Interaktivní výuka

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lenka Janská

Klíčová slova: interaktivní výuka, interaktivní vyučování

Synonyma: vzájemně komunikující výuka, výuka umožňující aktivní účast učících se

Související pojmy: výuka umožňující vzájemnou komunikaci, aktivní učení

nadřazené – výuka a vzdělávání, vzdělávací metody

podřazené –interaktivní tabule, interaktivní cvičení


Charakteristika

Interaktivní výuka je pokroková metoda vyučování na základních a středních školách. V návaznosti na hlavní cíle nového školního vzdělávacího programu je hlavním účelem tohoto typu výuky předložit žákům a studentům zábavnější formu výuky. Žáci pracují v hodinách méně stereotypním způsobem, čímž se zvyšuje jejich motivace k učení. Na rozdíl od minulých metod se žáci mohou aktivně zapojovat do procesu vzdělávání. Důležitými vlastnostmi interaktivní výuky je názornost a systematičnost při výuce, jsou využívány webové odkazy, audio i video nahrávky s materiály, které doplňují či upřesňují dané téma. Interaktivní výukou se rozvíjí také mezipředmětové vztahy.[2]

Materiály pro interaktivní výuku

Učebnice Většina nakladatelství se současnému trendu přizpůsobila a vydává učebnice zaměřené na interaktivní výuku. Jsou charakteristické svou atraktivní grafickou úpravou a obrazovým materiálem. Všechny učebnice mají metodické příručky pro učitele, které pedagogům usnadňují přípravy na hodiny a nabízejí rady, nápady a aktivity, kopírovatelné materiály a další informace. Součástí učebnic bývají i audionahrávky, DVD a videonahrávky. Interaktivní učebnice se skládá ze dvou částí: výkladové a dynamické. Základ výkladové části tvoří statická část, která je totožná s obsahem tištěných učebnic. Umožňuje efektivní práci s textem i obrazovým materiálem. Dynamickou část tvoří systém multimédií zakomponovaných do probíraného učiva (videosekvence, 2D a 3D animace, zvukové nahrávky, odkazy na webové stránky, texty doplňující učebnici).

Interaktivní cvičení Interaktivní cvičení převádějí obsah cvičení z učebnic do atraktivnější podoby na interaktivní tabuli. Žáci si při plnění úkolů zlepšují nejen počítačovou gramotnost, ale jsou i motivováni k rozvíjeni dosud nabytých znalostí. Mohou pracovat buď samostatně anebo v kolektivu.

Technika pro interaktivní výuku

Interaktivní tabule Interaktivní tabule je velká elektronická projekční plocha, propojená s počítačem a dataprojektem. Je buď pevně připevněna na stěnu, nebo na výškově nastavitelném stojanu. Obraz z počítače je promítán na její povrch. Učitel nebo žák pracuje na interaktivní tabuli pomocí prstu, elektronické tužky nebo speciálního ukazovátka.[6]

Dataprojektor Dataprojektorem je promítán obraz z počítače, notebooku na projekční plátno nebo interaktivní tabuli. Bývá většinou součástí interaktivní tabule.

PC a notebook Interaktivní učebnice jsou na pevném disku počítače nainstalovány a pomocí diaprojektoru jsou promítány na interaktivní tabuli.

Hlasovací zařízení Elektronické hlasovací zařízení umožňuje žákům vyplňovat elektronické testy promítané na elektronické tabuli.

Tablet Tablet je elektronické polohovací zařízení skládající se z aktivní plochy a bezdrátového pera, pomocí něhož mohou žáci psát na aktivní plochu. Zápis je přenášen do počítače, k němuž je tablet připojen.[2]


Výzkum

“Se zajímavým výzkumem přišli španělští odborníci na mezinárodní konferenci o nadaných ECHA (European Council for High Ability). Odborníci ze Španělska provedli psychologické šetření o vlivu moderních technologií, konkrétně interaktivních tabulí Smart Board na žáky ve výuce. Mimo jiné zjistili, že pokud učitel správným tvořivým způsobem tvořil vlastní hodiny nebo je kombinoval s internetem či hotovým programem a potom tyto tvořivé hodiny aplikoval ve výuce, významně zvýšil tvořivost žáků. Provedli test, kterým měřili kreativitu dětí v běžné třídě. Výsledky ukázaly, že míra kreativity je u dětí na cca 63%. Potom aktivně po několik měsíců systematicky a správně vyučovali pomocí interaktivní tabule, kterou měli ve své kmenové učebně stále k dispozici. Následně provedli další měření, které ukázalo posun rozvoje kreativity u stejného vzorku žáků až na 80 %. (Martín Lobo, ECHA 2008, Study of Classroom Praktice a Effective Teaching Strategie with Digital Smart Board to Gifted).[4]


Využití interaktivní tabule v praxi

S interaktivní tabulí pracuje v současné době většina středních škol a pozadu nezůstávají ani školy základní. Nakladatelství učebnic vydávají knihy, které jsou zaměřeny přímo na výuku s interaktivní tabulí. Učitelé si výuku s použitím interaktivní tabule mohou zakoupit anebo si ji vytvoří sami. Interaktivní tabule je velkým přínosem také pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení, protože působí na všechny smysly a žák (například s dyslektickou vadou) není odkázán pouze na četbu, ale i na zvukový vjem.


Použitá literatura

  1. BYRNE, Donn. Techniques for classroom interaction. 1st. London : Longman, 1987. 108 s. ISBN 0-582-74627-2.
  2. Digitální třída [online]. 2007 [cit. 2010-05-17]. Interaktivní výuka. Dostupné z WWW: <http://www.digitalnitrida.cz/Metodiky/Interaktivnívýuka/tabid/86/language/cs-CZ/Default.aspx>.
  3. HAUSNER, Milan, et al. Výukové objekty a interaktivní vyučování. Liberec : Venkovský prostor, c2007. 72 s. ISBN 978-80-903897-0-0.
  4. HUBATKA, Miloslav. Ve škole : portál na podporu interaktivní výuky [online]. 06.10.2008 [cit. 2010-05-17]. Interaktivní tabule rozvíjí kreativitu žáků . Dostupné z WWW: <http://www.veskole.cz/(Ojgz)/a2200_interaktivni-tabule-rozviji-kreativitu-zaku.html>.
  5. Interaktivní výuka In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , 11. 3. 2010 [cit. 2010-05-17]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Interaktivní výuka>.
  6. I-výuka [online].Fraus, 2008 [cit. 2010-05-17]. Interaktivní výuka. Dostupné z WWW: <http://www.interaktivni-vyuka.cz/>.
  7. PREISLER, Daniel. EGovernment : Dobrá praxe [online]. 2010 [cit. 2010-05-17]. Moderní výuka pomocí interaktivních tabulí. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/moderni-vyuka-pomoci-interaktivnich-tabuli.aspx>.
  8. TheActivClassroom by Promethean [online].Profimedia , 2009 [cit. 2010-05-17]. Interaktivní výuka. Dostupné z WWW: <http://www.activboard.cz/>.
  9. Ve škole : portál na podporu interaktivní výuky [online]. [cit. 2010-05-17]. Dostupné z WWW: <http://www.veskole.cz/>.