Investor

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Iva Kašpárková

Klíčová slova: investor, investice, investování

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené –
podřazené - akcionář, podílník, banka, makléř, fondy, sponzor, developer


Definice pojmu

Investor je osoba, která chce někam investovat. Usiluje o co největší zhodnocení svých finančních prostředků. Může jím být osoba fyzická i právnická. Investor musí jednat tak, aby investice nebyla ztrátová. Tudíž vždy dopředu zhodnotit jaký bude výnos a jaké bude riziko. Motivy k investování se liší stejně jako očekávání od investic. Pro každého investora je dobrá jiná investice. Vždy ale chtějí co nejvíce vydělat a mít jistotu, že neprodělají.

Důvody investorů k investování

• Vydělali peníze a nyní chtějí uložit a utratit až v budoucnu.
• Chtějí je ochránit před inflací.
• Chtějí, aby uložené peníze přinesli zisk.
• Chtějí díky nim zbohatnout.
• Chtějí investovat, aby o peníze nepřišli.[1]

Dělení investorů

Psychologicky pasivní investoři - Lidé, kteří své jmění získali pasivně, tj. dědictvím, dlouhodobým spořením rodiny nebo rizikovými operacemi s kapitálem, který patří někomu jinému. Obvykle se vyznačují nedůvěrou, opatrností a neochotou riskovat.

Psychologicky aktivní investoři - Mezi tuto skupinu patří především lidé, kteří si na svůj majetek vydělali sami. Převládá u nich ochota riskovat kvůli lepšímu zisku nad potřebou bezpečí.[2]

Příprava investování

Před samotným investováním je nutné, aby se investor rozhodnul, jaké má od investice očekávání, jak velký obnos má k dispozici a jaké riziko je ochoten podstoupit. Je možné si stanovit tzv. investiční horizont, neboli období, během které má investice probíhat. Dlouhodobá investice představuje menší riziko, neboť během let je možné napravit ztráty, které mohou nastat. U krátkodobé je pravděpodobné, že ji můžeme ukončit, než přinese nějaký výnos. Dalším krokem je vybrat vhodný investiční instrument, díky kterému chce dosáhnout výnosu. [3] Je dobré sestavit tzv. portfolio, které má za úkol snížit rizika investování. V portfoliu má investor za úkol sestavit jakýsi plán toho, jaké nástroje může využít v případě ztrát. To znamená, že je sestaveno z více aktiv. Dělí se podle rizikovosti na portfolia konzervativní, dynamické a vyvážené.[4]

Investice

Investici můžeme chápat jako vynaložení určitých zdrojů za účelem prospěchu. Dochází ke zhodnocení nebo znehodnocení a neexistuje záruka jistiny. Investice nejsou pojištěny. Investor se vzdává jisté hodnoty, pro možný prospěch z hodnoty budoucí.[5] Největší hrozbou pro investora je inflace, neboli znehodnocení jeho peněz. Během investice dochází k přeměně peněz na jiná aktiva.

Aktiva – majetek, který pořídíme za účelem budoucího užitku z jejich vlastnění. Aktiva mohou být: cenné papíry, podíly ve firmách, nemovitosti k pronájmu, komodity a dokonce archivní vína či starožitnosti. [6]

Investiční instrumenty

Do investičních instrumentů spadají možné nástroje pro zvýšení hodnoty úspor. Mezi nejvíce využívané instrumenty bychom mohly zařadit:

 • Akcie
 • Dluhopisy
 • Nemovitosti
 • Komodity ( průmyslové suroviny jako ropa, drahé kovy atd.)
 • Měny
 • Dále lze investovat pomocí fondů. Existuje několik typů fondů, jako například - podílové, investiční, hedgové nebo také penzijní fondy.
 • Umělecká díla aj. (chráněna autorským právem) [7]

Použitá literatura

 1. SYROVÝ, Petr. Investování pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 272 s. Finance (Grada). ISBN 80-247-1366-7.
 2. KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 7. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2013, 272 s. Finance (Grada). ISBN 978-80-247-5064-4.
 3. SYROVÝ, Petr. Investování pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 272 s. Finance (Grada). ISBN 80-247-1366-7.
 4. ONDRÁČKOVÁ, Pavlína. Škola investování 25. díl - Portfolio I. In: Klub investorů [online]. 2012 [cit. 2014-12-25]. Dostupné z:http://www.klubinvestoru.com/cs/article/1049-skola-investovani-25-dil-portfolio-i
 5. ZAJÍČEK, Jiří. Teorie portfolia a drobný investor [online]. 2011 [cit. 2014-12-22]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Petr Červinek. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/206538/esf_m/>.
 6. SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance: řízení financí pro každého. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, 220 s. Osobní a rodinné finance. ISBN 978-80-247-4832-0.
 7. Škola investování 10: Investiční instrumenty. In: Klub investorů [online]. [cit. 2014-12-24]. Dostupné z:http://www.klubinvestoru.com/cs/article/2136-skola-investovani-10-investicni-instrumenty