Interoperability

Z WikiKnihovna
Verze z 17. 1. 2015, 01:31, kterou vytvořil Lilycharlybeth (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martina Sehnalová

Klíčová slova: metadatové standardy, metadata, výměna dat

Synonyma: interoperabilita

Související pojmy: sdílení dat, kompatibilita

nadřazené -
podřazené - syntaktická interoperabilita, sémantická interoperabilita

Charakteristika

Pojmem interoperabilita ("interoperability") se rozumí schopnost systémů spolupracovat mezi sebou a vyměňovat si informace s co nejmenšími ztrátami a bez přímého zásahu uživatele. The National Information Standards Organization (NISO) jej definuje jako "možnost výměny a sdílení dat vícero systémů, které využívají odlišných hardwarových a softwarových platforem, datových struktur a rozhraní". [1] Je to jedna z hlavních podmínek správného fungování sdílení dat a ačkoli byla původně definována pro počítačovou vědu, dnes zasahuje do mnoha oblastí, kde je potřeba sdílení informací, jako například eGovernment [2], e-commerce [3] aj. Důležitou roli ve sdílení dat a spolupráci systémů hrají metadata.


Existují dva hlavní typy interoperability - syntaktická a sémantická interoperabilita. Oba dva typy jsou vzájemně propojené a na sobě závislé.

Syntaktická interoperabilita

Syntaktickou interoperabilitou rozumíme "schopnost systému zpracovat syntaxi znakového řetězce a rozpoznat, že jde o identifikátory (případně zahájit nějakou činnost), a to i v případě, že se v systému vyskytuje více takových syntaxí najednou". [4] Tím je myšlena schopnost základní komunikace a výměny dat mezi jednotlivými systémy a komponenty, bez ohledu na programovací jazyk. K jejímu dosažení je potřeba správné a přesné vymezení a specifikování formátů dat, komunikačních protokolů, rozhraní a dalších důležitých vlastností systémů. [5]

Sémantická interoperabilita

Sémantická interoperabilita je schopnost správně interpretovat význam (sémantiku) sdílených informací. Lze jí dosáhnout používáním přesně definovaných standardů, např. Dublin Core, XML, RDF a podobných, kdy jednotlivá data mají pevně danou strukturu.[6] Díky ní je možné zjistit, zda se u dvou identifikátorů jedná skutečně o tu samou informaci a zda nedošlo k záměně, například zda předpokládané pole s názvem skutečně odkazuje k názvu.


Dvě hlavní zásady:

  • je důležitý popis objektu, na který identifikátor odkazuje - je nutné spojení se strukturovanými metadaty
  • identifikátory musí sdílet stejný referenční rámec - aby bylo možné rozhodnout, že oba odlišné identifikátory odkazují k tomu samému obsahu, je důležité řídit se strukturovanou ontologií [7]


Sémantická interoperabilita nemůže existovat bez interoperability syntaktické. Je důležité nejprve správně určit, ve kterém případě se jedná o identifikátory, aby byla jednotlivá data správně rozpoznána a nedošlo tak k chybě.

Význam interoperability

Na interoperabilitu je kladen velký důraz díky vzrůstajícímu množství odlišných systémů a standardů, u kterých je zapotřebí vzájemná komunikace, a s množstvím vyměňovaných dat její důležitost stále stoupá. Je to nezbytná součást každodenní práce s počítačem, kdy je například stejný obsah webové stránky zobrazován na různých prohlížečích a různých operačních systémech s žádnými nebo minimálními ztrátami. Dotýká se úzce i profesního života, například při výměně bibliografických dat mezi jednotlivými knihovnami, kdy se používá formát MARC 21, ač třeba daným knihovnám neslouží k primárnímu ukládání dat. [8]

Poznámky

  1. NISO (National Information Standards Organization). Understanding Metadata. Bethesda (USA), NISO Press, 2004. p. 15
  2. KALÁB, Miloš. Sémantická interoperabilita v rámci iniciativ EU [online]. 2009 [cit. 2015-01-16]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce Matěj Štefaník. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/173388/fi_b/>.
  3. HAYNES, David. Metadata for information management and retrieval. London: Facet, 2004, xiv, p. 134. ISBN 1856044890
  4. PASKIN, Norman. Interoperabilita identifikátorů. In: DigitalPreservationEurope [online]. [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://www.digitalpreservationeurope.eu/publications/briefs/cz_interoperabilita_identifikatoru.pdf
  5. KALÁB, Miloš. Sémantická interoperabilita v rámci iniciativ EU [online]. 2009 [cit. 2015-01-16]. s. 6.
  6. KALÁB, Miloš. Sémantická interoperabilita v rámci iniciativ EU [online]. 2009 [cit. 2015-01-16]. s. 7.
  7. PASKIN, Norman. Interoperabilita identifikátorů. In: DigitalPreservationEurope [online]. [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://www.digitalpreservationeurope.eu/publications/briefs/cz_interoperabilita_identifikatoru.pdf
  8. HAYNES, David. Metadata for information management and retrieval. London: Facet, 2004, xiv, p. 135. ISBN 1856044890

Použitá literatura