Informační gramotnost - statistiky

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Zdeňka Sovková

Klíčová slova: informační gramotnost, statistika, počítačová gramotnost

Synonyma: user educatin, user training, informations skills

Související výrazy:

nadřazené -
podřazené - Počítačová gramotnost, Funkční gramotnost


Informační gramotnost

Informační gramotnost je efektivní práce s informacemi. Samozřejmě se při ní musí brát ohled na etiku a práva, která jsou s informacemi spojena. Často se zaměňuje s počítačovou gramotností, která je založena pouze na ovládání počítače, samozřejmě k informační gramotnosti potřebujete i tu počítačovou, ale ne naopak. Informační gramotnosti by se měl naučit každý ve škole a to na všech vzdělávacích stupních. Existují také různé kurzy na zvyšování informační gramotnosti, které často pořádají knihovny. Na internetu je také mnoho volně dostupných testů, které vám ukážou jak moc jste nebo nejste informačně gramotní.


Informačně gramotný člověk musí dokázat:

- poznat, kdy je informace potřebná

- vyhledat danou informaci

- ohodnotit informaci a efektivně ji využít [1]

Výzkum informační gramotnosti

Tento výzkum probíhal ve spolupráci Ministerstva informatiky a společnosti STEM/MARK. Výzkum proběhl v období od února do července roku 2005 a zúčastnilo se jej až 16 000 dotazovaných. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že informačně gramotný je ten kdo:

- je schopen vyhledat a všestranně zpracovat informace za použití obvyklého počítačového vybavení

- je schopen orientovat se v různých oblastech práce s počítačem a efektivně ho používat (terminologie, oblast HW, textový editor, tabulkový editor, grafika, internet, e-mail)

Podobný projekt zabývající se touhle problematikou v České republice dosud neexistoval. Výsledky projektu poslouží pro práci Ministerstva informací, pro rozdělování dotací a pro možnost srovnání se zeměmi Evropské unie.

Způsob realizace projektu

Dotazování probíhalo telefonicky a kontaktováno bylo 15 000 osob ve věku od 18 do 60, poté 500 osob starších 60-ti let a 500 osob ve věku od 15 do 17. Dále se také ověřovali skutečné znalosti podle testů a úkolů na počítači, a to výběrem 500 lidí ze všech dotazovaných.

Výsledky výzkumu

- Jedna čtvrtina populace (27%) ve věku 18-60 let je informačně gramotných.

- U osob starších 60 let jsou informačně gramotné pouhé 2 %.

- Ve věku 15 až 17 dosahuje informační gramotnost 55 %.

- Pouhá třetina učitelů základních a středních škol je informačně gramotná.

- Nejnižší informační gramotnosti dosahují nekvalifikovaní dělníci pouhá 4 %.

- Dvě třetiny populace dokážou ovládat počítač alespoň na základní úrovni.

- Dvě třetiny dotazovaných používá počítač k sebevzdělávání (63%), téměř polovina ke hraní počítačových her (46%) a třetina k nakupování přes internet (31%).

Celková úroveň informačního vzdělání se odvíjí hlavně od výše dosaženého vzdělání a věku.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo specifikovat pojem informační gramotnost, zjistit její reálný stav a navrhnout způsob jeho měření v rámci ČR. Dále pak vytvořit model, který je možno později srovnat na časové i mezinárodní úrovni. Provést průzkum používání ICT a ověřit vypovídající schopnost modelu praktickou aplikací - řešení skutečných praktických úloh u vybranými respondenty. [2]

Výzkum splnil všechny zadané body a Ministerstvo informatiky jej zhodnotilo jako přínosný.

Zdroje

  • DOMBROVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. Národní knihovna : knihovnická revue. 2004, 15, 1, s. 7-18. Dostupný také z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/pdf/0401/0401007.pdf>. ISSN 1214-0678.