Kulturní analytika

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Pavla Minaříková

Klíčová slova: kulturní data, vizualizace dat

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - digital humanities, software studies, infovis

podřazené - ---

Charakteristika

Kulturní analytika označuje použití výpočetních technologií pro práci s rozsáhlým souborem vizuálních kulturních dat (obrazy, videa), a to digitalizovaných i původně digitálních. Pojem byl poprvé použit Lvem Manovichem v roce 2005. Zaveden byl díky Manovichovu článku z roku 2007 s názvem Kulturní analytika: analýza a vizualizace velkých souborů kulturních dat[1]. Ve stejném roce byl na Calit2 (California Institute for Telecomunication and Information Technology) založen Institut softwarových studií (Software Studies Initiative), který se mezi dalšími aktivitami věnuje také vyvíjení nástrojů pro kulturní analytiku. V Horizon Report z roku 2010 byla analýza vizuálních dat označena za technologii klíčovou v budoucích čtyřech až pěti letech.[2] Lev Manovich charakterizoval kulturní analytiku jako „nové paradigma pro studium, výuku a veřejnou prezentaci kulturních artefaktů, dynamik a proudů.“[3]

Metodologie

Kulturní analytika tvoří interaktivní vizualizace rozsáhlých obrazových či video kolekcí. Využití jejích metod má obohatit pouhý slovní popis tradičně charakteristický pro uměnovědné obory. Rozšiřuje rámec těchto oborů o kvantifikační metody. Díky počítačovému zpracování dat je možná práce s množstvím obrazového materiálu a badatel tak není omezen exkluzivním výběrem. Je mu k dispozici celkový obraz („big picture“) sledovaného fenoménu, historického období nebo díla vybraného umělce. Tento obraz pak může nahlížet z různých úhlů. Nástroje používané pro kulturní analytiku dokáží extrahovat z vizuálního díla jeho vlastnosti (barevné schéma, rozložení objektů). Následně umožňují uspořádání souboru děl na základě určitých zvolených kritérií. Ve výstupech pak lze objevit vzorce nezávislé na tradičních kulturních kategoriích a pravděpodobně nepostřehnutelné bez pomoci technologie. Tyto vzorce je následně třeba interpretovat.

Příklady projektů

Metody kulturní analytiky lze aplikovat při analýze aspektů současné mediální kultury a jejích projevů i dějin umění a tradičních děl.

Mapping Time

Práce Lva Manoviche a Jeremy Douglasse z roku 2009. Montáž všech obálek časopisu Time od prvního vydání ze 3. března 1923 po 14. září 2009, celkem 4 535 obrazů. Ve výsledném grafu byly obálky na horizontální ose řazeny podle data publikování, na vertikální pak podle barevného jasu.[4]

YouTube Remix

Práce Eduarda Navase z roku 2011, ve které srovnává originální videoklip s jeho remixy za pomoci souhrnného zobrazení jednotlivých políček každého videa.[5]

Mark Rothko

Na zobrazovacím zařízení složeném z velkých obrazovek vidíme zároveň všechna Rothkova díla a můžeme tak snadno hodnotit jejich vizuální podobnost či odlišnost. S pomocí softwaru je lze uspořádat na časovou osu nebo do grafu. Obrazy jsou pojímány zároveň jako umělecké dílo i zdroj dat.[6]

Anna Karenina

Práce Lva Manoviche z roku 2009. Autor zde zobrazuje celý text románu o 351 tisíci slovech (v anglickém překladu) na jedné stránce. Jím navržený program pro automatické čtení textu uspořádá text do sloupců a hledá v něm totožné pasáže, které pak označí. Na výsledné vizualizaci lze vidět místa, na kterých se vyskytuje dané klíčové slovo.[7]

ArtHistory.viz: Visualizing modernism

Projekt Lva Manoviche z roku 2008. S využitím automatické analýzy obrazu mapuje vývoj moderního umění od Gustava Courbeta ke Kazimiru Malevichovi na 35 klíčových uměleckých dílech. Výsledné grafy ukazují na horizontální ose čas a na vertikální pak vybranou charakteristiku, která se u jednotlivých grafů liší.[8]

Poznámky

  1. MANOVICH, Lev. Cultural analytics : analysis and visualization of large cultural data sets [online]. Verze September 30, 2007 [citováno 1. května 2012]. Dostupné z: [1].
  2. 2010 Horizon Report : the web version [online]. [citováno 1. května 2012] Dostupné z: [2].
  3. V originále: a new paradigm for the study, teaching, and public presentation of cultural artifacts, dynamics, and flows. WILLIFORD, James. Graphing culture. In Humanities [online]. March/April 2011, vol. 32, n. 2 [citováno 1. května 2012]. Dostupné z: [3].
  4. MANOVICH, Lev; Jeremy DOUGLASS. Timeline: 4535 [online]. 2009 [citováno 1. května 2012]. Dostupné z: [4].
  5. NAVAS, Eduardo. Research on remix and cultural analytics [online]. [citováno 1. května 2012] Dostupné z: [5].
  6. DOUGLASS, Jeremy. Cultural analytics : Mark Rothko paintings on the 287-Megapixel HIPerSpace Wall at Calit2 [online video]. 8. 7. 2009 [citováno 1. května 2012]. Dostupné z: [6].
  7. MANOVICH, Lev. Anna Karenina [online]. 2009 [citováno 1. května 2012]. Dostupné z: [7].
  8. MANOVICH, Lev. ArtHistory.viz : Visualizing modernism [online]. November 2008 [citováno 1. května 2012]. Dostupné z: [8].

Použité zdroje