1-4020-0613-5.