Knihovnický institut NK ČR

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Soubor:LogoKN.GIF

Autor: Věra Bertha Večeřová

Klíčová slova: Knihovnický institut (KI) – knihovnické a informační služby – organizace knihoven

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - Národní knihovna ČR

podřazené -


Poslání

Posláním Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky je péče o organizaci a fungování veřejných knihovnických a informačních služeb v České republice.

Funkce

Knihovnický institut navrhuje a vytváří koncepce, metodiky, normy a legislativu, sloužící k organizaci a fungování systému knihoven v České republice. Je pověřeným orgánem Ministerstva kultury ČR a v rámci tohoto pověření se zabývá koordinací programů podporujících veřejné knihovnické a informační služby (VKIS). K dalším funkcím patří poradenství a odborné konzultace pro knihovny, informační pracoviště a jejich zřizovatele, vzdělávání pracovníků knihoven a zaměstnanců Národní knihovny. Zajišťuje knihovnické a informační služby pro uživatele Národní knihovny. V souladu s platnou legislativou je zástupcem knihoven v jednáních s kolektivními správci autorských práv v oblasti užívání autorských děl. Ve své gesci se stará o mezinárodní spolupráci a výzkumné a vývojové působení.

Struktura

Knihovnický institut je útvarem (odborem) Národní knihovny ČR, řízený ředitelem (PhDr. Vít Richter).

Strukturu tvoří tři oddělení:

 • Studijní a informační oddělení (včetně Knihovny a studovny knihovnické literatury).
 • Oddělení vzdělávání.
 • Referát pro analýzu a koordinaci VKIS.


Studijní a informační oddělení:[7]

 • Vytváří a zpřístupňuje fondy knihovny a studovny knihovnické literatury.
 • Registruje a dokumentuje českou knihovnickou literaturu.
 • Zpracovává a zveřejňuje studijně rozborové zprávy k aktualitám českého a světového knihovnictví.
 • Spolupracuje s IFLA - informuje o její činnosti, mezinárodních programech a iniciativách v oblasti knihovnictví a informačních věd, zpřístupňuje dokumenty, doporučení apod.
 • Vytváří dokumentografické a referenční databáze z oboru knihovnictví a informačních věd.
 • Zpřístupňuje významné zahraniční databáze z oblasti knihovnictví a informačních věd.
 • Participuje na aktuálních oborových průzkumech.


Oddělení vzdělávání:[4]

 • Zajišťuje kurzy, školení, semináře, přednášky, rekvalifikační kurzy a další formy odborného vzdělávání pro knihovny.
 • Konzultuje knihovnickou vzdělávací problematiku, hodnotí vzdělávací programy, učební osnovy apod.
 • Spolupracuje s domácími a zahraničními vzdělávacími institucemi oboru.


Referát pro analýzu a koordinaci VKIS:[5]

 • Navrhuje a vytváří koncepce, metodiky, normy a legislativu, sloužící k organizaci a fungování systému knihoven v ČR.
 • Poskytuje knihovnám, informačním pracovištím i jejich zřizovatelům poradenské, konzultační a expertní služby.
 • Shromažďuje údaje o veřejných a dalších knihovnách v ČR, podílí se na zpracování adresáře knihoven a informačních institucí ČR.
 • Celostátně koordinuje regionální funkce knihoven a vyhodnocuje jejich plnění.
 • Koordinuje a organizuje program Veřejné informační služby knihoven (VISK).
 • Zastupuje knihovny v jednáních s kolektivními správci autorských práv v oblasti užívání autorských děl.


Knihovna a studovna knihovnické literatury (Studijní a informační oddělení KI)

Knihovna plní funkci informačního, dokumentačního a referenčního centra ČR v oboru knihovnictví a vědeckých informací. Slouží knihovníkům, informačním pracovníkům a specialistům, pedagogům a studentům oboru i veřejnosti. Fond je uživatelům k dispozici zejména prezenčně. Akvizice domácí literatury probíhá v úplnosti formou nákupů a dárcovství. Zahraniční literatura je nakupována a získávána také mezinárodní výměnou publikací a dary. Podle finančních možností je zahraniční fond doplňován základní literaturou oboru, trendovými a především encyklopedickými a terminologickými díly oboru. Knihovna poskytuje bibliograficko-informační služby, rešeršní služby, služby typu SDI (adresné strojové rešerše podle uživatelského zadání) a výpůjční služby. Fondy jsou zpřístupněny prezenčně, duplikáty také absenčně. Prostřednictvím NK jsou poskytovány meziknihovní výpůjční služby. Dostupná je databáze NK, Jednotná informační brána (JIB) a Internet.

Příklady činnosti KI

 • V březnu 2010 byl Knihovnický institut NK pověřen poradním orgánem Ministerstva kultury - Ústřední knihovnicoku radou - přípravou podkladů a výsledného textu nové Koncepce rozvoje knihoven na období let 2011–2014. Koncepce by měla obsahovat novou vizi rozvoje knihoven a stanovit dílčí cíle, úkoly a projekty, vedoucí k naplnění této vize. Viz Příprava koncepce rozvoje knihoven na období 2011 – 2014
 • Knihovnický institut je garantem projektu "Benchmarking knihoven", který představuje manažerský nástroj pro měření výkonnosti a kvality činnosti veřejných knihoven. Nabízí knihovnám možnost sdílení zkušeností, příklady dobré praxe, možnost porovnání vlastní úrovně se standardy i s jinými knihovnami a hledání nejlepších řešení a příležitostí ke zlepšení situace knihoven. Viz Projekt "Benchmarking knihoven"

Použitá literatura

 1. HRUŠKOVÁ, Monika. Knihovna knihovnické literatury. Informace pro knihovny - Knihovnický institut NK ČR [online]. 29. 6. 2010 [cit. 2010-06-30]. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/04_knihovna_knihovnicke_literatury.htm>.
 2. RICHTER, Vít. Knihovnický institut (KI). Informace pro knihovny - Knihovnický institut NK ČR [online]. 7. 1. 2008 [cit. 2010-06-30]. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=01_Knihovnicky_inst.htm>.
 3. RICHTER, Vít. Knihovnický institut. Národní knihovna České republiky [online]. 15. 4. 2010 [cit. 2010-06-30]. Dostupný z WWW: <http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_odbor_ki.htm>.
 4. HOUŠKOVÁ, Zlata. Oddělení vzdělávání. Informace pro knihovny - Knihovnický institut NK ČR [online]. 26. 3. 2004 [cit. 2010-06-30]. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_oddeleni_vzdelavani.htm>.
 5. RICHTER, Vít. Projekt "Benchmarking knihoven". Informace pro knihovny - Knihovnický institut NK ČR [online]. 12. 3. 2010 [cit. 2010-06-25]. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/Benchmarking.htm>.
 6. RICHTER, Vít. Referát pro koordinaci a analýzu VKIS. Informace pro knihovny - Knihovnický institut NK ČR [online]. 13. 7. 2009 [cit. 2010-06-30]. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=05_Referat_pro_analyzu.htm>.
 7. RICHTER, Vít. Připravuje se nová koncepce rozvoje knihoven v České republice. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 5 [cit. 2010-06-20]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/6136>. ISSN 1212-5075.
 8. MARVANOVÁ, Eva. Studijní a informační oddělení. Informace pro knihovny - Knihovnický institut NK ČR [online]. 30. 6. 2010 [cit. 2010-06-30]. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Studijnia_informacni_oddeleni.htm>.