JIB

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lucie Prudíková

Klíčová slova: portály, informační brány, databáze, vyhledávání, elektronické informační zdroje


JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ BRÁNA

Portály nebo informační brány nabízejí jednotný a snadný přístup k různorodým zdrojům (katalogy knihoven, databáze atd.), které uživatel prohledává najednou přes jedno uživatelské rozhraní. Snaží se tak uživatelům zjednodušit práci s elektronickými zdroji. [3]

Projekt Jednotné informační brány vznikl v roce 2002 jako společný projekt Národní knihovny ČR a Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy. Od roku 2004 je projektem národním. [4] Poskytuje zdroje všeobecné i oborové. Portál je založen na dvou nástrojích firmy Ex Libris, je to MetaLib pro vyhledávání a SFX pro získání přidaných služeb.


VISK 8/B

Jednotná informační brána je součástí programu Ministerstva kultury Veřejné služby knihoven VISK 8/B.

Základním cílem podprogramu VISK 8 je v souladu se státní informační politikou a kulturní politikou vlády ČR zejména zajistit dostupnost informačních zdrojů formou multilicencí a jednoduché a komplexní zpřístupnění a propagace informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány. Podprogram se rozděluje do dvou souvisejících částí, z nichž jedna se týká právě zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány. Jednotná informační brána však otevírá uživatelům nejen cestu k elektronickým informačním zdrojům, ale také díky integraci katalogů knihoven ke zdrojům tištěným.[5]

Jednotná informační brána je nástrojem pro překonání různých uživatelských rozhraní, opakovaného přihlašování k různým službám, obtížné orientace ve velkém množství duplicitních či multiplicitních výsledků na jeden dotaz. Portál tak umožňuje integraci informačních zdrojů, tzn., že na základě jednoho dotazu je prohledáno mnoho informačních zdrojů. Dále poskytuje práci v jediném uživatelsky vlídném rozhraní, umožňuje vytvoření osobní uživatelské brány, dává jednotný formát výstupu a poskytuje možnost stahování záznamů pro katalogizaci volitelně ve formátu MARC 21 a UNIMARC.[5]


Služby

Kromě vyhledávání ve zdrojích Jednotná informační brána nabízí také tzv. přidané SFX služby, které umožní uživatelům získat více informací, například ověření dostupnosti dokumentu v konkrétní knihovně, získání informací o autorovi, plný text konkrétního dokumentu atd.[4]

Využívat volně dostupné zdroje Jednotné informační brány může každý uživatel bez ohledu na místo, kde se nachází nebo zda je registrovaný v knihovně. Licencované zdroje pak může využívat ten, kdo je registrovaný v knihovně, která tyto licencované zdroje zpřístupňuje a zároveň pracuje na počítačích s povolenými IP adresami. Registrovaní uživatelé Národní knihovny mohou využívat všechny zdroje a služby dostupné z portálu také prostřednictvím vzdáleného přístupu, kdykoliv a odkudkoliv.[1]

Kromě přístupu k licencovaným zdrojům mohou registrovaní uživatelé využívat také uživatelské konto, tzv. Můj prostor. Mohou si tedy služby portálu personalizovat. Registrace je zdarma a konto nabízí možnost ukládat a uchovávat nalezené záznamy (e-schránka), vytvářet vlastní skupiny zdrojů a manipulovat s nimi (moje-zdroje), ukládat dotazy (uložené dotazy) a možnost přizpůsobit si vzhled a chování JIB podle vlastních preferencí (předvolby).[2]


Vyhledávání

Jak registrovaní tak neregistrovaní uživatelé si mohou vybrat, jak budou vyhledávat, a to prostřednictvím Snadného nebo Profi vyhledávání. Pro Snadné hledání je připraveno několik skupin zdrojů, uživatel zde může položit obecný dotaz (Jednoduché) nebo ho může zkonkretizovat za použití polí u Pokročilého hledání. Profi hledání nabízí stejné způsoby vyhledávání, navíc však umožňuje vybrat si vhodné zdroje pro dotaz a práci s výsledky vyhledávání.[2]


Závěr

V současné době upadá návštěvnost knihoven, a proto je nutné zaměřit se a poskytovat co nejkvalitnější služby i uživatelům, kteří nejsou návštěvníky knihoven. Jednotná informační brána je vhodným prostředkem, který jim může pomoci orientovat se v záplavě všude přítomných informací snadnou a přívětivou cestou.


Použitá literatura

1. Jednotná informační brána : info [online]. c2001-2010 [cit. 2010-05-24]. Dostupné z WWW: <http://info.jib.cz/>.

2. Jednotná informační brána [online]. c2001-2010 [cit. 2010-05-24]. Základní nápověda . Dostupné z WWW: <http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/napovedy/zakladni-napoveda#11>.

