Klinická psychologie

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Ambrožová Lada

Klíčová slova: Klinická psychologie

Související pojmy:

- nadřazené: psychologické vědy, diferenciální psychologie, funkcionální psychologie

- podřazené: psychodiagnostika, psychoterapie, klinická sociální psychologie, klinická psychologie poradenská, klinická psychologie pečovatelská a paliativní, klinickopsychologický výzkum

Charakteristika

Vědní obor psychologie vznikl v druhé polovině 90. let 19. století. Klinická psychologie jako samostatný vědní obor se začala vyvíjet od roku 1879. Základní charakteristiky klinické psychologie jsou tedy v mnohém společné s ostatními psychologickými disciplínami. Na rozvoj klinické psychologie měla vliv např. diferenciální psychologie, funkcionální psychologie a další. Klinická psychologie vlastně převzala a do detailů rozpracovala problémy a hlediska, které přinesla diferenciální a funkcionální psychologie. [1]

V knize Základy klinické psychologie od Bohumily Baštecké a Petra Goldmana se uvádí definice klinické psychologie podle E. H. Rodnicka z roku 1985. Klinická psychologie je podle něj: " částí psychologické vědy a praxe, která se zabývá rozborem, léčbou a prevencí psychologických znevýhodnění (disabiliteis) člověka a vylaďováním osobní přizpůsobivosti a výkonu." [2]

Klinická psychologie je aplikovaná, tj. užitá psychologická věda, založená na znalostech zákonitostí a principů univerzálně psychologických a speciálně psychologických disciplín. Tyto znalosti uplatňuje se zaměřením na diagnostiku, terapii, profylaxi a výzkum duševních funkcí, stavů a procesů u osob postižených psychosomatickými, psychickými a spirituálními poruchami a onemocněními a také u osob zdravých v zájmu jejich duševní hygieny. [1]

Náplň a oblasti klinické psychologie

Podle Ondreje Kondáše se do náplně klinické psychologie řadí - osobnost, chování individua, metody psychologického vyšetření, problémy práce s lidmi, poznávání psychologického obrazu chorob, psychopatologie. [3]

Léčba pacientů

Kliničtí psychologové využívají při léčbě pacientů tři kategorie: vyšetřování včetně diagnostiky, léčebnou péči a výzkum. Při vyšetřování pacienta využívají kliničtí psychologové metodu řízeného rozhovoru, psychologické testy a jejich vyhodnocení. Při léčebné péči používají tito psychologové různé kombinace technik vhodných pro úplné vyléčení pacienta. V rámci výzkumu realizují různé studie zaměřené na lékařskou péči o duševně nemocné. [4]

Oblasti využití

Oblastmi využití se rozumí nejen vymezený „prostor kolem lůžka“ ve specializovaném psychiatrickém (nebo psychologickém) ambulantním (nebo lůžkovém zařízení), ale klinická psychologie je zastoupena i všude tam, kde dochází k potřebě zjišťování chování osob v různých oblastech a činnostech. S klinickými psychology se setkáme v nemocnicích, v hospicích, v charitativních domech, v léčebnách zaměřených na léčbu závislostí, v soukromých praxích a v dalších ústavech pro zdravotně postižené. V těchto zařízeních je pečováno o duševní a tělesné zdraví pacientů ambulancemi, poradnami a ústavy zaměřenými na komplexní zdravotní péči. Kliničtí psychologové také asistují u soudů (např. při vyšetřování obviněných nebo vězňů), někteří pracují u ozbrojených sil, kde se starají o výběr zaměstnanců, o jejich výcvik, o jejich duševní zdraví atd. Je důležité zmínit, že klinický psycholog nemá právo předepisovat svým pacientům léky. [1]

Obory (výzkumy)

V rámci skoro 150letého vývoje klinické psychologie se vyvinulo několik podoborů klinické psychologie, jedná se o:

- klinická psychologie v užším slova smyslu: tvoří ji psychodiagnostika a psychoterapie

- klinická sociální psychologie

- klinická psychologie poradenská

- klinická psychologie pečovatelská a paliativní

- klinickopsychologický výzkum [1]

Významní kliničtí psychologové

František Čáda – zakladatel naší vývojové a dětské psychologie [5]

Alfréd Adler – otevřel ve Vídni 1. individuální psychologickou poradnu, v roce 1928 u nás otevřel 1. poradnu pro Děti obtížně vychovatelné a neurotické ze ZŠ [6]

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. – definoval psychické potřeby dětí a problematiku jejich uspokojování [7]

Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc. – český psycholog specializující se na klinickou psychologii, psychologii osobnosti a vývojovou psychologii [8]

Použitá literatura

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 MUSIL, Jiří V. Klinická psychologie a psychiatrie: přehled pro studenty teologie a pedagogiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006,205 s. ISBN 80-244-1153-9 Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „Musil“ použit vícekrát s různým obsahem Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „Musil“ použit vícekrát s různým obsahem Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „Musil“ použit vícekrát s různým obsahem
 2. BAŠTECKÁ, Bohumila a Petr GOLDMANN. Základy klinické psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 436 s. ISBN 8071785504.
 3. KONDÁŠ, O., Klinická psychológia. 1. vyd. Osveta, 1977, 384 s.
 4. Tamtéž
 5. KOHOUTEK, Rudolf. Významní čeští a slovenští psychologové. Psychologie v teorii a praxi[online], 2008, [vid. 2012-06-14]. Dostupné z: http://rudolfkohoutek.blog.cz/0811/vyznamni-cesti-a-slovensti-psychologove
 6. DRAPELA, Victor J., Alfred Adler, Databáze knih:váš knižní svět[online], [2012-06-14]. Dostupné z :http://www.databazeknih.cz/zivotopis/alfred-adler-16493
 7. Wikipedia:about, Zdeněk Matějček, Databáze knih:váš knižní svět[online],[2012-06-14]. Dostupné z: http://www.databazeknih.cz/zivotopis/zdenek-matejcek-5268
 8. ŘÍČAN, Pavel. Kdo jsem. Pavel Říčan[online], 2011, [vid 2012-06-14]. Dostupné z: http://www.pavelrican.cz/kdo-jsem/


Externí zdroje

 • [1]
 • [2]
 • [3]
 • HERETIK, Anton a Anton HERETIK. Klinická psychológia. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, 2007, 815 s. ISBN 9788089322008
 • PLANTE, Thomas G. Současná klinická psychologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, 444 s. ISBN 8071699632
 • VAŠINA, Lubomír. Klinická psychologie a somatická psychoterapie. Brno: Neptun, 2002, 233 s. ISBN 8090289649
 • ŘÍČAN, Pavel a Dana KREJČÍŘOVÁ. Dětská klinická psychologie. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 1997, 450 s. ISBN 8071695122