Klima školy

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petr Cafourek

Klíčová slova: klima, škola, vztah

Nadřazené pojmy: inkluzivní škola, základní škola, střední škola

Související pojmy: klima třídy

Podřazené pojmy: třída, student, žák, učitel

Definice

„Klima školy vypovídá o tom, jak se jednotliví účastníci (žáci, učitelé i rodiče) školního procesu cítí v prostředí dané školy, jak je toto prostředí motivuje k práci a studiu, jak ovlivňuje průběh učení i učební výsledky apod. Již z této definice vyplývá, že se klima školy nedá exaktně změřit a naplánovat, ale přesto je nutné na klimatu školy systematicky pracovat a zlepšovat je.“[1]

„Odborná literatura chápe klima školy jako celkovou kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů v dané škole, jako úroveň komunikace a interakce mezi všemi aktéry procesů vzdělávání ve škole včetně sociálních partnerů školy, dlouhodobější sociálně emocionální naladění a relativně ustálené způsoby jednání, které jsou založeny na implicitních či explicitních hodnotách a pravidlech života ve škole.“[2]

Klima školy lze rozdělit do tří dimenzí: ekologickéspolečenské a sociální. Dále má ovšem i tzv. kulturní rozměr, do kterého se řadí například dodržování tradic, uznávání
a zpřítomňování hodnot. V souvislosti s problematikou multikulturní společnosti je dobré mít tuto součást klimatu na paměti.

 

Klima školy z pohledu zaměstnanců školy:

 • plně funkční organizační struktura a organizační řád školy, které podporují aktuální a strategické záměry rozvoje školy rozpracované do vnitřních norem školy,
 • osobní zodpovědnost a zainteresovanost zaměstnanců školy, posilování autority, která vychází z osobních, morálních a odborných kvalit každého jedince,
 • vytváření a respektování pedagogické komunikace, která zaujímá významné postavení ve výchovně vzdělávacím procesu, a je nezbytnou součástí profesních kompetencí a vybavenosti pro výkon učitelské profese,
 • pravidelná hodnocení, na kterých se podílejí i další pracovníci školy (pedagogická rada, metodické orgány, zástupce ředitele školy, výchovný poradce, vedoucí zaměstnanci),
 • oblast zpětné vazby, která při pravidelném a cílevědomém plnění vede ke zlepšení práce pedagogických pracovníků školy a pomáhá jim profesně růst,
 • školní vzdělávací program (změny a inovace ŠVP ZV musí být odůvodněné, vznikají na základě praxe a přijímaná opatření vycházejí ze zásad a cílů platného školského zákona a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – dále i RVP ZV),
 • úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti (BOZP),
 • obnova a rozvoj materiálně technické základny pro realizaci nejen výuky dle RVP ZV, ŠVP ZV, ale i pro plnění dalších úkolů organizace (provoz),
 • modernizace vybavení v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich vhodné a funkční využívání ve výuce a v administrativě.

 

Klima školy ve vztahu k žákům školy:

 • podpora pedagogické integrace a vzájemné komunikace mezi účastníky vzdělávacího procesu (učitel – žák, žák – žák, učitel – učitel),
 • vydávat opatření k odstranění sociálních, zdravotních a bezpečnostních barier v průběhu vzdělávání žáků,
 • respektovat a postupovat podle školního řádu, včetně příloh (Morální kodex žáka školy, Výchovný kodex pro žáka, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, Docházka do školy a omlouvání),
 • respektovat vnitřní řád školní družiny,
 • respektovat vnitřní řád školního klubu,
 • posilovat účinné preventivní systémy zaměřené na omezení školních úrazů, školní neúspěšnosti a rizikového chování (zejména šikana, kyberšikana, návykové látky, záškoláctví, agresivita),
 • vytvářet plně funkční plán školní preventivní strategie (dříve MPP), který klade důraz na proměnu školy, komunikaci a zdravý životní styl (samostatný dokument),
 • posilovat funkčnost třídních samospráv v jednotlivých třídách, vést žáky k osobní zodpovědnosti při plnění svých zadaných povinností a úkolů,
 • posilovat význam a odbornou obsahovou náplň třídnických hodin,
 • upevňovat pocit bezpečí, tolerance, důvěry k vedení školy, k pedagogickým i ostatním zaměstnancům školy.[3][4]

 

Zdroje

[1] Klima školy. Inkluzivní škola [online]. 2014 [cit. 2015-01-14]. Dostupné z:http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/klima-skoly

[2] ŠTEIGROVÁ, Leona T. Klima školy má zásadní vliv na to, jak se děti učí. Rodiče vítáni [online]. 2013 [cit. 2015-01-14]. Dostupné z: http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/klima-skoly-ma-zasadni-vliv-na-to-jak-se-deti-uci/

[3] BENEŠOVÁ, Věra. Koncepce a plán školy pro školní rok 2014/2015. Základní škola Louny [online]. 2014 [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://www.8zs.ln.cz/koncepce123.htm

[4] NÁDVORNÍK, Jaroslav. Pozitivní klima školy. Moderní vyučování. 2013, 1/2013. Dostupné z:http://www.modernivyucovani.cz/jaroslav-nadvornik-2-zakladni-kola-skola-propojeni-sedlany-3/