Informační systém

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petr Vorel

Klíčová slova: databáze, informační systém, zpracování dat, analýza a návrh systému, system

Synonyma: IS

Související pojmy:

nadřazené - systém
podřazené - data, programování, podnikový informační systém, osobní informační systém, manažerský informační systém, geografický informační systém, knihovní informační systém, informační systém veřejné správy

"Informační systém je druh systému, jehož prvky jsou lidé, potenciální informace (dokumenty, data), technické prostředky a metody a také pravidla zajišťující shromažďování, zpracování , uchovávání a vyhledávání těchto potenciálních informací za účelem jejich využití. Jeho vazby jsou pak definovány jako potencionální informace a prvky jako místa transformace těchto informací."[1]

Příkladem takového IS mohou být telefonní seznamy, kartotéky účetnictví. Takže jsou v papírové podobě. Ale mohou být i automatizované pomocí počítačů. Typické problémy řešení IS jsou automatizace, komunikace, bezpečnost, složitost, potřeba informací. Vstupy v něm jsou informace (data, dotazy) a výstupem jsou informační produkty a služby. Informační systémy řadíme do kategorií podle hledisek jako je: účel, obsah, velikost, složitost, počet uživatelů. Jeho funkce jsou "získávání, zpracování, uložení, přenos a zpřístupnění informací"[2]


Rozdělení informačních systémů

Veřejné informační systémy

Jsou takové informační systémy, které jsou dostupné veřejnosti a také jim poskytuje informační služby. Jedná se jakékoliv systémy bez ohledu na obsah, zřizovatele apod.


Neveřejné informační systémy

Jsou opakem veřejných IS a můžeme mezi ně řadit podnikové informační systémy nebo osobní systémy.

Druhy informačních systémů

Podnikový informační systém

Tento informační systém je velmi důležitý v podnicích, jelikož má na jedné straně pracovníky se schopnostmi a na druhé jsou procesy. A tak vzniká situace správného přiřazení. Takže hlavním účelem systému je převedení nestrukturované pracovní činnosti na strukturovanou.

"Informační systémy se podniku nevyskytují totiž jen v souvislosti s ICT, ale v širším rámci mohou být vnímány s ohledem na míru formalizace údajů, podíl lidského faktoru i například s ohledem na druh “nosičů“ informací."[3]


Osobní informační systém

Každý člověk má svůj osobní informační systém, podle kterého plánuje svoje záležitosti.


Manažerský informační systém

Manažerské informační systémy mají za úkol být velice jednoduché aby s nimi uživatelé mohli jednoduše pracovat. Má být výkoný a přehledný. Často u nich bývají využity složité technologie, které dovolují vytvářet vlastní možnosti pohledů. Zpracovává nesetříděné informace a zobrazuje je v grafech, tabulkách nebo reportech. Je nejčastěji budován pro manažery.


Geografický informační systém (GIS)

Je takový automatizovaný systém pro sběr dat, uchovávání, třídění, analýzu a následné zobrazení. Ty mají vztah k zobrazování pomocí grafických souřadnic a k Zemi samotné. "GIS poskytuje možnost znázorňovat realitu pomocí uskupení různých mapových vyjádření (např. topografické, geologické, hydrometeorologické, katastrální a jiné mapy, letecké snímky atd.), a to v libovolné kombinaci. Se všemi těmito informacemi lze nadále pracovat při tvorbě analýz, prognóz a modelů různých situací. Tato grafická (mapová) vyjádření jsou pomocí GISu úzce provázána s informacemi obsaženými v databázích, a to činí GIS účinným nástrojem."[4] Modely jsou pak využívány k předpovídání počasí, plánování apod. V České republice to jsou různé GIS – můžeme je nalézt na Portálu územního plánování.


Knihovní informační systém

Je systém, který podporuje funkce knihovny. Dělíme ho na klasický (papírové katalogy) a nebo automatický (médium je elektronické). Automatizovaný knihovní systém je "aplikační software provozního (transakčního) typu, určený k automatizaci procesů realizovaných v knihovně. Obvykle má modulární strukturu; typické moduly jsou akvizice, katalogizace, OPAC, výpůjčky a MVS, správa seriálů. Zpravidla obsahuje i nástroje pro zapojení do sítě knihoven a pro komunikaci s externími zdroji."[5] Dále se dělí do různých modulů podle funkcí.


Informační systém veřejné správy

Je takový informační sytém, který podporuje činnosti při výkonu veřejné správy


Návrh informačního systému

Při návrhu se postupuje podle určitých pravidel s specifikací. To umožňuje, aby se v návrhu orientovali i ostatní osoby než jen návrhář. Základní postup je následující:

 • Use cases: Je hlavním prvkem, ve kterém se udělí role uživatelům, kteří budou k IS přistupovat, a které bloky funkcí bude využívat.
 • Data flow diagram (DFD): V první fázi zachycuje systém jako jednotný celek a zobrazuje veškeré funkce, které bude uživatel využívat. Tento model se dá dále dekomponovat na menší a menší procesy až bude každý proces zjednodušen na rozumné minimum.
 • Minispecifikace: Ke každému procesu nejnižší úrovně DFD provede minispecifikaci. Jedná se o nastínění jak bude proces vypadat v naprogramované části. Standardně se používá strukturovaná angličtina.
 • Entitně relační diagram (ERD): Návrh databází a dat uchovávaných u jednotlivých uživatelů zakreslením položek, klíčových prvků a relací.
 • Datový slovník: Jednoznačné vymezení možností vpisování prvků do databáze.

Příklady informačních systémů

Celouniverzitní rozsáhlý informační systém pro studenty, učitele a zaměstnance MU. Je založen pouze na webovém rozhraní. Přistupuje k němu kolem 40 tisíc aktivních uživatelů.

Vyhledávací katalog, který je hojně rozšířený. Slouží jako souborný katalog nejen MU.

Ekonomický a informační systém, který slouží pro mnohá podnikatelská odvětví od účetnictví až po internetové obchody.

Odkazy

http://projektknihovna.kvalitne.cz Zjednodušený návrh informačního systému pro fakultní knihovnu

Poznámky


Literatura

 • [1]CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. 2. Praha : Karolinum, 2005. 233 s. ISBN 80-246-1037-X.
 • [3]BASL, Josef; BLAŽÍČEK, Roman. Podnikové informační systémy, Podnik v informační společnosti. Grada : Grada Publishing, 2007. 288 s. ISBN 978-80-247-2279-5.
 • [6]KADLEC, Zdeněk . Knihovnické informační systémy a standardy [online]. 2004 [cit. 2010-05-10]. Knihovní informační systém (KIS). Dostupné z WWW: <http://kisk.phil.muni.cz/vikba10/kis.htm>.
 • [8]ŠTĚDROŇ, Bohumír. Manažerské řízení a informační technologie. Praha : Grada Publishing, 2006. 156 s. ISBN 978-80-247-2052-4.
 • [9]VRANA, Ivan; RICHTA, Karel. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Praha : Grada Publishing, 2004. 188 s. ISBN 80-247-1103-6.
 • [11]BRANDEJS, Michal; KŘIPAČ, Miroslav. Informační systém MU: architektura a implementace v rozsáhlém prostředí velké organizace. [online]. 2007, [cit. 2010-03-28]. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/clanky/2007_Datakon.pl>.
 • [12]STORMWARE s.r.o. Stormware software development [online]. 2007 [cit. 2010-03-28]. Ekonomický a informační systém POHODA 2010. Dostupné z WWW: <http://www.stormware.cz/pohoda/>.