Informační vzdělávání

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Monika Malečková

Klíčová slova: informační vzdělávání, informační výchova, informační gramotnost, práce s informacemi

Synonyma: informační výchova

Související pojmy:

- nadřazené - vzdělávání

- podřazené - informační gramotnostCharakteristika

Dle TDKIV [1] je "informační vzdělávání formativní proces získávání znalostí, vědomostí a návyků z oborů a disciplín, které se zabývají shromažďováním, zpracováním, uchováváním, zpřístupňováním a využíváním informací (především informační vědy a knihovnictví)".

Občas, především ve starších dokumentech bývá používán i termín informační výchova, od kterého se dnes již spíše odstupuje, dle TDKIV [2] je příprava (výchova) uživatelů informací "výuka a školení uživatelů zaměřená na získání nebo rozvinutí jejich schopnosti samostatné práce s informačními zdroji a využívání služeb knihovny".

V anglických textech je pro termín informační vzdělávání (information education) častěji používáno termínu informační gramotnost (information literacy). Tyto termíny jsou brány v mnoha případech jako synonyma. Informační gramotnost je však podřazený pojem, zjednodušeně lze říci, že informační gramotnost je výstupem informačního vzdělávání.

TDKIV [3] definuje informační gramotnost jako "schopnost jednotlivce prostřednictvím dostupných informačních metod a technologií vyhledávat, zpracovávat, vyhodnocovat a využívat informace".

Informační gramotnost a informační vzdělávání někdy bývají nesprávně zaměňovány s počítačovou gramotností a vzděláváním v ICT, jedná se však už o jinou oblast. Přesto se můžeme setkat s tím, že v kurzech IV jsou zahrnuty i např. práce se základními programy jako jsou MS Word, MS Excel a MS Powerpoint. Tyto dovednosti mohou pomoci v práci s informacemi, ale primárně patří do vzdělávání v ICT.

Informační vzdělávání je dlouhodobý, prakticky celoživotní proces, jehož náplň se mění dle věku a informační úrovně a potřeb jednotlivého uživatele.


Náplň IV

Do obsahové náplně informačního vzdělávání spadá celý proces práce s informacemi. Od uvědomění si informační potřeby a jejího správného definování přes vybrání správného informačního zdroje, umění nalezení informace v informačním zdroji až po její zpracování, tedy rozpoznání kvalitní informace a případně její použití v odborném textu s čímž souvisí např. i citování zdrojů.

Dle mého průzkumu kurzů informačního vzdělávání a obsahů informačního vzdělávání by se dala témata IV rozdělit do užšího a širšího pojetí.


Jádrem bývá prakticky vždy (užší pojetí):


Kde informaci hledat – znalost institucí a zdrojů pro daný problém, případně vědět, kde je možné tyto zdroje nebo instituce nalézt.

Jak informace nalézt – jakým způsobem naformulovat rešeršní dotaz, tak abychom dostali nejrelevantnější odpovědi a jak pracovat s různými vyhledávacími rozhraními.

Citace a autorské právo – citace bývají hlavním tématem především u kurzů pro vysokoškoláky, ale vysvětlení autorského práva a seznámení s technikou citování bývá zahnuto v kurzech i pro SŠ a ZŠ.

Vyhledávání na internetu – k tématu internetu primárně patří především efektivní práce s internetovými vyhledávači.


V rozsáhlejších kurzech bývají dále témata jako (širší pojetí):


Definování problému (informační potřeby) – a její převedení do klíčových slov tak, aby bylo možné informaci vyhledat.

Internet – k této oblasti se váže spousta podtémat, jako např. internetová kriminalita a její prevence, používání služeb 2.0 atp.

Hodnocení informací – tato oblast je stejně důležitá jako umění správně informaci nalézt. Uplatňuje se v ní kritické myšlení a další techniky, jak rozpoznat, že jde o informaci relevantní.


S informačním vzděláváním v širším slova smyslu souvisí např. i (nebývá klasicky v kurzech IV):


Informační hygiena – prevence technostresu, time management atp.

Rychločtení – umění orientovat se v textu rychleji a efektivněji.

Práce s pamětí – techniky usnadňující učení a zpracovávání informací.


Výuka

Výukou práce s informacemi se v České Republice zabývají především knihovny.


