IP adresa

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martina Snozová

Klíčová slova: internet, IP protokol, IPv4, IPv6

Synonyma: číselná adresa

Související pojmy:

nadřazené - internet
podřazené - IPv4, Ipv6, TCP/IP


Definice

Ip adresa je „jedinečná číselná adresa podle protokolu IP, která slouží jako identifikátor počítače nebo zařízení na síti TCP/IP. Vyjadřuje se čtveřicí čísel (32 bitů). Při zápisu se jednotlivá čísla oddělují tečkami. Každý počítač trvale připojený do internetu má přidělenu číselnou adresu, která je jednoznačná v celém internetu.“ [2]

Tato čtyřmístná verze IP adresy je nazýváná IPv4 (Internet Protocol version 4). Protokol IPv4 však nabízí pouze omezený počet IP adres, a proto se v současné době nahrazuje protokolem IPv6 (128 bitů), který je počtem IP adres sice také omezen, jeho možnosti jsou však několikanásobně vyšší. Protokol IPv6 by měl proto svou velikostí do budoucna zajistit prostoru dostatek. [3]

Charakteristiky

IP adresa je jedinečným (nezaměnitelným) označením zařízení v celosvětové síti internetu. Všechna zařízení, která jsou připojena k internetu spolu komunikují na bázi IP protokolu.

Ip adresy se dělí na:

  • Veřejné

Veřejná IP adresa je viditelná v síti internet. Je-li IP adresa PC viditelná, je možno se k takovémuto PC odkudkoli z internetu připojit a komunikace s ním je velmi rychlá, a tudíž pohodlná. K nevýhodám veřejné IP adresy patří menší anonymita, se kterou je spojeno riziko útoků na počítač dané adresy. Je proto nezbytné, aby takového PC bylo zabezpečeno antivirovou ochranou a firewallem. [4]

  • Neveřejné

Neveřejná IP adresa je z hlediska bezpečnosti vhodnější, neboť je takovýto počítač v internetu neviditelný. Ve většině případů je takovéto PC skryto za proxyserverem, který přiděluje adresu pouze vnitřní sítě. Je tedy možno sdílet data pouze v intranetu neboli interní síti. [4]

Protokol IPv4

Internet Protocol version 4 (IPv4) je v informatice nazývána čtvrtá revize IP, která je však zároveň jeho první verzí, která se globálně rozšířila. Spolu s verzí IPv6 tvoří základ pro komunikaci v internetu. Protokol IPv4 je datově orientovaný a používá se v sítích, které jsou založeny na přepojování paketů, jako je Ethernet apod. Protokol IPv4, při svém přenosu, nezaručuje doručení ani vyloučení duplicit či zachování pořadí. Tyto problémy má na starost vyšší vrstva s názvem TCP. Ta zároveň kontroluje integritu dat.

Protokol IPv6

Jak již bylo zmíněno výše, protokol IPv6 postupně nahrazuje protokol IPv4, který z důvodu neustálého růstu počtu IP adres, kapacitně nedostačoval. Když se na počátku 90. let 20. století začalo promýšlet, jak by měl nový protokol IPv6 vypadat, byly vzneseny především tyto požadavky:

  • Rozsáhlejší adresní prostor
  • Možnost automatické konfigurace
  • Podpora mobility
  • Vyšší bezpečnost autentizace a šifrování
  • Tři druhy adres (viz níže)


IPv6 adresy rozdělujeme na tyto skupiny:

  • Individuální (unicast)
  • Skupinové (multicast)
  • Výběrové (anycast)

Individuální adresy jsou základní adresy, které známe právě z protokolu IPv4. Každá z adres určuje právě jedno síťové rozhraní, ke kterému musí být data doručena. Skupinové adresy jsou taktéž známy z protokolu IPv4. Pokud je některý z paketů zaslán na skupinovou adresu, obdrží jej úplně všechna PC, která jsou členy této skupiny. Výběrové adresy jsou nejnovějším typem. Několik (libovolné množství) počítačů může vlastnit stejnou výběrovou adresu. Jeli třeba zaslat paket na výběrovou adresu, pak je tento paket doručen na zařízení s danou výběrovou adresou, které je odesílateli ze všech těchto adres nejblíže. [3]

Použitá literatura

[1] ŽUREK, Kamil. Kriminalita na internetu [online]. Brno, 2009. 67 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská. Dostupné z WWW: <http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=15440>.

[2] Sklenák, Vilém. IP adresa. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-11-25]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000620&local_base=KTD>.

[3] MICHALEC, Stanislav. Implementace protokolu IPv6 v bezdrátové síti [online]. Ostrava : Vysoká škola Báňská, 2004. 82 s s. Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Dostupné z WWW: <http://www.cs.vsb.cz/grygarek/SPS/materialy/Michalec_DP/DP.pdf>.

[4] Mýty a omyly - IP, porty - NAT, firewall, wifi - Wimax, bluetooth [online]. 2008 [cit. 2011-11-27]. Víme víc. Dostupné z WWW: <http://www.vimevic.cz/hardware/pevnaip.php>.