3. NEMEŠKALOVÁ, Hana. Jednotná informační brána z hlediska programového vybavení a podobné projekty ve světě. Knihovna plus [online]. 2005, č. 1 [cit. 2010-05-24]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus51/nemeskalova1.htm>. ISSN 1801-5948.

4.POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška; KOŠŤÁLOVÁ, Karolína; NEMEŠKALOVÁ, Hana . Jednotná informační brána jako nástroj vyhledávání informací. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2007, XVII, 5, [cit. 2010-05-24]. Dostupný z WWW: <http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/555.html>. ISSN 1212-0901.

5.VISK veřejné informační služby knihoven : program Ministerstva kultury [online]. 2010 [cit. 2010-05-24]. VISK 8/B Jednotná informační brána. Dostupné z WWW: <http://visk.nkp.cz/VISK8B.htm>.


Anotovaná webová bibliografie

Zpracovala: Kateřina Kapounová


  • Jednotná informační brána: info [online]. c2001-2010 [cit. 2010-06-17]. Dostupné z WWW: <http://info.jib.cz>.


Základní uživatelský manuál k používání JIB obsahuje také její charakteristiku, systém nápovědy a FAQ. Informace jsou přehledně rozděleny do několika sekcí dle cílové skupiny návštěvníků portálu – pro uživatele, pro knihovny, komplexní údaje o projektu a akcích s ním spojených a konečně fórum.Článek shrnuje cíle JIB pro hybridní knihovny, informuje o současném stavu postupující automatizace knihoven v ČR, shrnuje použité metody při tvorbě projektu, zmiňuje výhody pro uživatele i knihovny, načrtává harmonogram jeho vývoje a nechybí ani definice celkového výstupu projektu.


  • POSPÍŠILOVÁ, J.; KOŠŤÁLOVÁ, K.; NEMEŠKALOVÁ, H. Jednotná informační brána jako nástroj vyhledávání informací[online]. Zpravodaj ÚVT MU. 2007, roč. XVII, č. 5, s. 1-5. Dostupné z WWW: <http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/555.html>. ISSN 1212-0901.


Článek srozumitelnou formou popisuje nejrůznější způsoby vyhledávání, které rozhraní JIB umožňuje. Pro přehlednost doplněno screenshoty JIB.


  • KOŠŤÁLOVÁ, Karolína; LEDÍNSKÝ, Martin; NEMEŠKALOVÁ, Hana; POKORNÝ, Jan. Spuštění nové verze Jednotné informační brány. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 9 [cit. 18. 06. 2010]. Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/4295>.ISSN 1212-5075.


Článek reflektující spuštění nové verze JIB v srpnu 2007. Změny k lepšímu tu jsou charakterizovány přiblížením se potřebám uživatelů a vylepšení stávajících nástrojů. Jde o rozšíření možností vyhledávání o klastry a fasety, přidání položky „Nalézt e-časopis“ do navigační lišty, speciální nadstavby služeb pro registrované uživatele apod.Příspěvek zahrnuje současnou situaci informačních bran v zahraničí, následuje výčet významných světových oborových bran, přičemž Národní elektronické knihovně Finska – FinELib je věnován větší prostor.


  • PORTLOVÁ, Veronika. CASLIN - budování elektronické sítě knihoven aneb spolupráce knihoven v ČR při vytváření jednotného a snadného přístupu k různým informačním zdrojům. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2007. 108 s. Vedoucí diplomové práce prof. Andrew Lass. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/74553/ff_m/DP.doc>


Poslední část této diplomové práce se zaměřuje na problematiku Jednotné informační brány – kapitoly jsou tu konkrétně věnovány Implemetaci MetaLib a SFX a jejich popisu a autorka se zabývá i cíli, funkcemi, programovým vybavením a standardy v této oblasti.


  • STOKLASOVÁ, Bohdana. Jednotná informační brána CASLIN. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 2 [cit. 18. 06. 2010]. Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/909>. URN-NBN:cz-ik909. ISSN 1212-5075.


Poněkud historický článek v Ikaru seznamuje čtenáře s počátky služby Jednotné informační brány. Hodnotné jsou zajisté dnes již archivní screenshoty původní verze JIB.Článek umístěný na informačním webu projektu JIB obsahuje charakteristiku JIB, podrobný popis nástroje SFX, aplikaci metody Konspektu a část o budování oborových informačních bran.


  • VISK veřejné informační služby knihoven: program Ministerstva kultury [online]. 2010 [cit. 2010-06-17]. VISK 8/B Jednotná informační brána. Dostupné z WWW: <http://visk.nkp.cz/VISK8B.htm>.


Jednotná informační brána je součástí programu Veřejné informační služby knihoven VISK 8/B. Tato webová stránka informuje o veškerém dění kolem projektu, obsahuje veškeré důležité dokumenty, jako zápisy z jednání komise VISK, a zároveň definuje cíle programu.