Koncepce rozvoje knihoven 2011-2015

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Alena Paulusová

Klíčová slova: knihovna, rozvoj

Synonyma: -

Související pojmy: -

nadřazené - strategie rozvoje knihoven
podřazené -


Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015 včetně internetizace knihoven je dokument určující oblasti rozvoje knihoven zapsaných v evidenci Ministerstva kultury na následující roky. Obsahuje SWOT analýzu knihoven a formuluje vizi a oblasti, na které by se měly knihovny zaměřit k dosažení této vize[1]. Předcházela mu Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004-2010[2].


Strategická východiska

Strategickými východisky pro tento dokument byly Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014[3], kterou přijala vláda České republiky 19. listopadu 2008 usenesením č. 1452[4], a EVROPA 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, hlavní hospodářská reformní agenda Evropské unie[5].

Vize

Vize Koncepce se snaží v jedné větě shrnout všechny požadavky na dokonalou knihovnu z pohledu klienta.

Klient říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám bezplatně požadovanou kvalitní službu.“[6]

Základní oblasti

Základní oblasti a podoblasti rozvoji knihoven vyjmenované v Koncepci jsou:

Digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví - digitalizovat textové dokumenty a shromažďovat digitální dokumenty jako součást kulturního a vědeckého dědictví; vytvořit legislativní, organizační a technické předpoklady trvalého uchování a zpřístupnění publikovaných digitálních a digitalizovaných dokumentů jako důležité složky kulturního a vědeckého dědictví; optimalizovat systém povinného výtisku (dále jen „PV“) tištěných dokumentů a zavést systém povinného ukládání elektronických dokumentů (odpovídající dnešnímu PV); zajistit jejich pohotové centrální zpracování a zpřístupnění, podporovat nástroje pro sdílenou katalogizaci; vytvořit podmínky pro zajištění rovného přístupu ke všem druhům publikovaných dokumentů pro účely vzdělávání, výzkumu, vývoje a zpřístupňování kulturního dědictví; zpracovat a realizovat koncepci trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů – knihy, periodika, rukopisy, historické fondy, hudebniny


Přístup k informačním zdrojům a službám knihoven- vytvořit jednotné rozhraní systému knihoven s cílem zprostředkování všech nabízených služeb z každé knihovny; zabezpečit efektivní dostupnost elektronických informačních zdrojů (dále jen „EIZ“) pro podporu VaVaI po roce 2011; zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost


Podpora vzdělávání a čtenářské gramotnosti- podporovat úlohu knihoven jako přirozených center rozvoje občanských komunit a jejich kreativity; zakotvit podporu zvyšování schopnosti efektivně užívat knihovny ve školských vzdělávacích programech a v koncepci celoživotního učení; propagovat četbu zejména u dětí a mládeže a aktivně podporovat čtenářskou gramotnost realizací aktivit zaměřených na práci s knihou; podporovat vytváření knihovních fondů; zvýšit objem financování nákupu knihovních fondů v knihovnách ČR a vytvořit tak základní předpoklad pro zlepšení obsahu a kvality veřejných knihovnických a informačních služeb


Rovný přístup ke službám knihoven - zlepšit dostupnost knihoven a jejich služeb, prosadit kritérium bezbariérovosti služeb knihoven jako kritérium hodnocení kvality služeb; podporovat knihovny jako garanta rovného přístupu k informačním zdrojům a síti internet; rozvíjet regionální funkce knihoven a formovat krajské systémy knihoven na principu spolupráce knihoven regionu s cílem dosáhnout poskytování standardizované úrovně VKIS bez ohledu na velikost obce a lokalitu, v níž knihovna působí


Kvalita, efektivita a marketing služeb knihoven - aktualizovat a zavést do praxe standardy kvality VKIS; zpracovat metodiku ekonomických výzkumů návratnosti investic v knihovnách; podporovat šetření informačních potřeb obyvatel na národní a lokální úrovni a využívat je pro optimalizaci VKIS; podporovat marketingové aktivity centrálních i lokálních služeb systému knihoven


Rozvoj lidských zdrojů - zvyšovat kvalifikační úroveň pracovníků knihoven s cílem adaptovat je na rychle se měnící odborné nároky jejich profese; intenzivněji využívat dobrovolníky v činnosti knihoven a systém veřejně prospěšných prací

Poznámky

  1. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 včetně internetizace knihoven: Knihovny pro Evropu 2020. In: Informace pro knihovny: Dokumenty a doporučení ÚKR ČR [online]. Praha : Ministerstvo kultury ČR, 2012 [cit. 2013-06-01]. Dostupné z :http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Koncepce_rozvoje_knihoven_2011-2015.pdf
  2. Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004-2010 [online]. Praha : Ministerstvo kultury ČR, 2004 [cit. 2013-06-01]. Dostupné z: http://www.mzk.cz/sites/beta.mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/koncepce_2004-2010.pdf
  3. Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014. Praha: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1, 2009. ISBN 78-80-86310-83-1. Dostupné z WWW: <http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf>
  4. Usnesení vlády České republiky ze dne 19. listopadu 2008 č. 1452 o Státní kulturní politice na léta 2009 až 2014. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/priprava-kulturni-politiky/1-usneseni.doc
  5. EVROPA 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Brusel: EVROPSKÁ KOMISE, 2010. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:CS:PDF
  6. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 včetně internetizace knihoven: Knihovny pro Evropu 2020. In: Informace pro knihovny: Dokumenty a doporučení ÚKR ČR [online]. Praha : Ministerstvo kultury ČR, 2012 [cit. 2013-06-01]. Dostupné z :http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Koncepce_rozvoje_knihoven_2011-2015.pdf