Informační management

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lenka Divišová

Klíčová slova:informace, management

Synonyma:informační management

Související pojmy:řízení, znalost, management, organizace znalostí

Nadřazené-management, management znalostí,znalostní management, řízení
Podřazené-informační toky, informační systémy,informační zdroje, informace, rozhodovací procesy, řídící procesy, informační zdroje, podnikové procesy


Definice


Vymezení pojmu informační management: definice termínu „informační management“ anglický ekvivalent (information management)podle TDKIV: Praktická odborná činnost provozovaná v kontextu konkrétní organizace zaměřená na využití informací v rozhodovacích a řídících procesech a na integrování informačních zdrojů a aktivit do podnikových procesů. Zabývá se navrhováním, implementací a provozem systémů a služeb zahrnujících procesy získávání, zpracování, ukládání, prezentace a distribuce informací. Teoretické zázemí tvoří informatika, informační věda, systémová analýza, systémové inženýrství a manažerské disciplíny. Technologický základ představují informační a komunikační technologie.1


Informační a znalostní management


Informační management je součástí znalostního managementu, který je v současnosti v popředí zájmu všech společností, které chtějí být úspěšné ve své oblasti podnikání. Definice podle TDKIV: Znalostní management: „Praktická odborná činnost zaměřená na využití znalostí v rozhodovacích a řídících procesech za podpory informačních a komunikačních technologií. Zabývá se navrhováním, implementací a provozem systémů správy znalostí, jež zahrnují procesy získávání, reprezentace a zpracování, ukládání, vyhledávání a odvozování, prezentace, sdílení a distribuce znalostí. Teoretické zázemí tvoří kognitivní vědy a aplikační obory umělé inteligence (např. znalostní inženýrství), metody a techniky práce jsou odvozeny z praxe informačního managementu.2

Řízení informací v podniku


Řízení informací v podniku je jak vnitřním, tak vnějším procesem. Prostřednictvím vnějších i vnitřních vstupů informačních kanálů dochází k přijetí a následnému zpracování informací, které jsou pro podnik nebo zákazníky důležité. Pro dobré řízení je podstatné znát informační toky v podniku a rizika, která jsou s nimi, při procesu řízení informací, spojena.

Informační audit systému


Pokud chceme znát dobře proces řízení informací a tedy umět získané informace dále efektivně využívat, musíme nejdříve udělat informační audit dané společnosti. Informační audit je mezioborová informační disciplína, především z oblasti informační vědy, informačního a znalostního managementu. Užívá se jako aplikace teoretických základů informačního managementu v praxi.4 Pro zpracování, třídění a pořádání informací je pro firmu ovšem důležitý především Informační audit systému:
Definice informačního auditu systému je dvojí:
1. Analýza informačního systému, jejímž cílem je posoudit, zda je systém ve shodě se stanovenými požadavky (uživatelskými, legislativními, kvalitativními, bezpečnostními, normalizačními apod.). Audit provádí nezávislá autorizovaná osoba nebo instituce, která nemá přímou odpovědnost za funkce prověřovaného systému.
Nebo definice druhá:Záznam událostí a činností vykonaných uživatelem nebo jeho jménem, důležitých z hlediska bezpečnosti informačního systému (tzv. bezpečnostní audit). Spolu s identifikací a autentizací slouží k určení zodpovědnosti při vyšetřování bezpečnostních incidentů.Obojí viz. odkaz.3


Manažerské informační systémy


Manažerské informační systémy využívají v rámci firmy při procesech rozhodování a řízení jak konkrétních projektů, tak i procesů a týmů.Manažerské informační systémy jsou úzce spjaty s lidmi. Lidé jsou základní složkou informačního managementu, jsou na začátku i konci informačního procesu.
Informační systém se skládá ze systému na podporu provozu firmy-ten umožňuje shromažďovat všechna důležitá data, která jsou dále využita nadstavbovými systémy.
Konkrétně Systémem na podporu:
Plánování
Rozhodování
Řízení vztahů se zákazníky
Tímto systémem máme na mysli podnikové informační systémy, které jsou dobrým nástrojem pro praktické uplatnění teoretických vizí informačního managementu.5

Podnikový informační systém

Podnikový informační systém je vždy konstruován podle profilu konkrétní organizace, či podniku. Jeho účelem je efektivní správa informací a znalostí, které jsou pro danou organizaci z nějakého hlediska důležité. Může se jednat o zprávy, oběžníky, organizační pokyny, projekty. To vše je spravováno konkrétním softwarovým nástrojem, která má podobu aplikačního softwaru transakčního typu. Dělíme systém taktéž podle toho, zda informace, či znalosti jím spravované, jsou určeny zaměstnancům, či zákazníků.

Příklady podnikových informačních systémů


Relační databáze
Datové sklady
Systémy na podporu rozhodování
Systémy na podporu plánování
Systémy řízení vztahů se zákazníky

Informačně komunikační technologie

Informační a komunikační technologie umožňují sběr, zpracování, pořádání, řízení, kontrolu, zobrazení, vyhledávání a další využití dat a informací. Pokud jsou tyto technologie dobře využívány umožňují získávat kvalitní informace, které mohou být zpracovány, či přeměněny na hodnotné znalosti a poznatky. Poznatky a znalosti umožňují dobře reagovat na poptávku trhu a zpětně vedou k získání informačních výhod. Informační výhoda umožňuje podniku, či organizaci splnit potřebu zákazníka, klienta, či uživatele a vytváří tak firmě, či organizaci určitý zisk.Použité zdroje


[1]Informační management- KUČEROVÁ, Helena. Http://sigma.nkp.cz [online]. 2003 [cit. 2010-06-20]. TDKIV - Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy. Dostupné z WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/PMJ3P31DSAENSF1TTKJ95E8F9VP67RHTH5TUIGTDM94LSALLKS-22865?func=full-set-set&set_number=016554&set_entry=000001&format=999>.
[2] Znalostní management- KUČEROVÁ, Helena. Http://sigma.nkp.cz [online]. 2001 [cit. 2010-06-20]. TDKIV - Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy. Dostupné z WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/PMJ3P31DSAENSF1TTKJ95E8F9VP67RHTH5TUIGTDM94LSALLKS-46588?func=full-set-set&set_number=017042&set_entry=000001&format=999>.
[3] Audit informační- KUČEROVÁ, Helena. Http://sigma.nkp.cz [online]. 1999 [cit. 2010-06-20]. TDKIV - Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy. Dostupné z WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/PMJ3P31DSAENSF1TTKJ95E8F9VP67RHTH5TUIGTDM94LSALLKS-50553?func=full-set-set&set_number=017260&set_entry=000001&format=999>
[4]. Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace (Petr Očko, Michaela Dombrovská). Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 5/2 [cit. 20.06.2010]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3404>. URN-NBN:cz-ik3404. ISSN 1212-5075.
[5]Systémové přístupy. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 7. 2. 2010, last modified on 26. 1. 2009 [cit. 2010-06-20]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9mov%C3%A9_p%C5%99%C3%ADstupy>