Online dostupné kurzy informačního vzdělávání


Pro VŠ:


E-kurz Informační výchovy [4] - vytvořen pracovníky oddělení knihoven VIC ČVUT a knihovníky ČVUT. Kurz je rozdělen na tři části dle znalostní úrovně, je celý dostupný online.

E-kurz Jak pracovat s informacemi[5] - vytvořený Ústřední knihovnou Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

E-kurz Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF MU [6] - návody na práci s multioborovými i oborovými databázemi a knihovními katalogy.

Kurz práce s informacemi [7] -původní obsah kurzu Kurz práce s informacemi, který je vyučován na MU. Přístupné jsou textové opory a flashové animace. Aktuální verze je zatím přístupná pouze z IS MU pro účastníky kurzu.

Výukové materiály Ústřední knihovny ČVUT [8] - online návody na práci s databázemi.

Výukové materiály Univerzitní knihovny Ostravské univerzity [9] - zaměřené na citace.

Kurz práce s informacemi - NING [10] - odkaz na sociální síť aktuálního kurzu Kurz práce s informacemi vyučovaného na MU. Naleznete zde doplňující odkazy k tématům informačního vzdělávání.

E-kurz Knihovna ve světě informačních technologií [11] kurz vytváří knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - zabývá se především informačními zdroji a databázemi.

Rozcestník materiálů zaměřených na citace [12]


Pro ZŠ a SŠ:


INFOGRAM [13] - portál pro podporu informační gramotnosti, obsahuje jak zpracovaná témata, tak i metodické materiály pro učitele, vhodný především pro ZŠ a SŠ.

Výchova k práci s informacemi [14] - pěkný studijní materiál pro žáky základních škol, vytvořený Národní pedagogickou knihovnou Komenského.


Organizace zabývající se IV

NAKLIV - Národní klastr informačního vzdělávání [15] - působící pod KISK MU, cílem projektu je ustanovení neformálního partnerství institucí, jež se zabývají informačním vzděláváním. Stránky obsahují mj. i odkazy na další stránky zabývající se IV.

Sekce pro informační vzdělávání [16] - sekce působí pod Českou informační společností, o. s., sekce se zabývá koordinací informačního vzdělávání ve veřejných a školních knihovnách.

Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách [17] - působící pod Asociací knihoven vysokých škol ČR - stránky obsahují mj. i odkazy na dokumenty a články, napsané členy komise a odkazy na další instituce a kurzy zabývající se IV.

Sekce pro informační vzdělávání uživatelů (IVU) [18] - působící pod SDRUKem, stránky obsahují mj. prezentace z konference Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách, která se konala 20. 4. 2010.


Doporučená literatura

Odkazy na další literaturu týkající se tématu IV:


[19] - rešerše na téma informační gramotnost vypracovaná Národní pedagogickou knihovnou Komenského

[20] - rešerše SVK HK na téma informační vzdělávání

[21] - rešerše na téma Informační výchova uživatelů informací vytvořená Hanou Krejčíkovou a Kristýnou Kopalovou z FF UK.


Odkazy na databáze zabývající se IV:


National Forum of Information Literacy [22] - Toto fórum vzniklo na doporučení American Library Association's Presidential Committee on Information Literacy pro naléhavé potřeby informační gramotnosti v rámci informační společnosti. Obsahuje množství zdrojů týkající se informační gramotnosti.

Information Literacy Internetional resources directory [23] - Databáze sdružující materiály o informační gramotnosti z celého světa. Je určena knihovníkům, učitelům a informačním profesionálům.


Použitá literatura

mimo výše uvedené odkazy (kurzy, organizace) byla použita tato literatura:


Databáze Národní knihovny ČR [online]. 2005 [cit. 2010-06-13]. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Dostupné z WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/USTDBB9UJABPLR14D2H5P93CYXDL3SDGK3VU5U3LV37PU78A6R-01113?func=file&file_name=find-b&local_base=KTD>.

DOMBROVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. Národní knihovna : knihovnická revue [online]. 2004, 15, 1, [cit. 2010-06-13]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/nkkr0401/0401007.html#6p>.

NAKLIV [online]. 2009, 2010 [cit. 2010-06-13]. Informační vzdělávání. Dostupné z WWW: <http://www.nakliv.cz/informacni-vzdelavani>.

Vlastní poznámky z konference Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách, která se konala 20. - 21. 4. 2010 v MZK (odkazy na prezentace: http://www.sdruk.cz/ivu/ivu_ivvk_2010.php).


Anotovaná webová bibliografie