Kategorizace knihoven

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jana Pražienková

Kľúčové slová: knižnice, kategórie knižníc,

Synonymá: --

Súvisiace pojmy:

nadradené: benchmarking knižníc , štandard VKIS

podradené: --


Charakteristika

Kategorizácia knižníc - proces vytvárania kategórií knižníc podľa vopred určených hľadísk. Týka sa to tak štandardu VKIS, ako aj projektu "Benchmarking knihoven".


Kategórie knižníc podľa VKIS

Štandard VKIS (Veřejné knihovnické a informační služby) rozdeľuje knižnice do 8 kategórií, pričom základným kritériom pre zaradenie do jednotlivých kategórií je počet obyvateľov v obci.

1. 1 - 500 obyvateľov

2. 501 - 1.000 obyvateľov

3. 1001 - 3.000 obyvateľov

4. 3001 - 5.000 obyvateľov

5. 5001 - 10.000 obyvateľov

6. 10.001 - 20.000 obyvateľov

7. 20.001 - 40.000 obyvateľov

8. viac ako 40.000 obyvateľov (1)


Toto delenie sa týka knižníc, ktoré sú zriaďované alebo prevádzkované obcami a krajmi v Českej republike a sú uvedené v evidencii Ministerstva kultúry ČR. Ostatné typy knižníc (akademické, vysokoškolské, lekárske ...) sú primárne určené špecializovanému okruhu používateľov, ktoré nie je možné štrukturovať podľa počtu obyvateľstva. Preto nie je potrebné z hľadiska celkovej koncepcie VKIS tieto typy knižníc štandardizovať. Pre ich prácu však platí hlavný princíp knižničného zákona - zaručovať rovnaký prístup k službám pre všetkých (1).

Benchmarking knižníc

Jednou z oblastí, kde je potrebné stanovenie kategórií knižníc, je aj benchmarking. V novembri 2005 boli knižnice v Českej republike vyzvané, aby sa zapojili do projektu "Benchmarking knihoven", ktorý inicioval Knihovnický institut Národní knihovny ČR. Je otvorený pre väčšinu knižníc, najväčší význam má však najmä pre väčšie knižnice. Jednou z podmienok účasti je schopnosť poskytnúť potrebné údaje pre vzájomné porovnávanie.

Príprava projektu pozostávala z viacerých etáp. Jednou z dôležitých etáp bolo stanovenie kategórií knižníc pre účely benchmarkingu. Dôvodom vytvorenia jednotlivých kategórií je snaha o čo najobjektívnejšie porovnávanie výkonov jednotlivých knižníc (2).

Knižnice sú rozdelené do 9 kategórií, za základné kritérium bol zvolený počet obyvateľov obce, respektíve rozsah obsluhovanej populácie. Dôvodom bol fakt, že práve od týchto ukazovateľov sa odvíja rozsah poskytovaných služieb(3).

1. 501 - 1.000 obyvateľov

2. 1001 - 3.000 obyvateľov

3. 3001 - 5.000 obyvateľov

4. 5001 - 10.000 obyvateľov

5. 10.001 - 20.000 obyvateľov

6. 20.001 - 40.000 obyvateľov

7. viac ako 40.000 obyvateľov

8. Krajské knižnice

9. Krajské knižnice s mestskou funkciou

Uvedené kategórie vychádzajú zo štandardu VKIS. Projekt si však vyžiadal menšie úpravy. V prvom rade bola vypustená prvá kategória (1 - 500 obyvateľov). Dôvodom je najmä ten fakt, že najmenšie knižnice obvykle neregistrujú potrebné štatistické údaje, ktoré sa týkajú financovania. Záujem o účasť v projekte prejavili aj krajské knižnice, pre ktoré sa zriadili dve samostatné kategórie. Jednu tvoria krajské knižnice, ktoré okrem svojej funkcie plnia aj funkciu mestskej knižnice a v ďalšej kategórii sú krajské knižnice bez mestskej funkcie, to znamená, že v meste, v ktorom pôsobia, funguje aj samostatná mestská knižnica.


Kategórie zdravotníckych knižníc

Záujem o projekt "Benchmarking knihoven" prejavila aj Národní lékařská knihovna (NLK). Jej cieľom bolo pomocou benchmarkingu zlepšiť hodnotenie kvality verejných informačných služieb v zdravotníckych knižniciach. Na základe získaných štatistických údajov, ktoré zhromažďuje NLK, boli vytvorené kategórie zdravotníckych knižníc podľa zdravotníckeho zariadenia, v ktorom boli zriadené (4):

1. nemocnice (vrátane krajských)

2. fakultné nemocnice a fakulty zdravotníckeho vzdelávania

3. ďalšie lôžkové zariadenia

4. odborné liečebné ústavy

5. ostatné
Použité zdroje:

(1)Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. [online] [cit.2010-12-10]. Dostupné na: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/MetodVKIS.htm>


(2) Richter, Vít. Benchmarking knihoven. In: ITLib. Informačné technológie a knižnice [online], 2008, č. 04 [cit.2010-12-10]. Dostupné na www: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib084/richter.htm>.


(3)Richter ,Vít. Projekt "Benchmarking knihoven". [online] [cit. 2010-12-10]. Dostupné na www: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/Benchmarking.htm>

(4)Bouzková, Helena - Lesenková, Eva. Možnosti měření kvality služeb v českých zdravotnických knihovnách. [online] [cit. 2010-12-05]. Dostupné na www: <http://www.ukb.muni.cz/kuk/docs/sbornik_mereni/Bouzkova_Helena.pdf>