Knihovnická povolání

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Eva Popelková

Klíčová slova: knihovnická povolání, povolání, knihovník, specialista

Synonyma: librarian jobs

Nadřazená slova: informační vzdělání, povolání

Podřazená slova: knihovník, rešeršér

KNIHOVNICKÁ POVOLÁNÍ

Knihovnická povolání v současnosti zastávají velmi důležitou roli tím, že zprostředkovávají široké veřejnosti zaznamenané znalosti, zkušenosti, příběhy z organizovaných sbírek dokumentů a elektronických zdrojů. Toto duševní bohatství využívají uživatelé různých věkových kategorií již od útlého dětství až k seniorům. Nesmíme opomenout odborné profese, které jsou jednou z mnoha samostatných kategorií. Díky knihovnickým povoláním můžeme získat záznamy z minulosti až k dosaženému stavu poznání podle toho, jak plynul čas. Samozřejmě je nutno počítat s omyly, jistým zkreslením, desinformacemi apod. Prestiž knihovnického povolání si s sebou nese jistou negativní známku minulosti, chybí tu ochranná značka kvality v přítomnosti. Zvýšení prestiže je závislé na schopnostech knihovníků, zejména na manažerských pozicích. Jejich úkolem je zbavit se některých zátěží minulosti a zajistit pro knihovnická povolání nedotknutelnou pověst vysoké kvality činnosti knihoven.[1]

KNIHOVNÍCI SPECIALISTÉ

Jsou kulturně vysoce vzdělaní pracovníci, kteří zajišťují komplexní knihovnicko-bibliografické, referenční a informační služby uživatelům v knihovnách. Jejich náplní práce je řízení knihoven, jejich sítí, knihovnických metodik a technologií, s vysokou jazykovou kulturou a s široce založeným a uzpůsobeným literárním vzděláním. Uživatelům knihovny radí jak se orientovat v záplavě informačních zdrojů. Postavení a roli knihovníka mění automatizace knihoven. Díky automatizaci se knihovník může více věnovat činnostem, které počítače nemohou dělat – poradenské a pedagogické činnosti.[2] [3]

Vybrané klíčové pracovní činnosti knihovníků specialistů:

- Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností.

- Tvorba koncepce zavádění specializovaných knihovnických systémů.

- Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví a informační činnosti.

- Zajišťování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby.

- Tvorba celostátní koncepce rozvoje knihovnictví.

- Komplexní knihovnicko-bibliografické, referenční a informační služby uživatelům v knihovnách s celostátní působností.

- Tvorba speciálních bibliografických a faktografických databází.

- Analytická činnost a zpracování souborných katalogů speciálních dokumentů a vzácných tisků.

- Spolupráce při stanovení strategie rozvoje a zaměření fondů knihoven.

- Koordinace vytváření metodik katalogizace.

Knihovník musí obhájit svou kvalifikaci zejména těmito vybranými odbornými znalostmi:

- Vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihy a knihovnictví

- Literární historie, základy psychologie

- Pravidla ochrany osobních údajů, autorské právo v ČR a zahraničí

- Příprava a organizování konferencí a seminářů

- Náležitosti úřední a obchodní korespondence i v angličtině

- Vyhodnocování statistických průzkumů, datová analýza

- Knihovnické a informační služby

- Automatizované knihovní systémy české i zahraniční

- Principy digitalizace dokumentů a knihovních fondů

- Formy a metody individuální a kolektivní práce s uživatelem a knihovnických a informačních služeb

- Organizace a ochrana knihovního fondu

- Metody zpracovávání rešerší

- Pravidla a postupy skartačních řízení

- Normy, standardy a metody zpracování knihovních fondů (AACR, MARC/UNIMARC, konspektus)

- Profilování, budování, zpracovávání a katalogizace informačních, knihovních a archivních fondů[4]


Současnost skupiny profesí na trhu práce: Ve skupině profesí jsou zastoupeny následující podskupiny profesí:

Soubor:Kolac.jpg

Koláčový graf zobrazuje současnou strukturu profesí knihovnického povolání, kde nejvyšší zastoupení mají umělečtí pracovníci, novináři a redaktoři s 53,1%, dále výkonní pracovníci umění a zábavy 14,8%, archiváři, knihovníci a odborní pracovníci v příbuzných oborech 14,1%, profesionální sportovci a pracovníci ve sportu 12,8%, odborní pracovníci církevních a náboženských institucí (duchovní) 2,6%. Výhled do roku 2013 ukazuje na rychlý nárůst absolventů VŠ a VOŠ právních věd a ostatních společenských oborů v těchto podskupinách profesí: umělečtí pracovníci, novináři a redaktoři, archiváři, knihovníci a odborní pracovníci v příbuzných oborech a odborní pracovníci církevních a náboženských institucí (duchovní).[5]

Použité zdroje:

  1. CEJPEK, Jiří. Prestiž knihovnického povolání. [online]. [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:PEwoTjsdrwQJ:skip.nkp.cz/valHro800/prez/Cejpek.doc+knihovnick%C3%A1+povol%C3%A1n%C3%AD&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEEShRwM2eDL_iz_10INbsI3z3kYq_lF8sqW8X8fijytmiqgA3tZN13g6ohmn8FzfErcvnjLb2_zMamvHxhzX12JOaVLHAx5J0wHls6xSwUuYI5UQ3QJZ841kAxU9amzm7fv6WsvA_&sig=AHIEtbQiUK-jdaB1IRzd-7L1HZZGqNupvA&pli=1
  2. DAVIDOVÁ, Marie. Otázky prestiže knihovnického povolání. IKAROS[online]. 2005, 9(8) [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/otazky-prestize-knihovnickeho-povolani
  3. NSP: Národní soustava povolání. [online]. [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=15575
  4. NSP: Národní soustava povolání. [online]. [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=15575
  5. Budoucnost profesí. [online]. [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://budoucnostprofesi.cz/budoucnost-profesi.html/28-informacni-sluzby--publicistika/141-knihovnik---specialista
CEJPEK, Jiří. Prestiž knihovnického povolání. [online]. [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:PEwoTjsdrwQJ:skip.nkp.cz/valHro800/prez/Cejpek.doc+knihovnick%C3%A1+povol%C3%A1n%C3%AD&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEEShRwM2eDL_iz_10INbsI3z3kYq_lF8sqW8X8fijytmiqgA3tZN13g6ohmn8FzfErcvnjLb2_zMamvHxhzX12JOaVLHAx5J0wHls6xSwUuYI5UQ3QJZ841kAxU9amzm7fv6WsvA_&sig=AHIEtbQiUK-jdaB1IRzd-7L1HZZGqNupvA&pli=1

DAVIDOVÁ, Marie. Otázky prestiže knihovnického povolání. IKAROS[online]. 2005, 9(8) [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/otazky-prestize-knihovnickeho-povolani

NSP: Národní soustava povolání. [online]. [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=15575

Budoucnost profesí. [online]. [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://budoucnostprofesi.cz/budoucnost-profesi.html/28-informacni-sluzby--publicistika/141-knihovnik---specialista