Impaktovaný časopis

Z WikiKnihovna
Verze z 23. 12. 2012, 22:30, kterou vytvořil MZ (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martina Zoubková

Klíčová slova: Impakt faktor, odborný časopis, faktor vlivu

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené pojmy - odborný časopis, publikování, prestiž časopisů

podřazené pojmy - impakt faktorImpaktovaný časopis

Impaktovaný časopis je odborný časopis, kterému byl přidělen impakt faktor, což je hodnota vyjadřující průměrnou míru citovanosti všech jeho článků a příspěvků publikovaných v předchozích dvou letech a v roce aktuálním. Mezi nerecenzovanými i recenzovanými odbornými časopisy jsou impaktované časopisy obecně považovány za nejprestižnější. Články publikované v impaktovaných časopisech by tedy měly být tím nejdůležitějším a nejrelevantnějším, co je, nebo bylo v daném oboru publikováno.[1]


Impakt faktor

"Impact faktor (faktor vlivu) je jedním z nejvýznamnějších koeficientů citační analýzy. Tento koeficient je zveřejňován v databázi Journal Citation Report (JCR) a v dalších elektronických informačních zdrojích, které tento údaj přebírají z JCR (např. Ulrich's Periodicals Directory). Impact faktor v současné době velmi ovlivňuje hodnocení vědecké publikační činnosti. Pokud autor publikuje v časopise s vysokým impakt faktorem, tak je jeho práce lépe bodována v rámci evaluace vědecké a publikační činnosti."[2] Výpočet impakt faktoru časopisu se provádí tak, že vydělíme množství citací článků z určitého časopisu v daném roce, které byly vydány v předchozích dvou letech, počtem všech publikovaných článků v časopise v předchozích dvou letech.[3]

Impakt faktor se nevztahuje na články ani autory, jak si mnoho lidí myslí, ale vztahuje se na celé časopisy.

Hodnocení časopisů

Systém hodnocení časopisů pomocí impakt faktoru vznikl koncem padesátých let a je výsledkem snahy o odlišení nejlepších vědeckých časopisů od ostatních. Ani po mnoha letech používání impakt faktoru není snadné se do databáze dostat (zvlášť, když už je v databázi zaveden časopis se stejným tematickým zaměřením) – každoročně je podáno cca dva tisíce žádostí, z toho uspěje jen něco kolem 10 % žadatelů.

I přes kvalitu časopisu, která je podložena impakt faktorem, není impakt faktor vhodný k posuzování kvality jednotlivých článků, protože citování článků v jednom časopise je velmi nerovnoměrné (některé články jsou citovány více než jiné).[4]

Přehled časopisů

Přehled časopisů, kterým byl přidělen impakt faktor nalezneme v databázi Journal Citation Reports (JCR), která je v ČR dostupná v rámci licence k databázi Web of Knowledge, tudíž přístup k ní poskytuje mnoho knihoven, např. Knihovna AV, většina univerzitních knihoven atd.

Impaktované časopisy pokrývají většinu vědeckých a odborných oblastí od medicíny, přes přírodní obory, ekonomii, politiku atd. až po obory technické. Největší podíl impaktovaných časopisů mají společenské vědy. Z tohoto důvodu je těžké jmenovat nejznámější nebo nejvýznamnější časopisy. Z toho důvodu jsou zde uvedeny jen příklady českých a slovenských impactovaných časopisů.

Mezi české impaktované časopisy patří např.:[5]

E+M Ekonomie a Management

Český lid – Etnologický časopis

Sociologický časopis – Czech Sociological Review

Politická ekonomie

Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance

Geografie

Československá psychologie


Mezi slovenskými impaktovanými časopisy najdeme:

Ekonomický časopis

Sociológia

Studia Psychologica

Poznámky

  1. ISLOVÁK, Josef. Odborné a vědecké časopisy v oboru automatizace [online]. Zlín, 2010. Dostupné z: http://www.blisty.cz/files/2012/06/06/slovak-2010-bp.pdf. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky.
  2. REZNEROVÁ, Ivana. Impakt faktor. Econlib [online]. 2003 - 2012. Dostupné z: http://www.econlib.cz/veda/if.html
  3. REZNEROVÁ, Ivana. Impakt faktor. Econlib [online]. 2003 - 2012. Dostupné z: http://www.econlib.cz/veda/if.html
  4. PRAVDA, Vojtěch a Michal KŘÍŽEK. Citace: dobrý sluha špatný pán. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie [online]. 2007, roč. 52, č. 1. Dostupné z: http://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/141340/PokrokyMFA_52-2007-1_3.pdf
  5. Přehled impaktovaných časopisů. In: Slezská univerzita v Opavě: Fakulta veřejných politik v Opavě [online]. 2011. Dostupné z: http://www.slu.cz/fvp/cz/veda-vyzkum-a-rozvoj/hodnoceni-vedy-a-vyzkumu/prehled-impaktovanych-casopisu