Inovace

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Miroslav Kršek

Klíčová slova: Inovace, obnovit, měnit

Synonyma: Změna, pokrok, zdokonalení

Definice

V latinském slovníku bychom tento pojem našli pod termínem innovare. Český překlad je patrný z výše uvedených klíčových slov a synonym. Innovvare tedy znamená něco ve smyslu měnit nebo obnovit. K pojmu inovace můžeme najít na internetu i v současné literatuře velké množství definic. V Příručce pro rozvojová partnerství, kterou vydalo Společenství EQUAL, se nám nabízejí hned dvě: „Inovace je úspěšné využívání nových myšlenek„[1] , kterou navrhlo Ministerstvo obchodu a průmyslu velké Británie. Druhou používá Evropská komise: „Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.„[1] Za jednodušší definici inovace bychom mohli považovat „všechny převratné objevy lidstva.„ [2]

Historie

Inovace byla dříve označována jako podnikavost. Za zakladatele tohoto pojmu považujeme ekonoma a politologa Josefa Aloise Schumpetera, který v roce 1939 vydal knihu Business Cycles. „Byl pravděpodobně prvním badatelem, který výrazně přispěl do konceptu podnikavosti a vyvinul jeho teorie. „[3] Inovace byly dříve chápány spíše negativně. Postupem času se ale myšlení lidí díky vědecko-technickým revolucím začalo měnit a inovační myšlení se rozvinulo velmi rychle. Nejvíce je tento proces patrný po skončení druhé světové války.

Vznik inovace

Inovaci předchazí invence (nové poznatky), „tj. tvůrčí aktivita vedoucí ke změnám ve vědění„ [2]

K tomu aby inovace vznikla jsou zapotřbí tři faktory:

 • DŮSLEDNOST - Jedná se o důslednost v dodržování níže uvedených faktorů. Poskytuje informace o potřebě budoucích opatření v inovačnim procesu.
 • KOMPLEXNOST - Kdyby inovace nebyla komplexně uplatněna (tzv. izolovaná inovace), přinesla by snížený nebo i záporný efekt.
 • VČASNOST - Doplňuje předchozí podmínky o časové hledisko. Inovace se musí uplatnit ve vhodný okamžik, nejlepé v co nejkratším čase.

Rozdělení

Podle toho co je předmětem inovace:

 • inovace cílů - zaměřuje se na využití nových poznatků a dosahování tak nových cílů
 • inovace paradigmatu - u tohoto druhu inovace se mění mentální model v organizaci
 • inovace pozice - mění se kontext vytváření a dodávání produktů ke spotřebitelům
 • inovace procesu - mění se způsob vytváření a dodávání produktů ke spotřebitelům
 • inovace produktu - mění se produkt, který obdržíé konečný spotřebitel
 • inovace prostředí - jedná se o změny v institucích a organizacích
 • inovace sociální - změny se týkají sociálního porstředí
 • inovace netechnická - změny zde se uplatňují obory netechnického zaměření (ekonomika)
 • inovace technická - jde o změny, která se týká nových technologií
 • inovace výrobková - zaměřuje se na vyšší potřeby spotřebitele než u běžného produktu


Podle míry novosti:

 • inkrementální - jedná se o malá zlepšení
 • radikální - „transformují způsob, jak o věcech uvažujeme a používáme„ [4]


Podle fází, kterými inovace prochází:

 • Pronikání inovace - inovace se začíná objevovat a vyvolává tvořivou spolupráci
 • Konjunktura inovace - svým působením řeší situace a zabezpečuje úkoly
 • Morální opotřebování inovace - inovace přestává plnit svoji úlohu, protože se vlivem pokoroku opotřebovala

Inovace v ČR

Ze zprávy NIP (Národní inovační politika ČR) vyplývá, že by se stát měl ubírat směrem ke znalostní ekonomice. To znamená, že „je důležité, aby stát prostřednictvím vhodné NIP inovace a výzkum podporoval.„[5] Server Businessinfo dále tvrdí, že v ČR chybí politika, která by podporovala proinovační prostředí. Je tedy nutné, aby stát podporoval inovační polituku, která by spolupracovala s výzkumnou, průmyslovou, sociální a dalšími politikami.

Poznámky

 1. 1,0 1,1 Příručka pro rozvojová partnerství - Inovace [online]. 2006, [cit.2011-05-12]. Dostupné na WWW: <http://www.equalcr.cz/files/clanky/7/INOVACE.pdf>. Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „CIP_EQUAL“ použit vícekrát s různým obsahem
 2. 2,0 2,1 Historie inovací [online]. 2005, [cit.2011-05-10]. Dostupné na WWW: <http://is.vsfs.cz/el/6410/leto2004/BK_ME/>. Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „Historie“ použit vícekrát s různým obsahem
 3. Josef Alois Schumpeter [online]. 2011, [cit.2011-05-10]. Dostupné na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Alois_Schumpeter#Podnikavost_.28inovace.29>.
 4. MALOŇOVÁ, Alexandra. Podpora inovací v práci učitele základní školy dalším vzděláváním. Brno, 2008. 92 s. Diplomová práce na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity Ústavu pedagogických věd. Vedoucí diplomové práce Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
 5. Národní inovační politika ČR na léta 2005 - 2010 [online]. 2006, [cit.2011-05-10]. Dostupné na WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/koncepce-a-politiky/narodni-inovacni-politika-cr-2005-2010/1000502/38741/>.

Použitá literatura

 1. MALOŇOVÁ, Alexandra. Podpora inovací v práci učitele základní školy dalším vzděláváním. Brno, 2008. 92 s. Diplomová práce na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity Ústavu pedagogických věd. Vedoucí diplomové práce Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
 2. DYRTL, Zdenek; STŘÍTESKÁ Michaela. Efektivní inovace : Odpovědnost v managementu. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2009. 150 s. ISBN 978-80-251-2771-1
 3. Národní inovační politika ČR na léta 2005 - 2010 [online]. 2006, [cit.2011-05-10]. Dostupné na WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/koncepce-a-politiky/narodni-inovacni-politika-cr-2005-2010/1000502/38741/>.
 4. Příručka pro rozvojová partnerství - Inovace [online]. 2006, [cit.2011-05-10]. Dostupné na WWW: <http://www.equalcr.cz/files/clanky/7/INOVACE.pdf>.
 5. Historie inovací [online]. 2005, [cit.2011-05-10]. Dostupné na WWW: <http://is.vsfs.cz/el/6410/leto2004/BK_ME/>.
 6. Josef Alois Schumpeter [online]. 2011, [cit.2011-05-10]. Dostupné na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Alois_Schumpeter#Podnikavost_.28inovace.29>.