Krajská knihovna

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Romana Jakšlová

Klíčová slova: krajská knihovna, regionální funkce

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené – knihovna, knihovní zákon, systém knihoven
podřazené – regionální funkce


Definice krajské knihovny podle TDKIV

Veřejná knihovna zpravidla univerzálního charakteru, jejímž zřizovatelem je příslušný orgán kraje. Obvykle plní také funkci základní (městské) knihovny v místě sídla. V systému knihoven zajišťuje také regionální funkce.[1]

Charakteristika

Existenci krajských knihoven zaručuje Zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)[2]. Jsou zapsány v evidenci knihoven Ministerstva kultury, zřizují a spravují je příslušné orgány kraje. Mezi krajské knihovny jsou zařazeny také bývalé státní vědecké knihovny, tyto knihovny jsou povinny spolupracovat s Národní knihovnou při zpracování národní bibliografie a souborného katalogu, zpracovávají a zpřístupňují regionální informační databáze, jsou nadřazeny základním knihovnám a jsou krajskými centry meziknihovních služeb.

Fond

Fond krajských knihoven je zpravidla univerzální, pro všechny věkové kategorie, někdy obohacený i o specializovaný fond vztahující se k historii a kultuře regionu. Krajská knihovna trvale uchovává konzervační fond a historický fond. V závislosti na rozsahu a skladbě fondu se liší význam knihovny.

Funkce

Regionální služby

Krajské knihovny mají pro další knihovny v kraji zajišťovat regionální služby, které zaručují dostupnost veřejných informačních a knihovnických služeb ve všech místech České republiky, slouží k rozšíření kvality těchto služeb a ke snížení rozdílů mezi knihovnami v malých obcích a velkých městech, udržují odborný standard služeb v knihovnách regionu. Regionální služby jsou financovány z peněžních prostředků rozpočtu daného kraje, při rozdělování financí se přihlíží ke konkrétním specifikům a podmínkám regionu. Doporučený postup při plnění těchto funkcí je podrobně popsán v Metodickém pokynu ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky[3]. Jedná se o

 • poradenskou a konzultační činnosti pro základní knihovny
 • vzdělávání knihovníků v regionech - formou seminářů, porad či různých dalších aktivit; zaručuje kvalifikační růst pracovníků knihoven
 • tvorbu, distribuci a oběh výměnných fondů pro základní knihovny
 • provoz krajských vzdělávacích center
 • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven
 • servis informačních a komunikačních technologií pro základní knihovny
 • zajištění nákupu, zpracování a distribuci knihovních fondů, pořízených z prostředků obce, pro základní knihovny
 • kontroly projektů programu Veřejné informační služby knihoven (VISK)

Služby VKIS

Krajské knihovny mohou také v místě svého sídla plnit funkce základní knihovny, zajišťují tedy také veřejné knihovnického a informační služby obce (VKIS):

 • zpřístupnění fondu knihovny pro veřejnost
 • umožnění přístupu k elektronickým informačním zdrojům
 • poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší
 • zprostředkování informací z vnějších zdrojů
 • umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům

Většina krajských knihoven se zabývá také publikační činností, jedná se především o dokumenty týkající se regionu a časopisy se zaměřením na kulturu a čtenářskou veřejnost.

Reference

 1. Sodomková, Jana. krajská knihovna. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001992&local_base=KTD.
 2. podle Zákona ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) § 3 odst. 1 písm. b)
 3. Ke stažení na http://www.knihovna.kvary.cz/cs/pro-knihovny/regionalni-funkce/regionalni-funkce-v-karlovarskem-kraji/_files/metodicky-pokyn-rf.doc

Použitá literatura