ISO 690

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Pavel Navrátil

Klíčová slova: bibliografické citace, citační norma

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - bibliografické citace, citační norma
podřazené - ---


ISO a ISO 690

Organizace ISO je nevládní organizací, která spojuje 162 států a je největší mezinárodní organizací pro tvorbu standardů. Členské státy jsou rozděleny do tří kategorií, a to na členské státy, státy které připomínkují normy a státy které normy podporují. Sídlo a centrála této organizace je ve Švýcarsku, v Ženevě.

Norma ISO 690 je mezinárodně platnou normou, vydanou mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO), která ošetřuje oblast bibliografických citací. Tato norma má sloužit k jednoznačnému určení dokumentu, ze kterého autor cituje. Další využití této normy je v rámci scientometrie.

Historie normy

Norma ISO 690 byla poprvé vydána v roce 1987 (jako norma ISO 690), byla doplněna v roce 1997 (označení ISO 690-2) a nejnovější verze, která sjednotila obě předchozí a upravila určité oblasti je z roku 2010 (opět pod názvem ISO 690).

V České republice bylo vydávání této normy prováděno vždy s určitým zpožděním, z důvodu nutnosti překladu z anglického jazyka (který je základním jazykem normy) a to v letech 1996 (ISO 690), 2000 (ISO 690-2) a 2011 (ISO 690). Není možné přehlédnout velký časový rozdíl mezi prvním vydáním normy v zahraničí a v ČR, to je ale způsobeno pozdějším vstupem ČR do organizace ISO. Do roku 1996 u nás platila citační norma ČSN 01 0197 Bibliografické citace z roku 1971, která nahrazovala předešlou citační normu ČSN 01 6904 z roku 1963.

Jednotlivé vydání ISO 690

  • ISO 690 (1987) vymezovala nutné prvky v záznamu bibliografické citace různých tištěných dokumentů. A to od monografií až po patentové dokumenty.
  • ISO 690-2 (1997) doplňovala do citační normy elektronické dokumenty.
  • ISO 690 (2010) spojila obě předchozí varianty do jediné normy a opět rozšířila působnost citační normy na nové oblasti.

Předmět normy ISO 690 (2010) (přesná citace z normy)

„Tato mezinárodní norma uvádí pravidla pro úpravu bibliografických citací. Uvádí rovněž pokyny pro úpravu citací v latince v informačních zdrojích, které nejsou primárně bibliografické. Norma je použitelná na bibliografické odkazy a citace všech druhů informačních zdrojů, zahrnující, ale neomezující monografie, periodika, příspěvky, patenty, kartografické dokumenty, elektronické informační zdroje (včetně počítačového softwaru a databází), hudbu, zvukové dokumenty, tiskoviny, fotografie, grafická a audiovizuální díla a filmy. Normu nelze použít na počítačově generované citace. Rovněž ji také nelze použít na citaci legislativních dokumentů, které mají své vlastní normy.

Tato mezinárodní norma nepředepisuje konkrétní styl odkazu nebo citace. Příklady použité v této mezinárodní normě nejsou předepisující, pokud jde o styl a interpunkci.“[1]

Dodatečné informace

V této oblasti stojí za zmínku ještě jedna informace, a to:

  • Skupina expertů z řad knihovníků a informačních pracovníků pracuje na výkladu nové verze normy ISO 690, který by umožnil uřčitou možnost jejího bezplatného šíření(zejména pro studijní a knihovnické účely). Mimo jiných lidí na tomto projektu pracují Mgr. Olga Biernátová a Mgr. Martin Kčál.

Poznámky

  1. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s.

Použitá literatura