Koncepce rozvoje knihoven

Z WikiKnihovna
Verze z 20. 2. 2012, 13:37, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (3 revize: IMPORT J-K: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Vytvořila: Natálie Dočkalová

klíčová slova: Koncepce rozvoje knihoven, concept of the development of libraries, úloha knihoven

synonyma: strategie rozvoje knihoven

související pojmy:


Koncepce rozvoje knihoven

V červenci 2004 přijala vláda „Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010“ (dále jen „Koncepce“). České knihovny tak získaly poprvé ve své historii strategický rozvojový dokument schválený vládou. Koncepce navazuje na materiál „Strategie knihoven 1999-2003“, který v roce 1998 připravila Ústřední knihovnická rada (dále jen ÚKR), poradní orgán ministra kultury pro oblast knihovnických a informačních služeb, knihovnictví a knihoven.

Koncepce se dotýká více než 6000 knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby. Dílčí cíle a postupné kroky k jejich dosažení jsou v Koncepci formulovány na velmi obecné úrovni. Důležitou součástí materiálu je též vyčíslení potřebných finančních nákladů, které by v příštích letech měly být na rozvoj knihoven vynaloženy v rámci speciálních dotačních programů. Koncepce představuje pro knihovny příležitost a výzvu k ovlivnění vlastního budoucího rozvoje. O tom, zda bude stanovených cílů skutečně dosaženo, rozhoduje v první řadě především objem financování knihoven a dotačních programů. Na druhé straně Koncepci nelze naplnit, pokud jednotlivé knihovny nebudou usilovat o realizaci stanovených cílů v kontextu svých služeb uživatelům. Koncepce by se měla v prvé řadě stát podnětem pro vypracování dílčích strategických materiálů na úrovni krajů, specializovaných sítí i jednotlivých knihoven.

Koncepce si dává za úkol řešení strategického cíle, kterým je vybudování moderní sítě informačních institucí a zajištění potřebných pozic pro knihovny v České republice. Ministerstvo kultury o ostatní orgány státní správy, obce a kraje věnují podpoře knihovnictví velkou pozornost a vynakládají na ni značné finanční prostředky. Tato finanční podpora není však vždy dostatečně a efektivně koordinována. Navrhovaná Koncepce ( Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004-2010) si klade za cíl do určité míry tento nedostatek odstranit tím, že předkládá možnost koordinace výdajů veřejných rozpočtů na podporu veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) a dosažení synergického efektu prostřednictvím priorit definovaných nejen s ohledem na stávající stav VKIS, ale i na účelné využití fondů EU na podporu těchto veřejných služeb. Cílem Koncepce je podpořit rozvoj knihoven, aby každý obyvatel ČR měl rovné šance v přístupu ke kvalitním VKIS. Shrnuje hlavní problémové okruhy českého knihovnictví, navrhuje způsob jejich řešení a určuje odpovědnosti za plnění stanovených úkolů.

Koncepce usiluje o naplnění základních tezí legislativních a politických dokumentů vztahujících se ke knihovnám a jejich úloze ve společnosti přijatých Parlamentem ČR, vládou ČR, UNESCO, Evropskou unií, a Mezinárodní federací knihovnických asociací (IFLA).


Úloha knihoven v informační společnosti

Knihovny jsou tradičními institucemi, které se od vzniku písma zabývají shromažďováním, zpracováním, uchováním a zpřístupněním publikovaných dokumentů v jakékoliv formě. Knihovny jsou významným nástrojem praktického uskutečňování základního lidského práva na rovný přístup k informacím (všem bez rozdílu- bohatým a chudým, ženám i mužům, obyvatelům měst a venkova, handicapovaným a zdravým, menšinám i většinové společnosti), na jejich svobodnou výměnu, na získávání vědomostí a svobodné utváření názorů. Slouží jako prostředek naplňování ústavně zakotveného práva na informace a jsou tedy jedním z pilířů demokracie. Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Ve svém poslání se knihovny podílejí zejména na:

