Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií ČR

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Marta Konířová

Klíčová slova: muzea, galerie, knihovny, profesní sdružení

Synonyma: Knihovnická komise Asociace muzeí a galerií ČR

Související pojmy:

nadřazené – paměťové instituce, Asociace muzeí a galerií ČR
podřazené - ---


Charakteristika komise

Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií České republiky (KK AMG ČR) je dobrovolné profesní sdružení knihovníků muzejních a galerijních knihoven. Jejím cílem je zejména metodicky pomáhat muzejním knihovnám v jejich činnosti, která se řídí knihovním zákonem č. 257/2001 Sb. a muzejním zákonem č. 122/2000, podporovat spolupráci muzejních knihoven mezi sebou i s ostatními knihovnami, spolupracovat se Sdružením knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a podporovat další vzdělávání knihovníků muzeí a galerií.


Dějiny komise

První muzea a muzejní knihovny na našem území vznikaly už v 19. století, první oficiální spolupráce muzejních knihovníků ale započala až v polovině 50. let 20. století založením sekce muzejních knihoven při Ústřední knihovnické radě.

V roce 1973 se ve spolupráci Národní knihovny a Ústředního muzeologického kabinetu Národního muzea uskutečnilo v Oblastním vlastivědném muzeu v Teplicích první setkání muzejních knihovníků, na kterém byla prohlášena potřeba existence vhodné organizační základny pro spolupráci muzejních knihoven. V roce 1976 se jí stala Oborová komise knihoven muzeí a galerií při Ústředním muzeologickém kabinetu Národního muzea. Jejím předsedou byl dr. Jaroslav Vrchotka, ředitel Knihovny Národního muzea. V tomto roce také začala tradice každoročních setkávání – seminářů – knihovníků muzeí a galerií.

Na semináři v Opočně v roce 1990 bylo projednáváno, zda by činnost komise neměla být v důsledku polistopadových změn zrušena, převážil však názor, že podpora spolupráce muzejních knihoven a metodická pomoc budou i nadále potřebné. Rok nato (1991) zanikl muzeologický kabinet Národního muzea a muzejní knihovníci stáli před úkolem, jak dále zajistit fungování svého profesního spolku. Řešením se v roce 1992 stalo založení Oborové komise pracovníků knihoven muzeí a galerií při Knihovně Národního muzea v Praze.

V roce 1997 přešla komise pod Asociaci muzeí a galerií ČR, kde pracovala pod názvem Oborová komise pracovníků knihoven muzeí a galerií při Asociaci muzeí a galerií České republiky až do roku 2004, kdy došlo k úpravě stanov AMG a při té příležitosti komise změnila svůj název na Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií České republiky.

Orgány komise a členství v komisi

Strukturu a fungování komise určuje Jednací řád Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií ČR vycházející z Stanov, Organizačního řádu a Jednacího řádu Asociace muzeí a galerií ČR. Nejvyšším orgánem komise je valná hromada, výkonným orgánem výbor, který se skládá z předsedy, místopředsedy a tajemníka, ze zástupců jednotlivých krajů ČR a zástupců ústředních institucí – Národního muzea, Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Národního technického muzea, Národní galerie v Praze a Moravské galerie v Brně, pokud jsou členy AMG. Funkční období výboru komise je tři roky.

Členem komise se může stát na základě písemné přihlášky jakýkoliv řádný, individuální či čestný člen AMG spravující knihovnu. Členem komise tedy nemůže být knihovník muzea či galerie, které není členem AMG.

Seznamy členů výboru, členských institucí komise a členů (zaměstnanců členských muzeí) komise jsou zveřejněny na stránkách AMG.

Z činnosti komise

Komise vytvořila na webu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze v sekci Knihovna UPM stránku Muzejním knihovnám, na které jsou vystaveny materiály týkající se komise a činnosti muzejních knihoven, mj. legislativní dokumenty, adresář muzejních knihoven, vzorový knihovní řád pro muzejní knihovny a hlavně články a prezentace ze seminářů.

Každoročně komise pořádá odborný seminář, který se tradičně koná vždy v jiném muzeu. Semináře se obvykle týkají dvou základních témat, kterými jsou otázky muzejního knihovnictví a otázky zpracování a ochrany sbírkových fondů muzejních knihoven.

Pro pracovníky muzejních knihoven i pro další zájemce byla otevřena elektronická konference KOMIG (KOnference Muzea – Internet – Galerie).

Komise dále usiluje o to, aby se zlepšila pozice muzejních knihoven v jejich domovských muzeích, aby se muzejní knihovny více podílely na společných projektech veřejných knihoven a také se více zapojily do činnosti SKIP.


Použitá literatura

  1. Asociace muzeí a galerií v České republice - Knihovnická komise [online]. 2007 [cit. 21. 5. 2010]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.cz-museums.cz/amg/faces/web/amg/organy%20amg/komise/knihovnicka%20komise>.
  2. HARTMANOVÁ, Květa. 30. setkání knihovníků muzeí a galerií 2006. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 10 [cit. 20.05.2010]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3638>. URN-NBN:cz-ik3638. ISSN 1212-5075.
  3. Knihovna UPM [online]. Datum vzniku: 12. 11. 2001, poslední aktualizace: 13. 5. 2010 [cit. 20. 5. 2010]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.knihovna.upm.cz/index.php?page=mk-aktuality>.
  4. OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila – ŠEDO, Ila. K postavení muzejních knihoven. In Knihovny současnosti 2004 : sborník z 12. konference, konané ve dnech 14.–16. září 2004 v Seči u Chrudimi. 1. vyd. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2004, s. 88–96. ISBN 80-86249-30-1.