Katalogizace

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Marie Sýkorová, Jiří Horák

Katalogizace

Z Kisk

Přejít na: navigace, hledání

Autor: Marie Sýkorová, Jiří Horák

Klíčová slova: bibliografický záznam, signatura, MDT (Mezinárodní desetinné třídění)

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené – knihovna, knihovnictví

podřazené -Výklad termínu

1. Jmenný a věcný popis dokumentů, někdy chápaný úžeji pouze jako jmenný popis dokumentů, jindy obecněji jako tvorba katalogizačních záznamů pro různé druhy katalogů a jejich organizace.

2. V době budování lístkových katalogů nauka o knihovních katalozích a o metodách jejich budování včetně jejich organizace. (1)


Úvod

Katalogizace

Nejčastěji se s pojmem katalogizace lze setkat v knihovnictví, kde je za tímto účelem využívána řada specializovaných systémů a počítačových programů, např. Clavius, Verbis, Portaro, sloužících k automatizované katalogizaci. Pojem je užíván i ve spojeních jmenná katalogizace, předmětová k., věcná k., minimální k., retrospektivní k. aj. (2)

Všechny druhy dokumentů (knihy, periodika, zvukové a elektronické dokumenty), které se různými způsoby dostanou do fondu knihovny (nákup, dar, povinný výtisk, ...) se musí pečlivě a důkladně zpracovat. Katalogizace probíhá z hlediska jmenného (od koho) a věcného (o čem). Tím se umožňuje jejich zařazení do určitého systému a hlavně je důležité jejich zpětné vyhledávání. Je to vlastně jednoduché - jak se dokument zpracuje a popíše, tak ho potom lépe nebo hůře najdeme v počítačové databázi.

Čtenář pak může snadno vyhledávat podle autora, názvu, jednotlivých slov z názvu a dalších údajů. U naučné a populárně-naučné literatury je velmi oblíbené hledání podle tématu, protože čtenář potřebuje knihu (nebo jiný dokument) "o něčem". K tomu slouží přidělená předmětová hesla a také číselné třídníky Mezinárodního desetinného třídění. Podle jeho upravené verze je řazen fond naučné literatury. (3)

Typy katalogizace a výklad pojmů

Výsledkem procesu katalogizace je vytvoření bibliografického a/nebo katalogizačního záznamu, který slouží zpřístupnění dokumentu.

Typy:

(Jmenná katalogizace) – umožňuje identifikaci a vyhledání dokumentu podle autorů a popisu – odtud také popisná, deskriptivní

Kdo knihu napsal?

Kolik má stránek?

Kdo a kdy ji vydal?

Jaká je její forma – je to např. divadelní hra?

(Věcná katalogizace) - umožňuje identifikaci a vyhledání dokumentu podle jeho obsahu:

O čem pojednává?

O jakém časovém období?


Výklad pojmů:

Katalogizační záznam má zajistit přístup ke knihovnímu fondu. Přístup k dokumentu zajišťuje údaj o lokaci obsažený v záznamu. Popisuje formální znaky dokumentu, kde je dokument uložen a pomocí různých obsahových třídění vyjadřuje, o čem dokument pojednává.

Bibliografický záznam se vytváří na určité vydání (náklad) díla (např. Česká národní bibliografie). Záznam může být ve formátu MARC 21(MARC = Machine Readable Cataloging - komunikativní formát pro přenos dat na magnetické pásce )nebo UNIMARC (Výměnný formát pro CDS/ISIS) (4)

Lokační údaje - informace o tom, na kterém místě je dokument uložen

sigla - identifikační značka knihovny (nalezneme ji např. při hledání v souborném katalogu)

signatura - značka vyjadřující umístění dokumentu v knihovně (ve skladu, studovně), používají se numerické a alfanumerické znaky; na papírovém katalogizačním lístku je zpravidla umístěna v pravém horním rohu

Vyhledávací údaje:

formální údaje - slouží k vyhledání konkrétního dokumentu, např. dle autora, názvu, podnázvu, místa či roku vydání, vydavatele atd.

obsahové údaje - slouží k vyhledání dokumentů o určitém tématu, obsah dokumentu je vyjádřen několika termíny

Rozlišujeme dva typy obsahových údajů:

předmětová třídění - vyjádření obsahu dokumentu pomocí klíčových slov (volně tvořená slova nebo víceslovné výrazy), předmětových hesel (termíny tvořené podle určitých pravidel, naleznete je v tzv. předmětovém hesláři) a deskriptory (předem určené termíny, které jsou součástí tzv. tezaurů - řízených slovníků deskriptorů; jsou zde určeny vztahy nadřazenosti, podřazenosti a preference mezi termíny)

systematická třídění - hierarchicky uspořádaný systém třídění oborů, kde je slovní formulace obsahu dokumentu nahrazena numerickými nebo alfanumerickými kódy; při užívání stejného systému třídění je mezinárodně srozumitelné.

