Informacni doba

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Katarína Filičková

Kľúčové slová: informácie, informačná spoločnosť, informačná explózia

Synonyma: počítačová doba, digitálna doba, informačná éra

Súvisiace pojmy:

nadradené - informačná revolúcia
podradené - informačné a komunikačné technológie, Internet, informácie


Charakteristika

Informačná doba je označenie pre súčasné chápanie spoločnosti. V súvislosti s ňou je možné sa stretnúť s množstvom dostupných definícií a charakteristík. Napríklad je informačná doba definovaná ako „obdobie, ktoré začalo v poslednej štvrtine 20. stor., kedy sa informácie stali ľahko dostupnými prostredníctvom publikácií a možnosti pracovať s informáciami prostredníctvom počítačov a počítačových sietí.“[1] Alebo je definovaná ako „čas, kedy je veľké množstvo informácií široko dostupné mnohým ľuďom, najmä vďaka počítačovým technológiám.“[1]

Pre informačnú dobu je charakteristická napr. informačná spoločnosť, „společnost založená na integraci informačních a komunikačních technológií do všech oblastí společenského života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy.“[2] Ďalej je pre informačnú dobu typický informačný priemysel, nové informačné povolania, predovšetkým vo vede a výskume, fenomén informačného preťaženia a podobne. Pochopiteľne neoddeliteľnou súčasťou dnešnej doby sú nové, stále dokonalejšie a výkonnejšie informačné a komunikačné technológie. Ako príklad je možné uviesť telegraf alebo písací stroj, dnes už zastarané média. Na druhej strane mobilné zariadenia alebo navigačné prístroje používané dnes.

Z historického hľadiska je však nutné, v súvislosti s informačnou dobou, zdôrazniť tri informačné explózie. Prvú informačnú explóziu predstavuje vznik písma približne 4000 rokov pnl. V polovici 15. stor. nasleduje druhá informačná explózia v podobe vynálezu kníhtlače. A v súčasnosti vznik počítačov predstavuje obdobie tretej informačnej explózie.[3] Tu je, okrem iného, charakteristický nárast možnosti publikovať práce, nárast množstva dokumentov. „Informačným problém súčasnosti je neschopnosť vhodne využiť obrovské množstvo informácií, ktoré má ľudstvo k dispozícii.“[4] S tým je potom spojená problematika informačného stresu, alebo informačného preťaženia a ďalej spájaná s konceptom informačného správania.

Mýty o informačnej dobe

Povaha informačnej doby nie je jasná, predstavuje zmätok, čo vo všeobecnosti vedie k falošným predstavám o nej. Informácie a mylné predstavy sa šíria rýchlo a bez povšimnutia. Na tomto mieste bude predstavených päť najznámejších mýtov, nakoľko je vďaka nim možné lepšie pochopiť pojem informačná doba. Ide o:

1. „Kniha je mŕtva“[5] – štatistiky však ukazujú, že populácia kníh sa zvyšuje, neklesá a určite neumiera; každým rokov je publikovaných viac a viac kníh oproti minulému roku

2. „Vstúpili sme do informačného veku“[5] – každá doba je dobou informácií; informácie existovali v každej dobe a dostupné boli primeraným spôsobom

3. „Všetky informácie sú teraz dostupné online“[5] – niektoré archívne materiály, súdne rozhodnutia a pod. nie je možné bez povolenia čítať, nie to ešte digitalizovať; navyše tomuto tvrdeniu odporuje aj fakt, že informácie v digitálnom svete sa rozpadávajú rýchlejšie ako tlačené materiály

4. „Knižnice sú zastarané“[5] – definovať knižnicu ako sklad kníh je možné dnes už považovať za primitívny názor; samozrejme tieto inštitúcie stále sprístupňujú knižné dokumenty no v súčasnosti plnia nové funkcie, napr. mimoškolské aktivity pre deti, poskytujú prístup k EIZ, organizujú lekcie informačného vzdelávania a pod., to predstavuje knižnice v novom rozmere

5. „Budúcnosť je digitálna“[5] – je to síce pravda ale do istej miery zavádzajúca; prevaha digitálnej komunikácie neznamená že tlačené materiály už nebudú dôležité


Poznámky

  1. 1,0 1,1 Information Age. In: The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus [online]. Princeton University: Farlex Inc. [cit. 2014-05-04]. Dostupné z: http://www.thefreedictionary.com/information+age
  2. JONÁK, Zdeněk. Informační společnost. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000468&local_base=KTD.
  3. MAREŠ, Milan. Žijeme v období třetí informační exploze. In: SKIP: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. ©2010-2014. [cit. 2014-05-04]. Dostupné z: http://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Bul00_15.htm
  4. RANKOV, Pavol. Informačná explózia - informačný stres - informačné správanie. Knižnica. 2006, roč. 7, č. 8. Dostupné z:http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2006/august/03.pdf
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 DARNTON, Robert. 5 Myths About the Information Age. In: The Chronicle of Higher Education [online]. 17 April 2011. [cit. 2014-05-04]. Dostupné z: http://chronicle.com/article/5-Myths-About-the-Information/127105/

Použitá literatura