Kyberobřad

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Monika Machovská

Klíčová slova: Rituals online, náboženství online

Synonyma: náboženský rituál v kyberprostoru, cyber-ritual

Související pojmy:

nadřazené – náboženství a internet, nová náboženská hnutí na internetu

podřazené – Rituál online, Online-rituál, virtuální modlitba, zpověď online


Charakteristika

Kyberobřad spadá do náboženských aktivit ve virtuální sféře. Provádí se v kyberprostoru a nabízí nejrůznějším návštěvníkům uměle vytvořeného světa možnost účasti na těchto náboženských rituálech, které se více či méně podobají těm tradičním. Účastníci kyberobřadů bývají často členové náboženských skupin, které se přávě prostřednictvím těchto specifických rituálů setkávají. Prostředí internetu v podstatě nahrazuje chrámové stavby, ve kterých obvykle náboženské obřady probíhají.

Výraz kyberobřad je složen ze dvou slov a to kyber a obřad. Kyber je předpona, která se nejčastěji spojuje s termíny jako je, počítač, výpočetní technika, informatika nebo také např. virtuální realita a robotika. Jedná se tedy o předponu, která je např. součástí slov kyberprostor, kybernetika, kyberfobie nebo kyberšikana.

Druhou částí slova je obřad, jímž se, v tomto případě, myslí tradiční náboženský rituál. Kyberobřad tudíž spadá do kategorie náboženství v kyberprostoru.

Rituál online vs. Online-rituál

Kyberobřady se dělí na Rituály online a Online-rituály. Význam tohoto dělení spočívá v tom, že "rituál online představuje rituální texty, různé náboženské předpisy a popisy obřadů, avšak samotný rituál probíhá mimo internet, tudíž offline". [2., str. 201] Online jsou přístupné pouze materiály k danému kyberobřadu.

Zatímco Online-rituál představuje náboženský obřad, "který kompletně probíhá v kyberprostoru". [2., str. 201] V podstatě jde, klasicky, o pravidelná modlitební setkávání křesťanského společenství, avšak ve virtuální realitě. K účasti je zapotřebí vytvořit si vlastního avatara, který v tomto uměle vytvořeném světě představuje naši osobu.

Tyto dva typy kyberobřadů se však mohou prolínat, když jedna část rituálu probíhá online, zatímco část druhá je prováděna před obrazovkou monitoru. Offline část obřadu spočívá např. v tom, že si účastník před začátkem rituálu připraví skutečné svíčky nebo jídlo.

Online-rituály jsou méně oblíbené než Rituály online, avšak jejich popularita stále roste. Vývoj v informačních technologiích k tomuto mohutnému nárůstu zájmu o tento typ kyberobřadu znatelně přispívá.

Online-svatba

Příkladem Online-rituálu je Online-svatba. Tyto kyberobřady se nejčastěji uskutečňují ve virtuálním světě jménem SecondLife, ve kterém existuje přibližně dvacet kostelů (mj. zde existují též budhistické chrámy). V každém z nich probíhá až osm svateb týdně. "V SecondLifu si zákazník také může libovolně zvolit místo konání svatby jako je např. prosluněná pláž nebo honosné sály nejrůznějších hradů a zámků". [3., str. 189]

Zákazník si sám stanovuje podmínky, za kterých bude daný obřad probíhat. "Platí to i pro výběr svatebních šatů, šperků, účesu nebo make-upu". [3., str. 189] Svatba v SecondLifu však není levnou záležitostí. Vše je otázkou toho, kolik jsou snoubenci za takový virtuální obřad ochotni zaplatit. "Celková cena se pohybuje od 5 000 do 50 000 Linden Dolarů". [3., str. 190]

Většina svateb probíhá tradičně. "Po příjezdu hostů následuje předání nevěsty a skládání slibu, poté výměna prstenů a stvrzující podpis manželství před 'reverendem'". [3., str. 190] Vedením obřadu může být pověřena osoba, která k tomuto výkonu nemá příslušné kompetence, tudíž toto manželství nesplňuje podmínky dané zákonem a je neplatné.

Náboženské skupiny provádějící kyberobřady

Kromě vyznavačů světových náboženství své obřady na internetu uskutečňují různé skupiny a hnutí, které se přiklánějí k alternativnímu proudu spirituality. Označujeme je souhrným pojmem technopohané.

Mezi zástupce této skupiny patří např. kyberčarodějky, které místo tradičního setkávání v přírodě o tzv. sabatech, upřednostňují prostředí kyberprostoru.

Dále existují tzv. kyberšamani, "kteří vycházejí z původní role šamanů v domorodém kmeni, a pomocí internetu se pokoušejí o spojení s duchy zemřelých předků nebo s duchy, kteří ochraňují kmen". [4., str. 33] Tímto způsobem získávají od svých moudrých předků pomoc nebo radu pro svůj lid.

Další skupinou jsou kybermágové, kteří se zaměřují na nové pojetí rituálů, které se řídí pravidly kyberprostoru. "Jejich snahou je pokračovat v procesu inovace a kyberobřady co nejvíce modernizovat." [4., str. 37]

V současné době máme možnost na internetu sledovat postupný vzrůst počtů náboženských aktivistů, kteří mají snahu své kulty promítnout do virtuálního světa skýtajícího mnohé výhody. Kyberprostor je fenoménem dnešní doby, tudíž kdo není na internetu, jakoby neexistoval.

Použité zdroje

1. ZBÍRAL, David. Náboženství a internet. In ZBÍRAL, David. Sacra : aneb Rukověť religionisty. Brno : Vydavatelství MU, 2004. s. 62. ISSN 1214-5351.

2. MICZEK, Nadja. Rituals Online : Dynamic Processes Reflecting Individual Perspectives. Masaryk University Journal of Law and Technology [online]. 12.3.2008, 2, [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW: <http://mujlt.law.muni.cz/view.php?cisloclanku=2008030023>. ISSN 1802-5951.

3. RADDE-ANTWEILER, Kerstin. Cyber-rituals in virtual worlds : Wedding-online in Second Life. Masaryk University Journal of Law and Technology [online]. 12.3.2008, 2, [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW: <http://mujlt.law.muni.cz/search.php>. ISSN 1802-5951.

4. MARTÍNKOVÁ, Libuše. Kyberprostor jako náboženský prostor. Brno : L. Marek, 2007. 126 s. Diplomová práce. Karlova univerzita, Husitská teologická fakulta. ISBN 978-80-87127-06-3.