John Stuart Mill

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lenka Matušková

Klíčová slova: ekonomie, filozofie, liberalismus, lidská práva, utilitarismus

Synonyma: -

Související pojmy: -

Mill.jpgZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKAJohn Stuart Mill se dá charakterizovat širokým spektrem výrazů. Můžeme ho označit jako klasika liberalismu, za představitele klasické politické ekonomie, ale také za představitele utilitářské filozofie. Ve svém životě byl ovlivněn mnoha významnými mysliteli. Mezi hlavní patřil John Lock, který měl největší vliv na jeho filozofickou orientaci, dále také Jeremy Bentham díky svému etickému směru ulititarismu. Na Millovo myšlení měli také velký vliv Immanuel Kant a Wilhelm von Humboldt, jedni z největších německých myslitelských postav.


ŽIVOT JOHNA STUARTA MILLAJohn Stuart Mill se narodil jako nejstarší syn politického ekonoma Jamese Milla. Díky svému vysokému intelektu byl vyučován doma otcem. V osmi letech se učil řečtinu, latinu a četl Platóna. V jedenácti letech četl Newtonova Principia Mathematica. Ve dvaceti letech se ale zhroutil vyčerpáním a musel absolvovat léčebný pobyt. Začal studovat práva na univerzitě, ale z důvodu vyčerpání studia nedokončil. Po dovršení jednadvaceti let se stal členem Východoindické společnosti, kde působil až do svého penzionování v roce 1857. Působil také jako liberální poslanec Dolní sněmovny, což mu umožňovalo zasahovat do práv žen. Ve třiceti letech mu zemřel otec na tuberkulózu, což mělo za následek Millovo druhé nervové zhroucení. V pětačtyřiceti letech se oženil se svou milenkou Harriet Tylorovou. Na závěr svého života odjíždí se svou rodinou do Avignonu, kde umírá ve svých 67 letech.


HLAVNÍ PŘÍNOS


Díky Johnu Stuartovi Millovi se pro veřejnost stala ekonomie mnohem populárnější. Dokázal ji podat srozumitelně a díky tomu se Millovy „Zásady politické ekonomie s některými aplikacemi v sociální filosofii“ staly jednou z nejpoužívanějších učebnic po několik desetiletí. John Stuart Mill se také snažil o prosazování spravedlnosti v oblasti sociální politiky (požadoval například místo zdanění progresivního zdanění proporcionální). Díky tomuto přístupu byl často označován „socialistou“. Mill měl také zásadní výhrady k tehdejšímu kapitalismu. Domníval se, že kapitalismus jako společenský a hospodářský řád směřuje ke stagnaci (k nulovému růstu a k nulové akumulaci kapitálu) a k bodu, kdy bude kapitalismus nahrazen "spravedlivějším" a sociálnějším systémem (touto vizí se částečně blížil myšlenkám francouzského saint-simonského socialismu) [1]. John Stuart Mill byl také velkým zastáncem emancipace žen a bojovníkem za ženská práva. Brojil proti nespravedlivému odsuzování viníků páchajících trestné činy na ženách. Tehdejší situaci popisuje ve svém díle Poddanství žen. Millovo jméno je také často spojováno s pojmem utilitarismus. Zcela zásadně ho v tomto směru ovlivnil Jeremy Bentham. Podle Bentahamova učení byl nejvhodnější pro vysvětlování a vytváření sociálního jednání princip užitečnosti. Toto učení vychází z toho, že lidstvo je neustále ovládáno bolestí a rozkoší, s tím, že lidstvo by mělo jít cestou rozkoše [3]. Díky vlivu této filozofii byl Mill přesvědčený o tom, že jde společnost zdokonalovat „shora“, prosazovat lepší zákony a pokroky a tím lidem přinést dobro. Později ale John Stuart Mill zjistil, že Bentahamovo učení postrádá smysl pro lidské city a není použitelné v praxi. Poté následovalo Millovo nervové zhroucení a pokus o sebevraždu.


DÍLA- O svobodě

- Úvahy o vládě ústavní

- Tři eseje náboženství

- Poddanství žen – podporuje emancipaci žen

- Zásady politické ekonomie s některými aplikacemi na sociální filozofii

- Principles

- Sebrané dílo

- O individualitě

- Vlastní životopis

- Systém induktivní a deduktivní logiky

- Logický systém

- Utilitarismus[2]


POUŽITÁ LITERATURA:


[1]Euroekonom [online]. c2010, [cit.2010-11-07].< http://www.euroekonom.cz/osobnosti-clanky.php?type=jz-mill>

[2]JELÍNEK, Tomáš. John Stuart Mill v českém prostředí. Brno, 2009. 36 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

[3]ČERVENKOVÁ, Veronika. John Stuart Mill. Portál ZČU [online]. 9. 4. 2007, [cit. 2011-01-28]. Dostupný z WWW: <ústav.portal.zcu.cz/wps/PA_Courseware/DownloadDokumentu?id=5797>

[4]BEDNÁŘ, Miloslav. Spravedlnost, svoboda a krize Evropy u J. S. Milla. In BEDNÁŘ, Miloslav; LOUŽEK, Marek; KLAUS, Václav. John Stuart Mill : Dvě stě let od narození. 1. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006. s. 116. ISBN 8086547574.

[5]HOLMAN, Robert. Spravedlnost, svoboda a krize Evropy u J. S. Milla. In BEDNÁŘ, Miloslav; LOUŽEK, Marek; KLAUS, Václav. John Stuart Mill : Dvě stě let od narození. 1. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006. s. 116. ISBN 8086547574.