Komunitní funkce knihoven

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Věra Bertha Večeřová

Klíčová slova: knihovny – služby knihoven – funkce knihoven – komunitní funkce knihoven – komunitní knihovny – komunitní práce – komunitní aktivity

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - funkce knihoven – služby knihoven – komunitní práce – komunitní aktivity

podřazené -

Pojem komunita

Komunita, z latiny „communitas“, je pojem označující lidské společenství, společnost, obec, ale i vlídnost, laskavost a družnost, spojené s vzájemným obdarováváním se a úsluhami. Čeština (ale např. i angličtina) užívá pojem také v dalších významech – označuje skupinu lidí spojených identifikací a sounáležitostí s určitou lokalitou a společnými aktivitami, společným zájmem, profesí nebo náboženstvím apod. Pojem je také používán v souvislosti s činností knihoven – opět jde o skupinu lidí vztaženou k určitému místu, se společnou tradicí, sdílenými hodnotami a vztahy - sociálními vazbami.

Komunitní knihovna

 • Veřejná knihovna, účastnící se života místní komunity a podporující její rozvoj.
 • Vedle služeb registrovaným čtenářům nabízí aktivity poptávané místní komunitou.
 • Při uspokojování potřeb kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit komunity spolupracuje s dalšími místními organizacemi a neformálními skupinami.
 • Je neutrálním místem vstřícným ke všem různorodým skupinám obyvatel lokality.
 • Komunitní knihovna spoluvytváří život lokality, živě spolupracuje s místními organizacemi a institucemi.
 • Podporuje spolupráci veřejného a soukromého sektoru, partnerství mezi organizacemi a veřejnou správou, neziskovými organizacemi, podnikateli a občany.
 • Cílem komunitní knihovny (vedle knihovnických a informačních služeb) je aktivizovat místní obyvatele k participaci na životě své obce a posilovat vztah lidí k jejich životnímu prostoru. [5]

Komunitní aktivity

Definice komunitní činnosti: „Komunitní činnost knihovny tvoří aktivity přesahující rámec základních úkolů, tj. získávat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat dokumenty a informace. Prostřednictvím těchto aktivit chce knihovna dosáhnout nebo si udržet příznivé hodnocení a pozitivní přístup ze strany komunity, ve které působí, a následně získat její členy za své reálné nebo potencionální uživatele. Uplatňuje při tom postupy a prostředky běžné v činnosti knihovny.“ [2]

Komunitní aktivity knihovny se tedy nezaměřují jen na registrované uživatele knihovny, ale oslovují a podporují celou komunitu. Tím současně posilují pozici knihovny v dané lokalitě. Příležitostně komunitní aktivity různého rozsahu realizuje velká část veřejných knihoven, často jako součást svých public relations aktivit, čímž se snaží oslovit své okolí a získat další uživatele svých služeb. Mnohé veřejné knihovny se komunitní práci už dlouho alespoň částečně věnují, jenom ji doposud takto nepojmenovávaly.

Typickými komunitními aktivitami jsou autorské literární soutěže, čtenářské soutěže, veřejná čtení, prázdninové kluby, čtenářské tábory pro děti, knihovní salóny, literární tvorba v klubech začínajících autorů při knihovnách, tvořivé dílny pro mladé novináře, poradenství a vzdělávání pro nezaměstnané, literární parčíky, zájezdy atd. [1]

Pracovní skupina pro komunitní aktivity knihoven byla ustavena v roce 2003 během cyklu seminářů nazvaných "Knihovna jako komunitní centrum", pořádaných s podporou Open Society Fund Praha. Zástupci devatenácti knihoven z celé České republiky zde sdíleli know-how konkrétních komunitních knihoven. V současnosti tyto knihovny pomáhají zájemcům o komunitní práci radami, konzultacemi nebo metodickou pomocí.

Knihovny jako komunitní centra

Veřejná knihovna jako komunitní centrum naplňuje své humanizační poslání – účast komunity na aktivitách prospěšných jejímu vlastnímu rozvoji a zkvalitnění života. V našem prostředí jde spíše o formující se komunitní centra, která provádějí komunitní činnost. Knihovna splňující parametry komunitního centra organizuje společné aktivity ve spolupráci s místní komunitou, zatímco knihovna „pouze“ provozující komunitní činnost nabízí své aktivity za účelem upoutání pozornosti komunity.

Komunitní projekty

Komunitní projekty jsou plány komunitních aktivit a činností s konkrétním zaměřením i cílem – obsahují technologické postupy i zdroje k dosažení stanoveného cíle, kterým je rozvoj dané komunity.

Příklady komunitních projektů:

Aktuální projekty různých forem podpory komunitního života a podpory čtenářství v českých knihovnách byly představeny na odborném semináři „Knihovna a její město“ v březnu 2010. [6] Viz http://www.ikaros.cz/images/201002/knihovna_a_jeji_mesto.pdf> a <http://www.inflow.cz/knihovna-jeji-mesto

Projekty komunitních webů představují další rozměr činnosti knihoven spočívající v online komunikaci s uživateli, kteří v prostředí webu intuitivně, přirozeně a spontánně sdílejí svou práci, potřeby a zájmy. Projekt Městské knihovny v Praze K4U nabízí mladým uživatelům podíl na vytváření podoby webu a naplňování jeho obsahu. Slouží ke komunikaci, diskusi, sdílení informací, komentářům, pozvánkám, hodnocením či přidávání fotografií a videí. Viz http://www.knihovna4u.cz

Příkladem zahraniční kampaně American Library Association (ALA) – s vlastním logem označujícím zúčastněné knihovny, které přijala i IFLA – je kampaň „Your Library“. Cílem kampaně je posílení image knihoven jako měnících se dynamických institucí, nabízejících příležitosti a spojujících svět. [1]

Viz http://www.ala.org/ala/issuesadvocacy/advocacy/publicawareness/campaign@yourlibrary/index.cfm

Soubor:LogoYL1.jpg

Použitá literatura

 1. FOBEROVÁ, Libuše. Formování knihoven na komunitní centra vede k jejich zviditelnění. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2010, roč. 10, č. 1 [cit. 2010-07-01]. Dostupný z WWW: <http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1196. ISSN 1213-8231>.
 2. GONDA, Milan. Naša snaha formovať knižnice ako komunitné centrá. Knižnica [online]. 2007, roč. 8, č. 2 - 3, s. 35-38 [cit. 2010-07-01]. Dostupný z WWW: <http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2007/februar_marec/35.pdf>. ISSN 1336-0965.
 3. JEŽKOVÁ, Zuzana. Komunitní knihovna : terénní sociální práce [online]. 18. 9. 2007 [cit. 2010-06-18]. Dostupný z WWW: <http://www.smocr.cz/data/fileBank/0d016cd0-fae8-4676-a1b9-471a2b0ccebf.ppt>.
 4. Knihovna4U – K4U – knihy, zábava, přátelé [online]. Praha : Městská knihovna v Praze, ©2008-2009 [cit. 2010-07-01]. Dostupný z WWW: <http://www.knihovna4u.cz>.
 5. Komunitní knihovna [online]. Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2004- , 16. 1. 2004 [cit. 2010-06-13]. Dostupný z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcKom.htm>.
 6. VATEHA, Viliam. Zpráva z konference Knihovna a její město. Inflow: information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 4 [cit. 2010-06-20]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/knihovna-jeji-mesto>. ISSN 1802-9736.