Klub dětských knihoven

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Simona Macháčková

Klíčová slova: dětské čtenářství, knihovny, Klub dětských knihoven, Svaz knihovníků a informačních pracovníků

Synonyma: ---

Související pojmy: Noc s Andersenem, Kde končí svět, Knížka pro prvňáčka, Kamarádka knihovna, Tvůrčí dílna na festivalu Jičín-město pohádky, Loutkářská dílna v Chrudimi, Den pro dětskou knihu

nadřazené - podpora dětského čtenářství
podřazené - ---


Vznik Klubu dětských knihoven

Soubor:KDK.jpg [1]


Klub dětských knihoven patří v současnosti mezi 11 odborných sekcí Svazu knihovníků a informačních pracovníků. „Upekl se na Šrámkově Sobotce a měl nahradit zrušený poradní orgán Národní knihovny ČR pro práci děckařů v knihovnách“ [2] v červenci roku 1994. Vznikl „zdola, tedy iniciativou skupiny zhruba 20 knihovnic oddělení pro děti v knihovnách v čele s Bobinou Blažkovou,“ [3] které si kladly za svůj primární cíl vytvoření databanky námětů a materiálů pro práci s dětmi v knihovnách. Stejně tak se chtěly aktivně věnovat:

- novým formám práce s dětmi

- podpoře dětského čtenářství

- vzdělávání pracovníků knihoven

Členství v Klubu dětských knihoven

Členem Klubu dětských knihoven se může stát každý individuální člen SKIP nebo pracovník knihovny, která je institucionálním členem SKIP. Členové mají svá práva, ale i povinnosti. Povinností je „být aktivní, komunikovat s ostatními členy a přispívat podle svých možností ke společnému úsilí o zlepšení služeb knihoven dětem“ [1] Právem člena je „využívat všech dobrých nápadů na práci s dětmi v knihovnách, které v KDK získá, účastnit se vzdělávacích aktivit pořádaných KDK, vyměňovat si názory a zkušenosti ve fórech KDK, především v konferenci Andersen, přispívat vlastními nápady do Databanky akcí a zároveň z ní čerpat, účastnit se valných hromad KDK využívat všech dobrých nápadů na práci s dětmi v knihovnách, které v KDK získá, účastnit se vzdělávacích aktivit pořádaných KDK, vyměňovat si názory a zkušenosti ve fórech KDK, především v konferenci Andersen, přispívat vlastními nápady do Databanky akcí a zároveň z ní čerpat, účastnit se valných hromad KDK.“ [1]


Soubor:Klubko.jpg [4]


Počet zájemců o členství v Klubu dětských knihoven rapidně stoupal a vynutil si tak změnu organizační struktury. Od roku 1997 proto začaly vznikat regionální odnože, tzv. klubka, umožňující lepší spolupráci a častější setkávání, která jsou nejméně 2x ročně. Klubka nekopírují přesně strukturu krajů v ČR, z nichž každé má svého předsedu, který „zajišťuje organizační stránku setkávání a spolupráce dětských knihovníků ve své oblasti, a navíc zastupuje klubko ve vedení KDK.“ [5] Každé klubko má v působnosti svého regionu příležitost oslovit i menší knihovny a stejně tak i realizovat vlastní nápady na knihovnické akce pro děti a školy. V současnosti existuje 12 klubek: regionální klubko Praha, Střední Čechy, Plzeňsko, Jižní Čechy, Východní Čechy, Liberecko, Zlínský kraj, Jižní Morava, Severní Morava, Karlovarský kraj, Severní Čechy a Příbramsko.

Významné úspěchy

Nejvýznamnějším počinem Klubu dětských knihoven z hlediska komunikace je elektronická konference Andersen. Vznikla v roce 2001 díky Národní knihovně ČR, Zlatě Houškové a ČVUT v Praze jako prostředek komunikace knihoven, které se svojí účastní zapojily mezi první knihovny nocující s Andersenem. Z konference Andersen se stala nejživější oborová e-konference, která slouží všem knihovnám i registrovaným odborníkům a občanům se zájmem o knihovní služby a problematiku dětského čtenářství.

Primární cíl vytvořit Databanku námětů se stal realitou a v současnosti je k dispozici u správce databanky, Městské knihovny Praha, množství průběžně doplňovaných scénářů pro besedy, divadelní představení, materiálů pro předčítání poezie, literární, informační a knihovnické lekce, aj.

Od roku 1994 podpořil Klub dětských knihoven mediálně, finančně i duchovně stovky akcí na regionální i celostátní úrovni. Mezi nejznámější celostátní akce patří Noc s Andersenem, literární projekt Kde končí svět?, Knížka pro prvňáčka, soutěž o nejlepší knihovnu pro děti Kamarádka knihovna, atd. Na regionální úrovni se Klub dětských knihoven podílí na Tvůrčí dílně na festivalu Jičín-město pohádky, Loutkářské dílně v Chrudimi, Dni pro dětskou knihu a dalších.

Použité zdroje

1) Klub dětských knihoven [online]. 2008 [cit. 2010-04-21]. Dostupné z WWW: <http://www.futuranp.eu/kdk/>.

2) HOUŠKOVÁ, Zlata. 10. výročí Klubu dětských knihoven SKIP. Bulletin SKIP [online]. 2004, č. 4 [cit. 2010-02-16]. Dostupný z WWW: <http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull04_407.htm>. ISSN 1213-5828.

3) VÁCLAVÍKOVÁ ANTOŠOVÁ, Lenka. Patnáct let Klubu dětských knihoven SKIP. U nás : knihovnicko-informační zpravodaj. 2009, roč. 19, č. 4, s. 6-7. ISSN 0862-9366.

4) Klubko - Klub dětských knihoven SKIP [online]. c2008 [cit. 2010-05-06]. Dostupné z WWW: <http://klubko.knih-trinec.cz/>

5) SEDLÁČKOVÁ, Eva. Výroční zpráva Klubu dětských knihoven . Praha : SKIP, 2008. 15 s. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/KeStazeni/odbKDK/VyrocniKDK2008.pdf>.