• celoživotním vzdělávání, podpoře nezávislého rozhodování a duchovního rozvoje a uspokojování kulturních potřeb všech občanů bez rozdílu,

• vytváření infrastruktury pro oblast vzdělávání, výzkumu a vývoje,

• zpřístupňování informací z oblasti státní správy a samosprávy občanům

• zprostředkování informací na podporu podnikání, zejména menším a středním podnikatelům

• zprostředkování, zpřístupňování a uchování lidského poznání,

• uchování a ochraně národního kulturního dědictví.


Aby knihovny mohly uskutečňovat své nové poslání a postupně naplnit očekávání svých uživatelů, musí pokračovat v zásadních změnách své činnosti a rozšířit své služby s využitím informačních a komunikačních technologií. V řadě knihoven byla taková změna již započata a v některých knihovnách bylo dosaženo pokročilého stupně transformace, ale osvojování a aplikace stále se vyvíjejících informačních technologií ve službách uživatelům je nekončící proces, který vyžaduje soustavnou podporu a inovaci.


Programy na podporu knihoven

Základním nástrojem realizace Koncepce jsou programy na podporu činnosti knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby, které mohou být orientovány zejména na :

a) projekty vědy a výzkumu,

b) zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb,

c) podporu propojení knihoven v síti,

d) zpracování informačních pramenů do elektronické podoby a jejich zpřístupnění,

e) doplňování knihovního fondu,

f) ochranu knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí,

g) zpřístupnění knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením,

h) projekty v oblasti kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti,

i) zajištění výkonu regionálních funkcí,

j) zabezpečení dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců knihoven,

k) výstavbu nebo rekonstrukci objektu knihovny,

l) vybavení objektu knihovny zabezpečovacími a protipožárními systémy.


V současné době je rozvoj knihoven podporován těmito programy:

Programy ministerstva kultury:

Program financování regionálních funkcí knihoven

Veřejné informační služby knihoven (VISK) – realizován v 9 specializovaných podprogramech

Program Knihovna 21. století

Program Česká knihovna

Program výzkumu a vývoje

Program ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

Program Informační zdroje pro výzkum a vývoj – LI

Program Informační infrastruktury výzkumu – 1N

Fond rozvoje vysokých škol


Je třeba zajistit kontinuitu těchto programů i v následujících letech a vytvořit programy nové pro podporu oblastí, které jsou uvedeny v knihovním zákoně a nejsou podporovány stávajícími programy (zejména výstavba nebo rekonstrukce knihoven, bezbariérové zpřístupnění knihoven).


Hlavní cíl Koncepce

„Prostřednictvím knihovního systému umožnit občanům rovný přístup k publikovaným dokumentům a dalším informačním zdrojům v jakékoliv formě. Vytvářet informační infrastrukturu pro výchovu a celoživotní vzdělávání, uspokojování kulturních zájmů občanů, výzkumnou a vývojovou činnost a podílet se na ekonomických aktivitách a nezávislém rozhodování jednotlivce.“

Dílčí cíle Koncepce

1. Formování knihovního systému

2. Rovný přístup k veřejným knihovnickým a informačním službám

3. Tvorba a zpracování knihovních fondů a informačních zdrojů

4. Ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví

5. Rozvoj lidských zdrojů


Literatura:

1. Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004-2010 = Concept in the development of libraries in the Czech Republic for 2004-2010. -- [Praha] : Ministerstvo kultury České republiky, 2004. -- 50, 50 s. :. ISBN: 80-86310-48-5 (brož.)

2. RICHTER, Vít. Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004-2010 . Národní knihovna : Knihovnická revue [online]. 2004, 15, 3, [cit. 2010-06-10]. Dostupný z WWW: <http://full.nkp.cz/nkkr/nkkr0403/0403123.html>. ISSN 1214-0678.