Jekyll-Hyde syndrom

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lukáš Rožnovský

Klíčová slova: mnohočetná osobnost, kyberprostor, psychická porucha

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené: netoholismus, netomanie
podřazené: ---


Psychologie

Jekyll-Hyde syndrom je pojmenováním psychické poruchy, které má původ v názvu klasické novely od Roberta Louise Stevensona Podivný případ dr.Jekylla a pana Hyda. Jedná se o jeden z druhů mnohočetné osobnosti. Robert M. Youngson ve své knize O šílenství podivínství a genialitě[1] uvádí tuto definici mnohočetné osobnosti z DSM[2] : „V člověku existují dvě nebo více vyhraněných osobností či osobnostních stavů(každý se svým vlastním, poměrně stabilním vzorcem vnímání, komunikování a myšlení o okolí a o sobě). Alespoň dva z těchto osobnostních stavů střídavě plně ovládají chování člověka.“[3] V konkrétním případě syndromu Jekylla a Hyda se jedná právě o dvě osobnosti, které plně ovládají chování člověka. Beverly Engel vnímá tento syndrom jako střídání nálad a odlišuje jej od střídání nálad u normálních lidí: toto střídání je častější a vážnější než u normálních lidí; může se změnit nejen nálada, ale i celá osobnost; změna často přináší prvky násilí vůči okolí; nejsou si vědomi těchto změn a odmítají si je přiznat; jsou to výborní lháři; střídání osob reprezentuje konflikt, který probíhá v jejich vnitřním světě; často je to následek nějakého druhu zneužívání v minulosti; tito lidé občas doslova žijí dvojím životem.[4]

Dělení

Beverly Engel také rozlišuje sedm typů této poruchy: [5]


 • Střídání velmi příjemné a na druhou stranu velmi násilné osobnosti.
 • Osobnost s nepředvídatelným chováním.
 • Člověk, který žije opravdovým dvojím životem.
 • Člověk, kterému se změní osobnost po požití alkoholu, drog a jiných druhů omamných látek.
 • Někdo, kdo často mění názory na lidi ve svém okolí.
 • Člověk, který se změní, pokud jej nějakým způsobem vyzvete.
 • „Podvodník“, tedy někdo, kdo se snaží ostatní kolem sebe přesvědčit, že je někým, kým není.

Kyberprostor

Pojem Jekyll-Hyde syndrom se ovšem uchytil i oblastech, které se zabývají psychologií uživatelů internetu. Velmi často o tomto fenoménu mluví docent Václav Jírovský z Ústavu informatiky a telekomunikací Fakulty dopravní ČVUT. Ten tento pojem dává do souvislosti se závislostí na internetu. Pokouší se o vymezení tohoto jevu: „vědomé či nevědomé oddělení osobnosti v reálném světě a ve virtuálním kyberprostoru, konflikt mentality; postupné upřednostňování virtuálních vztahů a prožitků; výměna reálného světa za virtuální svět internetu za cenu vlatní vnitřní degradace.“ [6] I on zde mluví o rozpadu osobnosti, který vyplývá z rostoucí závislosti na pobytu v kyberprostoru a který končí Jekyll-Hyde syndromem, kdy „jedinec žije současně v obou světech, kybernetickém a reálném, aniž by tyto své existence dokázal propojit, postupný přechod do virtuálního světa spojený s rezignací na reálný okolní svět, to jsou důsledky internetových závislostí.“[7] Jírovský se také zmiňuje o velmi neblahých důsledcích tohoto syndromu: „Propadnutí virtuálním internetovým vztahům, ztráta schopnosti odolávat „krutosti“ reálného světa pak dožene některé jedince k sebevražedným pokusům.“[8] Jedná se tedy o velmi nebezpečnou závěrečnou fázi netoholismu, kdy dochází k naprostému rozrušení lidské psychiky, které už nemusí být možné nikdy napravit.Poznámky

 1. YOUNGSON, Robert. O šílenství podivínství a genialitě. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-401-X.
 2. Diagnostic and statistic manual od mental disorders, který sestavuje Americká psychiatrická asociace.
 3. YOUNGSON, Robert. O šílenství podivínství a genialitě. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-401-X. s. 173
 4. převzato a volně přeloženo z ENGEL, Beverly. The Jekyll and Hyde Syndrome. New Jersey: John Wiley and sons. 2007. ISBN 978-0-470-04224-3. s. 14-15
 5. převzato a volně přeloženo z ENGEL, Beverly. The Jekyll and Hyde Syndrome. New Jersey: John Wiley and sons. 2007. ISBN 978-0-470-04224-3. s. 15-16
 6. Společnost ve virtuálním světě[online][prezentace] 2009 [cit. 2011-06-10]. Dostupný z WWW:[1]
 7. JÍROVSKÝ, Václav.Kybernetická kriminalita.Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1561-2. s. 38-39
 8. JÍROVSKÝ, Václav.Kybernetická kriminalita.Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1561-2. s. 39

Použitá literatura

 • ENGEL, Beverly. The Jekyll and Hyde Syndrome. New Jersey: John Wiley and sons. 2007. ISBN 978-0-470-04224-3.
 • JÍROVSKÝ, Václav.Kybernetická kriminalita.Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1561-2.
 • YOUNGSON, Robert. O šílenství podivínství a genialitě. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-401-X.
 • Společnost ve virtuálním světě[online][prezentace] 2009 [cit. 2011-06-10]. Dostupný z WWW:[2]