IT Girls

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Eva Güntherová

Klíčová slova: projekt, ženy, ICT, Evropská komise

Synonyma: ---

Související pojmy: Zkus IT (projekt), Evropská komise

nadřazené - Evropská unie, informační společnost, digital divide, inkluze
podřazené -


Stručný obsah projektu

Projekt IT GIRLS se snaží pozitivně ovlivnit počet žen v sektoru ICT v rámci Evropské unie: primárně využitím metody stínování, sekundárně implicitním rozšířováním povědomí o této problematice.

Realizátor a partneři

Realizátorem projektu je Evropská komise, konkrétně kabinet Evropské komise zaměřený na Informační společnost a média. Hlavní inciátorkou a hnacím moterem projektu byla Vivian Reding, tehdejší komisařka v čele rezortu. 1. dubna 2010 ji ve funkci vystřídal Robert Madelin, projekt nadále pokračuje.[4]

Partnery projektu jsou společnosti působící v oblasti ICT v Evropě. Doposud se k iniciativě připojila řada velkých firem, které spojuje pozice lídrů. Potvrzují tak reálnou poptávku pracovního trhu a popírají stereotyp nepatřičnosti žen v oblasti ICT z pohledu zaměstnavatele. Jejich zapojení má dvojí rovinu: zaprvé propůjčují vlastní pracovnice, které působí jako "koučky" v rámci stínování, zadruhé spojují svou "značku" s touto problematikou, což by mělo pozitivně ovlivnit prostředí celého sektoru. Z nejvýznamnějších partnerů lze vybrat například tyto [3],[8]:

 • European Organization for Nuclear Research — CERN,
 • Fujitsu,
 • FUTURtec,
 • HOLOGRAFICA,
 • MOTOROLA,
 • NOKIA,
 • ORANGE FT GROUP,
 • MICROSOFT.

V návaznosti na tyto aktivity Evropské komise podepsalo pět velkých společností v roce 2009 kodex osvědčených postupů , kterým se od následujícího roku zavazují "k zvýšení přitažlivosti technicky zaměřených povolání pro ženy, k lepšímu využívání ženského potenciálu v oblasti informačních a komunikačních technologií a k podpoře jeho rozvoje." [6] Podniknout by měly konkrétně tyto kroky:

 • vybudovat dívčí laboratoře a kluby,
 • spustit instruktážní programy pro ženy na mateřské dovolené,
 • podporovat rodinu,
 • speciálně řídit proces příjmání a kariéru žen,
 • vytvořit a provozovat fóra a sítě pro ženy v ICT.[6]

Počet signatářů se během následujcích 3 let značně rozšířil. Aktuální seznam zahrnuje firmy jako Google, Alkatel či Sony Europe.[10]


Cíl a cílová skupina

Cílem projektu je zajistit dostatečné množství kvalifikovaných pracovních sil: nejen jednorázově navýšit počet žen působících v ICT, ale obecně nastartovat trend dostatečného roční přírustku vědeckých a inženýrských pracovníků v této oblasti. Projekt se zaměřuje především na středoškolačky.[5]

Aktivity a výstupy

Stínování (stáže)

Projekt využívá metody stínování. To lze považovat za specifickou formu koučování, kdy se vzdělávaná osoba učí přímo v pracovním procesu z výkonu - jednak vzdělavatele(přihlížením jeho činnostem), jednak vlastní činností (dohled vzdělavatele).[9, s. 44]

Dívky a mladé ženy jsou přítomny během běžného dne ve společnosti, kdy sledují v průběhu běžného dne práci ICT profesionálky - ženy aktivní v ICT. ICT profesionálky jsou vybírány z partnerských společností napříč profesemi i sektory (manažerky, političky, inženýrské, vědecké, marketingové i tvůrčí ICT profese. Projekt nazývá tuto aktivitu "stínovacími dny".[11]

Souhrný počet takto podpořených osob realizátor projektu bohužel nikde nezveřejňuje.

Webová prezentace projektu

Je součástí tématického portálu Evropské komise o informační společnosti.[5]

Webová prezentace má dvojí účel:

 • informuje o projektu, existenci a principu "stínovacích dnů", nabízí marketingovou dokumentaci této aktivity (fotografie, videa) a rozcestník odkazů na organizace interesované v oblasti navýšení žen v technice, vědě a výzkumu. Statické oddíly nejsou bohužel příliš aktualizovány.
 • snaží se zahrnout vzdělávací prvky, například rozšířením povědomí způsobu, jakým se lze do ICT zapojit. Odkazuje však na externí zdrojenapř. viz[11], nevytváří vlastní obsah přizpůsený potřebám a možnostem cílové skupiny.

