Knihovní řád

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kamila Rýdlová

Klíčová slova: knihovnictví, knihovny, pravidla, povinnosti, řády

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - knihovnictví, knihovny, pravidla, povinnosti, řády
podřazené - ---

Charakteristiky

Knihovní řád je: „Dokument upravující podmínky poskytování služeb knihovny, včetně práv a povinností uživatelů knihovny.“ [1, s. 65]

Bývá vytvářen provozovatelem knihoven, které jsou zřizovány na základě právního předpisu, tak jak jej upravuje knihovní zákon 257/2001 sb.

Tento zákon také ukládá provozovateli organizace povinnost knihovní řád vydat a stanovit v něm podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb své organizace. „Provozovatel knihovny vydá knihovní řád, v němž stanoví podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb.“ [2, § 4. odst. 7.]

Knihovní řád je také důležitou součástí návrhu na zápis do evidence knihoven, který podává provozovatel knihovny na Ministerstvo kultury dle zákona 257/2001 sb. [2, § 5. odst. 4.]

Obsah knihovního řádu

Obsahem knihovního řádu jsou podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb.

Vzhledem k tomu, že knihovní řád je dokument, který provozovatel knihovny vydává sám a stanovuje si v něm vlastní podmínky užívání svých služeb, mohou být knihovní řády jednotlivých knihoven rozdílné.


Většina knihovních řádů však má mnohé shodné obsahové znaky:

- definuje základní ustanovení knihovny, čímž je míněno poslání a činnost knihovny

- vymezuje základní pojmy s knihovnou spojené

- definuje veřejné knihovnické a informační služby nebo specializované knihovnické a informační služby dané knihovny dle její specializace

- vymezuje práva a povinnosti uživatelů a návštěvníků knihovny

- vymezuje práva a povinnosti zaměstnanců knihovny a knihovny jako organizace

- obsahuje Výpůjční řád, kde jsou definovány podmínky výpůjček prezenčních, výpůjček absenčních, stanovení délky výpůjční lhůty, rezervace, MVS (Meziknihovní výpůjční služby), atd.

- vymezuje činnost a služby jednotlivých oddělení a pracovišť knihovny (Oddělení pro dospělé čtenáře, Studoven, Hudebních oddělení, Oddělení pro děti a mládež, Informačních oddělení apod.)

- upravuje provoz a činnosti jednotlivých poboček knihovny

- obsahuje pokyny a podmínky pro používání výpočetní techniky

- obsahuje pokyny a podmínky provozu Internetu, včetně bezdrátového připojení k internetu Wi-fi

- upravuje podmínky a pokyny pro použití e-booku (elektronická kniha)

- vymezuje pořádková opatření a stanovuje, jaké jsou postihy za nedodržení ustanovení knihovního řádu

- vymezuje výjimky z knihovního řádu

- upravuje zpracovávání, uchovávání a ochranu osobních údajů, které uživatel dobrovolně poskytuje knihovně za účelem registrace

- obsahuje Reklamační řád, kde je stanoveno, jak se má postupovat v případě, že uživatel není spokojený s kvalitami služeb, které knihovna poskytuje

- může také obsahovat ustanovení přechodná [3, 4, 5, 6]

Přílohy a dodatky knihovního řádu

Přílohou knihovního řádu zpravidla bývá Ceník, kde jsou přesně určeny smluvní ceny za poskytované knihovnické a informační služby, zálohy a kauce, náhrady škod a ztrát, a smluvní pokuty za upomínky.[7]

Knihovní řád může mít i jiné přílohy a/nebo dodatky, dle uvážení provozovatele knihovny.

Použitá literatura

  1. Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví. Vyd. 1. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2006. 161 s. ISBN 80-7080-599-4.
  2. ZÁKON ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). [on-line]. [cit. 2011-01-02]. Dostupné na www <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm>
  3. Knihovní řád Městské knihovny v Praze [online]. 2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW: <http://www.mlp.cz/dokumenty/pdf/2010/knihovni_rad_2010.pdf>.
  4. Knihovní řád Knihovny Kroměřížska [online]. 2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW: <http://www.knihkm.cz/userfiles/file/17/knihovni_rad.pdf>
  5. Knihovní řád Moravské zemské knihovny v Brně [online]. 2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW: <http://www.mzk.cz/sluzby/rad.php>
  6. Knihovní řád Národní knihovny České republiky [online]. 2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW: <http://nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Knihovni_rad&submenu2=117>
  7. Ceník Knihovny Kroměřížska [online]. 2011 [cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW: <http://www.knihkm.cz/userfiles/file/19/cenik.pdf>