Intergram

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martina Sehnalová

Klíčová slova: autorský zákon, kolektivní správcovství, licenční smlouvy

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - kolektivní správci, autorský zákon, OSA, DILIA
podřazené - ---

INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, o.s.[1] je jedním z nejvýznamnějších kolektivních správců na území České republiky. Zastupuje umělce a výrobce zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

Kolektivní správce

Podle §97 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) je kolektivním správcem myšlena bezúhonná právnická osoba, která získala oprávnění k výkonu kolektivní správy.[2]  Toto oprávnění uděluje Ministerstvo kultury. [3] Činností kolektivního správce je dbát na správné dodržování majetkových autorských práv. Každý kolektivní správce má odlišné pole působnosti. Mezi nejznámnější kolektivní správce patří OSA, DILIA a Intergram.

Činnost

Společnost vykonává „kolektivní správu majetkových práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů v rozsahu stanoveném v oprávnění, které mu bylo uděleno rozhodnutím Ministerstva kultury čj. 3209/2001 ze dne 22. března 2001“[4]. Zastupuje výkonné umělce a stará se o to, aby nebyla porušována jejich majetková autorská práva. Uzavírá smlouvy jak s výkonnými umělci a výrobci zvukových a zvukově obrazových materiálů, ale také uzavírá licenční smlouvy s provozovateli hotelů, restaurací, služeb a podobnými subjekty. Dále také „vybírají odměny z nenahraných nosičů a z přístrojů, které přísluší nositelům práv v souvislosti s rozmnožováním pro osobní či vlastní vnitřní potřebu, a dále odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla.“ [5] Intergram je jedním ze šesti kolektivních správců na území České republiky a patří k těm mediálně známějším. Koncem roku 2011 Intergram začal vybírat od firem poplatky za autorádia ve služebních vozech s odůvodněním, že se jedná o veřejnou produkci[6]. Díky stížnostem oslovených podnikatelských subjektů se touto situací začal zabývat odbor autorského práva Ministerstva kultury a jeho "Informativní stanovisko odboru autorského práva Ministerstva kultury k nárokování odměn za užívání autorádií ve služebních vozech ze dne 16. 12. 2011" Intergramu tento nárok nepřiznalo, jelikož přehrávání hudby v autorádiích není výdělečnou činností a neslouží k většímu zisku. Bylo zde také zdůrazněno, že "v rámci provedené rešerše nebyl zjištěn žádný členský stát EU, ve kterém by se (ať už na základě tamní právní úpravy, judikatury či aplikační praxe kolektivních správců) licencovalo užití autorádií ve služebních/firemních vozech a vybíraly za takové užití odměny".[7]Intergram byl nucen již vybrané poplatky vrátit.

Oblasti působnosti

Společnost Intergram působí v těchto dvou oblastech:

a) Oblast práv tzv. povinně kolektivně spravovaných Jedná se o právo na odměnu za "užití uměleckého výkonu zaznamenaného na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům a za užití zvukového záznamu jejich vysílání rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání"[8]. Společnost Intergram vybírá poplatky za použití uměleckých děl a tyto poplatky následně rozděluje mezi jednotlivé umělce.

b) Oblast tzv. veřejných produkcí Mezi veřejné produkce se počítá "zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově"[9] Tato oblast se týká zejména živých přenosů koncertů, divadelních představení apod.

Poznámky

  1. Stanovy | Intergram - Nezávislá společnost výkonných umělců. [online]. 2012 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.intergram.cz/cs/stanovy/
  2. 121/2000 Sb. - o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) - Text předpisu - Portál veřejné správy [online]. 2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=49278&recShow=107&nr=121~2F2000&rpp=50#parCnt
  3. Časté dotazy | Ministerstvo kultury [online]. 2007-2010 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/caste-dotazy-508/
  4. Stanovy | Intergram - Nezávislá společnost výkonných umělců [online]. 2012 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.intergram.cz/cs/stanovy/
  5. Časté dotazy | Ministerstvo kultury [online]. 2007-2010 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/caste-dotazy-508/
  6. Intergram: Plaťte za hudbu ve služebních autech | Firmy a trhy | www.lidovky.cz [online]. 2011 [cit. 2013-05-20]. Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/intergram-platte-za-hudbu-ve-sluzebnich-autech-flm-/firmy-trhy.asp?c=A111114_074304_firmy-trhy_mev
  7. Informativní stanovisko odboru autorského práva Ministerstva kultury k nárokování odměn za užívání autorádií ve služebních vozech ze dne 16. 12. 2011 | Ministerstvo kultury [online]. 2007-2010 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/informativni-stanovisko-odboru-autorskeho-prava-ministerstva-kultury-k-narokovani-odmen-za-uzivani-autoradii-ve-sluzebnich-vozech-ze-dne-16--12--2011-117398/
  8. Koho zastupujeme | Intergram - Nezávislá společnost výkonných umělců [online]. 2012 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.intergram.cz/cs/koho-zastupujeme/
  9. Koho zastupujeme | Intergram - Nezávislá společnost výkonných umělců [online]. 2012 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.intergram.cz/cs/koho-zastupujeme/

Použitá literatura