Marketingová kampaň - video

Projekt využívá ve své marketingové kampani novotvar Cyberella s odkazem na jméno pohádkové postavičky "Cinderella" (česky popelka). Popelka kyberdoby je vzdělaná, finančně nezávislá a dostatečně sebevědomá, aby se nebála stereotypů a maskulinizovaných oborů.[4] Název Cyberllas are IT! nesou i filmy (2007, 2008, 2009), které zachycují "stínovací dny".[11]


Informační materiály

Webová prezentace projektu nabízí pouze několik dokumentů.

Za zviditelnění stojí dva dokumenty:

 • studie z roku 2006 - Best Practices in Even Gender Distribution in the 25 MS in the domain of Information Society. [1]. Podrobně popisuje stav nerovnosti v evropském ICT a shrnuje nejlepší praktiky pro zvrat negativního trendu. Osvědčené postupy a příklady dobré praxe byly shrnuty na základě případových studií, které probíhaly ve veřejných i komerčních subjektech. Studie bohužel není komentována, lze opět jen odhadovat jakým způsobem je s projektem provázána. Patrně sehrála klíčovou roli "spouštěče" - byla vydána rok před spuštěním projektu IT Girls. U společností zapojených do výzkumu je v převážné většině identifikován pozitivní vliv koučinku, speciálně i stínování, na kariérní rozvoj. Jistě také probíhající výzkum zvedl zájem o problematiku ve společnostech zapojených do výzkumu a pomohl vybudovat potřebné sítě kontaktů.
 • nejaktuálnější zhodnocení stavu genderové nerovnosti v ICT - Women and ICT: Status Report 2009.[12]

Český ekvivalent projektu

Za ekvivalent projektu IT GIRLS lze v České Republice (ČR) považovat v současné době webovou prezentaci projektu Zkus IT (projekt), za kterou stojí teoretický zájem socioložky Markéty Kristové [7] která obsahuje aktualizované profily ICT profesionálek. Shoda nastává pouze v cílové skupině (mladé dívky a ženy) a práci s principem "ženského modelu", ICT profesionálky jako pozitivního příkladu. Projekt s přesahem do reálné praxe v ČR zatím bohužel neexistuje. [13]

Použité zdroje

 1. Best Practices in Even Gender Distribution in the 25 MS in the domain of Information Society [online]. poslední revize 22. 12. 2010[cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/information_society/activities/itgirls/doc/best_practices.pdf>.
 2. Carreers and Education. Technology Career Sectors: Occupational Groups [online]. poslední revize 2. 1. 2011[cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW:<http://www.techmaine.com/career-sectors>.
 3. Companies. IT Girls : Europa - Information Society [online]. poslední revize 22. 12. 2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW: <http:http://ec.europa.eu/information_society/activities/itgirls/companies_09/index_en.htm>.
 4. Cyberellas are IT!IT Girls : Europa - Information Society [online]. poslední revize 22. 12. 2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/information_society/activities/itgirls/cyberellas/index_en.htm>.
 5. Europa - Information Society [online]. poslední revize 22. 12. 2010[cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW:<http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm>.
 6. "Hledají se nové ženy pro evropské odvětví IKT!". RAPID - PRESS RELEASES[online]. 8. 3. 2008, poslední revize 2. 1. 2011 [cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/392&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en>.
 7. KRISTOVÁ, Markéta. Ženy a ICT.Kontext : časopis pro gender a vědu[online]. poslední revize 2. 4. 2009[cit. 2011-01-02].Dostupný z WWW: <http://www.cec-wys.org/kontext/303c27a7/marketa_final.pdf>.
 8. Pět velkých společností působících v oblasti špičkových technologií se zavázalo k posílení ženského elementu RAPID - PRESS RELEASES[onlineh]. poslední revize 2. 1. 2011 [cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/344&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en>.
 9. PLAMÍNEK, Jiří. Vzdělávání dospělých: průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2010. 320 str. ISBN 978-80-247-3235-0.
 10. Code of Best Practices for Women and ICT.IT Girls : Europa - Information Society [online]. poslední revize 22. 12. 2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/information_society/activities/itgirls/signatories/index_en.htm>.
 11. Shadowing. IT Girls : Europa - Information Society [online]. poslední revize 22. 12. 2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/information_society/activities/itgirls/shadowing/index_en.htm>.
 12. Women and ICT: Status Report 2009 [online]. poslední revize 22. 12. 2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/information_society/activities/itgirls/doc/women_ict_report.pdf>.
 13. Zkus IT - staň se IT profesionálkou![online]. poslední revize 2. 1. 2011 [cit. 2011-01-02]. Dostupný z WWW: <http://www.zkusit.cz>.