Intranet

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Marie Sýkorová

Z Kisk

Přejít na: navigace, hledání

Klíčová slova: internet, podnikové informace

Synonyma: ---

Související pojmy: extranet

nadřazené –

podřazené -


Intranet

Intranet je síť uvnitř organizace, která využívá technologie internetu (jako jsou webové vyhledávače a servery, TCP/IP protocoly, HTML hypermedia document publishing a databáze atd.) k tomu, aby poskytovala prostředí podobné internetu uvnitř podniku ke sdílení informací, komunikaci, spolupráci a podpoře podnikových procesů. Intranet je používán členy organizace a přístup je omezen za použití jedné nebo více bezpečnostních technologií. Pro zabezpečí se obvykle požívají hesla, kódy a bezpečnostní programy.


Technologie

Používá se stejná infrastruktura jako na internetu. TCP/IP jako komunikační protokol, internetové služby (webové servery) a webové prohlížeče jako univerzální přístupový prostředek. Je nezávislý na internetu. To znamená, že pokud si firma nebo třeba jen soukromá osoba bude chtít zprovoznit vlastní intranet, nepotřebuje mít přístup k internetu.

V podstatě jedinou podmínkou je propojit počítače do sítě, např. pomocí switche a nainstalovat na některý z počítačů servery. Nejlépe je ovšem jeden počítač jako server vyčlenit, hlavně ve větších sítích a pouze na něm provozovat servery (služby). Základem je tzv. webový server. Ten umožní provozovat vnitřní intranetové stránky přes prohlížeč. Tyto stránky jsou pak uloženy nejčastěji na tomto počítači a slouží třeba jako zdroj informací pro celou firmu.

Intranetové stránky bývají zpravidla dostupné pouze z vnitřní sítě. Samozřejmě nic nebrání tomu zpřístupnit je i světu. Zde je ovšem již nutné připojení k internetu.

Je možné nainstalovat i další služby. Jako např.:

• emailový server - umožní zasílání e-mailů v podnikové síti

• ftp server - snadný přenos souborů

• jabber server - instantní messaging


Přístup k internetu nemusí být v principu omezen. Typickým obsahem intranetu bývají interní podnikové informace, jako jsou pravidla, postupy, dokumenty a formuláře.


Charakteristika

Intranet může být považován za soukromou obdobu internetu nebo jako soukromou pobočku omezenou na potřeby podniku. První intranetové webové stránky se začaly objevovat v letech 1990-1991. Ačkoli ještě oficiálně nebyl zaznamenán, termín intranet se poprvé objevil v univerzitních a technologických společnostech v r. 1992.

Intranet se liší od extranetu. Zatímco intranet všeobecně je nepřístupný zaměstnancům mimo organizaci, extranety mohou být přístupné pro zákazníky, dodavatele a ostatní, kdo mají povolení.

Extranet je rozšířením soukromé sítě intranetu zvláštním přístupovým povolením, autorizací a autentizací (anglicky access, authorization, and authentication - AAA protocol). Intranet poskytuje vstupní bránu na internet pomocí síťového přístupu s ochranou firewall, který brání neautorizovanému přístupu. Tato vstupní brána rovněž používá uživatelskou autentizaci, kódování zpráv a často virtuální soukromé síťové propojení (virtual private network - VPN) pro přístup zaměstnanců mimo podnik, aby mohli mít přístup k informacím o společnosti, operačním zdrojům a interním sdělením.


Využití

„Intranety se po svém vzniku staly nejefektivnějším prostředkem sdílení informací a znalostí v organizacích. Jsou takovým nervovým a oběhovým systémem společnosti, jsou důležité pro obchodní procesy stejně jako pro tok informací.“ (5)

Stále více se intranet využívá k posílání nástrojů a aplikací, např. při spolupráci (pro usnadnění práce ve skupinách při telekonferencích) nebo při složitějších podnikových jednáních, při řízení vztahů se zákazníkem, při prodeji, řízení projektů atd. ke zvýšení produktivity. Intranet se rovněž využívá jako firemní platforma pro výměnu názorů. Například, když větší počet zaměstnanců diskutuje o nějaké podstatné věci na intranetovém fóru, může to vést k novým nápadům a podnětům pro řízení, produktivitu, kvalitu a další přínos podniku. Pokud se část intranetu zpřístupní zákazníkům nebo jiným účastníkům mimo podnik, stává se tato část extranetem. Obchodníci mohou posílat soukromé zprávy prostřednictvím veřejné sítě pomocí speciálního kódování a dekódování a jiných bezpečnostních zajištění, aby spojili jednu část svého intranetu s jinou. Kvůli zaměření a rozmanitosti obsahu a množství systémových rozhraní se intranet stává u mnoha organizací mnohem složitějším, než jejich příslušné veřejné stránky. Počet intranetů a jeho uživatelů rapidně roste.

Problémy a jejich řešení

Na intranet je potřeba pohlížet jako na organizmus, jehož péči je potřeba věnovat náležitou a stálou pozornost. Mezi charakteristické příznaky problémů patří:

nedostatek obsahu – není určen správce, a proto se nikdo nestará o to, co obsahuje

nekonzistentní použití – poskytování mnoho informací několika málo lidem v organizaci, zatímco ostatní nemají žádné.

země nikoho – protože není stanoven správce, není nikdo odpovědný za denní údržbu a do obsahu má pravomoc zasahovat pouze pár jedinců, intranet se stává nezajímavým

neroztříděná hromada – informace jsou dodávány bez ladu a skladu, bez časové posloupnosti, žádné zdůraznění priorit

garážový syndrom – hromadění starých zpráv, těžká orientace

Problémy je možné odstranit zkvalitněním uživatelského rozhraní, jmenováním týmu zodpovědného za správu intranetu, položením důrazu na nástroje spíše než na procesy, volbou jednoduchého designu, přátelského pro uživatele, použití aktuálních a relevantních údajů, volba koordinátora pro intranet a pod. (4)


Použitá literatura

1. LAMEE, James A. Intranets and Special Libraries: Making the most of inhouse communications. [online]. University of South Carolina : [s.n.], 2002-04-30 [cit. 2010-05-18]. Dostupné z WWW: <libsci.sc.edu/bob/class/clis724/SpecialLibrariesHandbook/Int&SpecLib.html.>

2. Intranet from Macmillan Science Library: Computer Sciences. Bookrags.com. [online]. 2001-2006 [cit. 2010-05-18]. Dostupné z WWW: http://www.bookrags.com/research/intranet-csci-04/

3. Intranet from World of Computer Science. Thomson Gale, a part of the Thomson Corporation. [online]. 2005-2006 [cit. 2010-05-18] Dostupné z WWW: http://www.bookrags.com/research/intranet-wcs/

4. ZAUHA, Jan. Library Intranets as Knowledge Management Tools: Box of Tricks or Box of Junk? . PNLA Quarterly. 2003, 68, 1, s. 9-23. Dostupný také z WWW: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lih&AN=12072607&site=ehost-live >. ISSN 00308188

5. NATARAJAN, M. Knowledge Sharing through Intranet. DESIDOC : Journal of Library & Information Technology [online]. 2008, 28, 5, p5 [cit. 2010-06-17]. Dostupný z WWW: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lih&AN=36031189&site=ehost-live>. AN:36031189