Informace

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Kamila Jobová

Klíčová slova: znalosti, komunikace, údaje, poznatky, bit, informační věda, entropie

Synonyma: sdělení, zpráva, oznámení, údaj, poznatek, znalost, vstupní údaje, data, hodnoty

Související pojmy:

nadřazené - informační věda, informatika, infometrie
podřazené - infon, entropie informací, metainformace, negentropie

Charakteristiky

Pojem Informace pochází z latinského výrazu Informare, což znamená dávat tvar, podobu, formovat, vytvářet představu či pojem. Je tedy zřejmé, že souvisí s utvářením znalostí a formováním lidského ducha. Informace jsou základem pro myšlení člověka i pro mezilidskou komunikaci. Informace jsou apriorně hodnotově neutrální, hodnotu jim přisuzuje až člověk.

Obecně je informace údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech, které v něm probíhají. Informaci můžeme tedy také chápat jako komunikovatelný poznatek, který je pro příjemce přínosný, nebo takové sdělení, které usnadňuje volbu mezi několika různými alternativami. [4]

Informaci si nelze představit ani jako hmotu, ani jako energii, proto ji někteří vědci označují jako další univerzální pojem, který se řadí k pojmům hmota a energie. Informace se tedy využíváním nespotřebovává. Jednotkou míry informace je jeden bit (binary digit). Bit vyjadřuje jednu ze dvou možných variant (0,1). [5] Zkoumáním a studiem informací a informačních procesů se zabývá informační věda.


Čtyři základní významy pojmu informace

Jak uvádí profesor Cejpek, pojem informace může mít čtyři základní významy: [2]

1) Informace jako psychofyziologický jev a proces Informací v tomto pojetí můžeme označit jen takovou zprávu, jejímž příjemce je člověk, vysílačem však může být i stroj. Informace zde mají povahu podnětů z okolního světa i z naší mysli, které stimulují mozek k jejich dalšímu zpracovávání. O informaci jako psychofyziologickém jevu a procesu mluví také Norbert Wiener ve svojí klasické definici informace: "informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním". Významným předmětem zkoumání je zde tzv. Mind - Body problém, tedy problém, jestli je informace projevem lidské mysli či mozku, a v jakém vztahu k sobě jsou lidská mysl a lidské tělo. Zda je lidská mysl ovlivňována fyzickou činností mozku či mozek funguje na základě činnosti mysli, zda jsou tyto dvě činnosti na sobě vzájemně nezávislé, nebo zda fungují s naprosto identicky. Tento problém není v současné době vyřešen.

2) Míra odstranění entropie (neuspořádanosti) Míra neuspořádanosti (entropie) je odstraněna po přijetí informace. Tím je vyjádřena míra získané informace. Entropie klesá při růstu informace a naopak. Opakem entropie je negentropie, čili uspořádanost, organizace, informace.

3) Potenciální informace a data cirkulující v technických zařízeních Dalším typem informací jsou takzvané potenciální informace. Tyto informace jsou zaznamenány, tedy fixovány na libovolný hmotný nosič informací. Takovéto informace tak mohou být přenášeny v čase i prostoru. Podmínkou pro rozpoznání zaznamenané informace je znalost kódu, pomocí kterého byla na nosič zaznamenána. Data cirkulující v technických zařízeních jsou zvláštním poddruhem potenciálních informací.

4) Informace jako výraz různorodosti v objektech a procesech živé a neživé přírody Zde můžeme informace chápat jako produkt a objektivně existující součást evoluce, a to jak přirozené evoluce, tak i evoluce lidské kultury. Rozlišujeme zde informace biotické, které vznikly již pře člověkem a nejsou na něm nikterak závislé, a informace sociokulturní, které se objevují se vznikem člověka. Informace tedy existuje nezávisle na člověku.

Použitá literatura

1. Online Lingea slovníky [online]. 2008 [cit. 2010-04-06]. Dostupné z WWW: <http://slovniky.lingea.cz>.

2. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace, myšlení : Úvod do informační vědy. 2. přepracované. Praha : Karolinum, 2005. 233 s. ISBN 80-246-1037-X.

3. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 2010 [cit. 2010-04-06]. Informace - Wikipedie, otevřená encyklopedie. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Informace>.

4. KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. 2005 [cit. 2010-04-06]. KTD - Úplné zobrazení záznamu. Dostupné z WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/G4VH52L3ECHR6Q3FLVTK34QGDDLG6Y7VM9BL8JA15CIF5UG9RT-51238?func=full-set-set&set_number=066870&set_entry=000016&format=999>.

5. ČINČERA, Jan. Informace, komunikace a společnost : Kapitoly z informační vědy. 1, pracovní. Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, 2002. 39 s.