Interní marketing

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
Marketingové vazby

Autor: Štěpánka Kaftanová

Klíčová slova: interní marketing, marketing

Synonyma: vnitřní marketing

Související pojmy:

nadřazené - marketing
podřazené - personální marketing


Charakteristiky

Interní marketing (angl. internal marketing) nebo také vnitřní marketing, jak se mu někdy říká, tvoří součást strategie společnosti a řeší, aby komunikace uvnitř ní probíhala správným způsobem. „Interním marketingem se rozumí jak maximum uspokojování potřeb pracovníků, tak aplikace nástrojů marketingového mixu na interní podnikové vztahy.[1] Je součástí personálního marketingu a také souvisí s PR, konkrétně s druhem interní komunikace. Jak je vidět na horním obrázku, souvisí také s interaktivním marketingem, který se zabývá hledáním optimálního uplatnění marketingových nástrojů vůči veřejnosti.

Interní marketing se zabývá tím, že zkoumá, co by zaměstnance uvnitř firmy motivovalo k vyšší výkonnosti a lepšímu mínění o samotné firmě, nebo co by je naopak demotivovalo. Při těchto výzkumech se také sleduje, s čím jsou zaměstnanci spokojení a s čím nikoliv. Na základě těchto zjištění jsou potom ve firmě přijímána různá opatření a prováděny příslušné změny, aby se docílilo vyšší spokojenosti zaměstnanců. Společnost se tímto způsobem snaží být pro své zaměstance více atraktivní.[2] Důvodem, proč je potřeba zabývat se interním marketingem je to, že „vychází z mnohaleté zkušenosti, že spokojený zaměstnanec obslouží svého zákazníka mnohem lépe, než zaměstnanec nespokojený.“ [3]

Přínosy interního marketingu

Správně fungující interní marketing zajistí uvnitř ve firmě zvýšení efektivní komunikace, výrazně zvýší pracovní výkonnost zaměstnanců a jejich morálku. Dále také posílí firemní kulturu a zvýší konkurenceschopnost dané firmy. V neposlední řadě také ušetří firmě její náklady.[4]

Dosažení dobrého interního marketingu

Při dosahování dobrého interního marketingu, jak je zmíněno již výše, je důležité provádět interní výzkumy ve firmě a s nimi spojené inovace. Dále je důležité, aby se vedení firmy zaměřilo na pomoc svým spolupracovníkům, poskytlo jim správné potřebné nástroje, které potřebují k výkonu své práce. Také by jim mělo poskytnout prostředky, aby si měli možnost roziřovat své vzdělání (např. pomocí nejrůznějších vzdělávacích kurzů či školení) a rozšířili tím svůj rámec působení a své dovednosti. [5] Jak uvádí autoři Chování podniku v globalizujícím se prostředí[3] ve svých prognózách ohledně vývoje marketingu v České republice, interní marketing se stále více rozšiřuje do prostředí firem; zahraniční firmy již pochopily význam investice do něj, ale firmy podnikající v České republice považují interní marketing za zbytečné rozhazování nejen peněžních prostředků.

Příklady dobrého interního marketingu

Velmi kladně je v poslední době hodnocena společnost Singapore Airlines (SIA), která se velmi snaží s oblasti interního marketingu. Ve svém přístupu používá tzv. „pravidlo 40-30-30: 40 % prostředků jde na trénink a motivaci zaměstnanců, 30% je využito na ověřování procesů a postupů a posledních 30 % na nápady a služby spojené s tvorbou nových produktů“[6]

Stena Line, mezinárodní přepravce nákladu a osob ze Švédska. Školí zaměstnance v oblasti vztahů se zákazníky, interní marketingové strategie, realizují pro své zaměstnance vzdělávací kurzy a každým rokem provádí interní průzkum jejich spokojenosti ve firmě.[7]

Poznámky

  1. TOMEK, Gustav. Střety marketingu: uplatnění principu marketingu ve firemní praxi. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 63. ISBN 80-7179-887-8.
  2. ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 219. ISBN 978-80-247-1407-3.
  3. 3,0 3,1 KISLINGEROVÁ, Eva. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 131. ISBN 80-7179-847-9.
  4. Interní marketing. ProfiComm [online]. 2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.proficomm.cz/interni-marketing.html
  5. TOMEK, Gustav. Marketing management. 1.vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999, 406 s. ISBN 80-010-1904-7.
  6. KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 449. ISBN 978-80-247-1359-5.
  7. KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 708. ISBN 978-80-247-1545-2.