V našich knihovnách se nejčastěji používá Mezinárodní desetinné třídění (UDC - Universal Decimal Classification) - používá numerické kódy - základní struktura systému se člení na 10 tříd (0 - 9) a každá základní třída se dále rozkládá na 10 podtříd nižšího řádu (5)

Novinky v katalogizaci

Pravidla RDA (Resource Description and Access) se stávají od 1.4. 2015 závaznými katalogizačními pravidly pro Českou republiku. Na svém jednání, které se konalo 21.11.2013 v Národní knihovně ČR, to schválila pracovní skupina pro jmenné zpracování.

V období 1. 1. – 31. 3. 2015 proběhnou školení školitelů (zástupci velkých, krajských a ústředních oborových knihoven), kteří poté proškolí ostatní katalogizátory. Školení budou zaměřena na rozdíly mezi AACR2 (angloamerická katalogizační pravidla, druhé vydání) a RDA. Během roku 2014 je nutné, aby na přechod pravidel byly připraveny i AKIS pravidla RDA (Resource Description and Access) stávající a jejich opacy.

Pracovní skupina též schválila minimální záznam pro RDA/Marc21. Oproti stávající verzi přibyla povinná pole:

264 (nové pole) - Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla a údaje o autorských právech

336 – Typ obsahu

338 – Typ nosiče

655 – žánr, forma

830 – Vedlejší záhlaví pro edici - povinně u edic

Povinné je dále uvádění čísla autoritního záznamu v podpoli $7, pokud existuje. Povinně se budou uvádět unifikované názvy pro všechna díla.

Záznamy vytvořené podle pravidel AACR2 se nebudou předělávat na RDA, předělávat se budou pouze živé záznamy, tj. seriály a pokračující díla.

Pracovní skupina dále rozhodla, že nebude již nadále podporovat formát UNIMARC, protože není možné do něj zapracovat pravidla RDA. Souborný katalog Caslin bude tedy od 1. 4. 2015 přijímat pouze záznamy v Marc21, záznamy v UNIMARC přijme také, ale budou všechny označeny jako záznamy subminimální.

V roce 2014 vyjde český překlad dodatků Marc21. Pravidla RDA se nebudou překládat, bude pouze zpracována příručka pro práci s pravidly s českými interpretacemi.

Při přebírání záznamů ze zahraničí, které jsou již podle pravidel RDA (Library of Congress, NLM Bethesda atd.) je nutné do března 2015 tyto záznamy předělat podle pravidel AACR2 (též v kódovaných údajích musí být uvedeno, že jsou použita pravidla AACR2). Pokud nechtějí knihovny tyto záznamy předělávat, je možné je poslat do souborného katalogu Caslin až v dubnu 2015. (6)

Použitá literatura

1. Národní knihovna ČR [online]. 2005 [cit. 2010-05-17]. Databáze Národní knihovny ČR . Dostupné z WWW:http://sigma.nkp.cz/F/35331LMFT8G11129SPML1GE43IG4BAYUSLF8IS2DHEJK13N94X-27830?func=full-set-set&set_number=049933&set_entry=000009&format=999 ISSN 000001272.

2. HEŘMANOVÁ, Eva. Katalogizace. [online]. 2012 [cit. 2014-10-26]. Dostupné z: http://artslexikon.cz/index.php/Katalogizace

3. Krajská knihovna v pardubicích : Katalogizace [online]. 17.5.2010 [cit. 2010-05-17]. Služby. Dostupné z WWW : http://www.knihovna-pardubice.cz/sluzby/zpracovani-fondu/katalogizace/

4. 2007 prosinec; Lichtenbergová - Studijní materiály Kursu odborného knihovnického vzdělávání. In LICHTENBERGOVÁ, Edita . Jmenná katalogizace (úvod). [s.l.] : [s.n.], 2007 [cit. 2010-05-17]. Dostupné z WWW: http://www.knihovna.kvary.cz/cs/o-knihovne/projekty/projekty-kk-kv/studijni-materialy-kursu-odborneho-knihovnickeho-vzdelavani.html

5. TKAČÍKOVÁ , Daniela. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [online]. 1998-2010, Aktualizováno 2008-05-11 [cit. 2010-05-17]. Základy práce s informacemi: Obsah kurzu. Dostupné z WWW http://knihovna.vsb.cz/kurzy/uvod/obsah.html

6. MAIXNEROVÁ, Lenka. Novinky v katalogizaci: nová katalogizační pravidla RDA. [online]. 2013 [cit. 2014-10-14]. Dostupné z WWW: http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2013/2013-3-4/novinky-v-katalogizaci